WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

N кр = Впост / ( Ц – Взмод )

де Впост — постійні витрати на виробництво продукції у розрахунковому році;

Ц — продажна ціна одиниці продукції;

Взмод— змінні поточні витрати на виробництво одиниці продукції.

Показниками собівартості продукції, що використовуються в господарській практиці, є:

1). Затрати на 1 грн. товарної продукції:

В1 грн.тп = Стп / Отп

де С тп — собівартість всієї товарної продукції підприємства, грн.;

О тп — обсяг товарної продукції підприємства, грн.

2). Собівартість окремих видів продукції (визначається на основі калькуляцій собівартості окремих видів продукції);

3). Зниження собівартості порівняльної товарної продукції (використовується на підприємствах зі сталим асортиментом продукції).

Розрахунок зниження собівартості продукції за факторами виконують в такій послідовності:

1. Визначають затрати на 1 грн. ТП в базовому році:

В1 грн.тп б = Стп б/ Отп б

2. Визначають вихідну собівартість ТП в плановому році:

С вих.пл = В1 грн.тп б* О тп пл

де О тп пл — плановий обсяг товарної продукції підприємства, грн.

3. Визначають економію затрат за техніко-економічними факторами методом прямого розрахунку:

• підвищення технічного рівня виробництва може спричинити економію витрат за рахунок зниження норм витрат матеріалів (Ем):

Е м = (Но х Ц – Н 1х Ц ) х N1

де Н о ,Н 1 — норма витрат матеріалів до і після здійснення заходу, в натур, один.;

Ц — ціна одиниці матеріального ресурсу, грн.;

N1— обсяг випуску продукції після здійснення заходу, натур, один.

ріст продуктивності праці, тобто зниження трудомісткості виготовлення продукції :

Е т= [(to * С го – t1 *Сг1)х (1 + % дод/100) х (1 + %соц.зах/100)] х N1

де to ,t1 — трудомісткість одиниці продукції до і після здійснення заходу, н-год.;

Сго, Сг1 — середньогодинна тарифна ставка робітників до і після здійснення заходу, грн./год.;

% дод — середній процент додаткової заробітної плати для певної категорії робітників;

% соц.зах. — встановлений процент відрахувань на соціальні заходи.

• удосконалення організації виробництва і праці спричиняє економію витрат за рахунок поглиблення спеціалізації і розширення кооперування виробництва :

Е ск = [С- (Цс + Тр)] х Nk

де С — собівартість виробів, виробництво яких планують розмістити на спеціалізованих підприємствах, грн./од.;

Ц с - гуртова ціна за виріб, виготовлений на спеціалізованому підприємстві, грн./од.;

Тр – транспортно-заготівельні витрати на одиницю виробу, грн./од.;

Nkкількість виробів, щоотримують по кооперації зі спеціалізованих підприємств з моменту проведення спеціалізації до кінця року, натур.од

• зміна структури і обсягу продукції спричиняє відносне зниження умовно-постійних витрат:

Е у-п = ( ΔОпл *Пу-п)/ 100

де ΔОпл -приріст обсягу випуску продукції в плановому році, %;

Пу-п - сума умовно-постійних витрат в базовому році, грн.

4. Визначають планову собівартість продукції :

С тп.пл = Свих.пл. Есум

де Есум -- сума економії витрат по всіх техніко-економічних факторах, грн.

5. Визначають рівень затрат на 1 грн. ТП в плановому році :

В1грн.тп.пл = Стп пл / Отп пл

6. Розраховують процент зниження затрат на 1 грн. ТП в плановому році в порівнянні з базовим (γ):

γ = ((В1грн.тп.б - В1грн.тп.пл)/ В1грн.тп.б)* 100%

Індексний метод дає можливість врахувати вплив усіх факторів укрупненим способом.

  • Зниження собівартості продукції за рахунок зміни норм витрат матеріалів і зміни цін на них :

См = (1 – І н * Іц ) * Пмз

де Ін — індекс зміни норм витрат матеріалів на один виріб;

Іц — індекс зміни цін на одиницю матеріального ресурсу;

Пмз — питома вага матеріальних затрат в собівартості продукції, %.

  • Зниження собівартості продукції за рахунок росту продуктивності праці:

Спп = (1 – І зп / І пп) х П зп

де Ізп — індекс росту середньої заробітної плати;

Іпп — індекс росту продуктивності праці;

Пзп — питома вага заробітної плати в собівартості продукції, %.

  • Зниження собівартості продукції за рахунок зниження умовно-постійних витрат :

∆Су-п =(1 – Іу-п / І q)* П у-п

де Іу-п — індекс росту умовно-постійних витрат;

І q— індекс росту обсягу виробництва продукції;

П у-п — питома вага умовно-постійних затрат в собівартості продукції, %.

Метод "витрати+прибуток". За цим методом ціна (Ц) ) обчислюється за формулою:

Ц=С + П

де С — собівартість продукції, грн.;

П — величина прибутку в ціні, грн.

залежність загальних витрат і виручки від обсягу продажу:

Ц = Взм + ( Впост + П заг ) / N

де В зм — величина змінних затрат на одиницю продукції,грн.;

В пост — постійні витрати на дану продукцію за певний період (рік), грн.;

П заг — загальна сума прибутку, яка має бути одержана за той же період від продажу продукції, грн.;

N — обсяг продажу продукції в натуральних одиницях.

ІНВЕСТИЦІЙНІ РЕСУРСИ

Оцінка економічної ефективності інвестицій будується на порівнянні витрат (інвестицій) з результатом , який забезпечує ці витрати. Якщо отримані позитивні значення , то інвестування доцільне :

Проект капітальних вкладень визначають доцільним ( ефективним) за умови, якщо Ер >Ен (для народного господарства Ен=0,16).

Якщо відбувається вибір декількох варіантів інвестувань , то перевага надається тому варіанту , де :

Економічну ефективністьвиробничих інвестицій можна визначити за допомогою показників їх абсолютної та порівняльної економічної ефективності.

Абсолютна ефективність капітальних вкладень показує загальну величину їх віддачі та обчислюється співставленням величини економічного ефекту з величиною самих затрат.

Абсолютну ефективність інвестицій можна оцінити за допомогою показників :

1. Коефіцієнт економічної ефективності капітальних затрат (Ер):.

Ер = ∆П / К або Ер = П / К

де ∆П –приріст прибутку підприємства у випадку вкладення капіталу у реконструкцію, модернізацію, технічне переоснащення, грн.

П - загальна сума прибутку для новостворюваних об'єктів, грн.;

К загальна сума капіталовкладень (кошторисна вартість проекту), грн.

Абсолютну ефективність капітальних затрат можна обчислити також через ефективність використання виробничих фондів:

Ер= П / ( ОФ + Ок)

2.Строк окупності капіталовкладень (Тр), який є оберненим показником до Е:

Тр = 1 / Ер, роки.

Розрахунковий коефіцієнт економічної ефективності капіталовкладень Ер повинен порівнюватись з нормативним коефіцієнтом Ен, який встановлюється Міністерством економіки України на певний період. Якщо Ер>Ен, то вкладення капіталу вважають доцільними.

Показником порівняльної ефективності капітальних вкладень є мінімум приведених витрат (Зприв):

Зприв = Сі + Ен х Кі —> min, грн.,

де Сі собівартість річного випуску продукції по і-му варіанту капіталовкладень, грн.;

Кі капіталовкладення по і-му варіанту, грн.;

Зприв можуть визначатись і в розрахунку на одиницю продукції.


 
 

Цікаве

Загрузка...