WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

5. Рентабельність фінансових вкладів підприємства у доходні активи. Показує величину доходу отриманого від фінансових вкладень на кожну одиницю довгострокових і короткострокових вкладень :

6. Рентабельність власного капіталу відображає ефективність використання активів, створених за рахунок власних коштів:

Рвк = Пч / Кв

" ОБОРОТНІ КОШТИ ПІДПРИЄМСТВА"

Абсолютна матеріаломісткість показує витрати основних видів сировини і матеріалів за абсолютними значеннями на фізичну одиницю виготовленої продукції.

Питома матеріаломісткість — це витрати основних видів сировини і матеріалів на одиницю експлуатаційної характеристики продукції.

Загальна матеріаломісткість (Мм) відображає вартість всіх матеріальних затрат на одиницю виробу або на одну гривню виготовленої продукції. Її можна обчислити:

Мм = Мз /О або Мз /N

де Мз загальна сума матеріальних затрат, грн.;

О,N — обсяг виготовленої продукції в грошовому інатуральному вимірниках відповідно.

Оберненим показником до матеріаломісткості є матеріаловіддача (Мв):

Мв = О / Мз

В практичній роботі підприємства важливе значення мають показники:

1. Коефіцієнт використання матеріалів.Він може бути плановим (відношення чистої ваги виробу до норми витрат сировини або матеріалів) і фактичним (відношення чистої ваги виробу до фактичних витрат матеріалів).

2. Коефіцієнт використання окремих видів матеріалів ( К вик.мат.) може визначатись не лише по певних видах продукції, а й по підприємству в цілому: m

К вик.мат. = Ni * Mi

i=1

де m кількість видів продукції, при виробництві яких використовується даний вид матеріального ресурсу;

Ni — обсяг випуску продукції і-го виду в натуральних одиницях;

Mi чиста вага (площа) одиниці готової продукції і-го виду,

Мзаг загальні витрати матеріалу на випуск продукції за певний період у фізичних одиницях.

3. Розмір відходів характеризується коефіцієнтом, що показує відношення величини відходів до величини загальних витрат матеріалу.

4. Коефіцієнт вилучення готової продукції із одиниці переробленої сировини. Цей коефіцієнт має певну межу — вміст у вихідній сировині корисних компонентів, що вилучаються.

Відносна економія матеріальних затрат (Ематер) обчислюється:

Ематер = Мбаз х Iq -Мпл , грн,

де Мбаз, Мпл відповідно сума матеріальних затрат в базовому і плановому періодах, грн.;

Iq — індекс обсягу випуску продукції в плановому періоді.

Процес нормування оборотних засобів — це встановлення нормативів їх запасів. Основним методом нормування оборотних засобів є метод прямого рахунку, тобто розрахунок запасів по кожному елементу оборотних засобів .

• Норматив оборотних коштів у виробничих запасах, що належать до оборотних фондів, визначається множенням середньодобового споживання матеріалів у вартісному виразі на норму запасу в днях:

Н вз = В сер.доб. х Н зап.

де В сер.доб – вартість середньодобового споживання ;

Н зап. – норма запасу в днях.

Норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві

Нормативну величину оборотних коштів у незавершеному виробництві(Ннзв) визначають за допомогою формули :

Н нзв = В тп х Т ц х К нв

де Втп—середньодобовий випуск товарної продукції за виробничою собівартістю;

Т ц - середня тривалість виробничого циклу, дні ;

К нв - коефіцієнт наростання витрат ( собівартості незавершеного виробництва).

Коефіцієнт наростання витрат визначається двома способами :

  1. найточніший, базується на розподілі витрат за днями виробничого

циклу :

К нв = В дц / ( Т ц х С в )

де В дц – сума витрат по днях виробничого циклу ;

Св – собівартість виробу.

  1. спрощений ( на підприємствах, що випускають матеріаломістку продукцію ) :

К нв = ( Спц + 0,5 Срц) / Св

де Спц – початкові витрати, що здійснюються у перший період виробничого циклу;

Срц - решта витрат на виготовлення виробу.

Норматив оборотних засобів в запасах готової продукції(Н гп) визначається як добуток вартості одноденного випуску готових виробів (Вд) на норму запасу готової продукції на складі в днях (Здн):

Нгп = Вд х Здн ,грн

Норматив оборотних засобів у витратах майбутніх періодів(Нмайб пер); розраховується виходячи із залишків коштів на початок періоду (Впоч) і суми витрат, які слід буде зробити в плановому році (Впл), за мінусом суми для майбутнього погашення витрат за рахунок собівартості продукції (Впогаш.пл):

Н майб.пер. = Впоч +Впл-Впогаш.пл.,грн.

Оборотні засоби підприємства знаходяться у безперервному русі. Оборот оборотних засобів, виміряний в часі, називається їх оборотністю.

Показниками оборотності оборотних засобів є :

• коефіцієнт оборотності,

• коефіцієнт завантаження,

• тривалість одного обороту.

Коефіцієнт оборотності (Коб) показує кількість оборотів за рік і визначається відношенням реалізованої за рік продукції ( Орп) до середньорічного залишку нормованих оборотних засобів (Оз):

Коб = Ор / Оз, оборот

Коефіцієнт завантаження (Кзав) - величина, обернена коефіцієнту оборотності:

К зав = Оз / Ор

Цей показник показує, скільки оборотних коштів підприємства припадає на одну гривню реалізованої продукції.

Тривалість обороту (Тоб) показує тривалість одного обороту оборотних засобів в днях і визначається:

Тоб = 360/Коб, дні.

Обсяг вивільнених або додатково залучених оборотних засобів в результаті зміни оборотності оборотних засобів за розрахунковий період визначається :

Δ Оз = (Орп р.р./ 360 ) х ( Тоб р.р. – Тоб.п.р.),

де Орп р.р. – обсяг реалізації за розрахунковий рік , грн.,

Тоб р.р. – тривалість обороту оборотних засобів у розрахунковому році , дні;

Тоб п.р. - тривалість обороту оборотних засобів у попередньому році , дні.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

"Валові витрати і ціни на продукцію (послуги) "

Собівартість валової продукції Свп можна обчислити на основі використання формули :

Свп = Скв Зрмп - Внв.св Звмп

де Скв — загальна величина кошторису поточних витрат;

Зрмп — зміна залишків резервів майбутніх платежів ( приріст додається, зменшення віднімається);

Внв.св — витрати, що не включаються у виробничу собівартість продукції;

Звмп — зміна залишків витрат майбутніх періодів ( приріст віднімається, зменшення додається).

Якщо від розрахованої величини собівартості валової продукції вирахувати залишки незавершеного виробництва й додати позавиробничі витрати, то можна таким чином одержати повну собівартість товарної продукції.

Виробнича собівартість товарної продукції обчислюється:

С втп = Свп З нзв,

де З нзв – залишки незавершеного виробництва (приріст віднімається, зменшення додається).

Повна собівартість товарної продукції обчислюється:

С птп = Свтп + Впозавир.(комерц)

(критичного обсягу виробництва у натуральному чи вартісному виразі) — N кр. У загальному випадку обчислення величини N кр здійснюється за допомогою формули:


 
 

Цікаве

Загрузка...