WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

де Ов — обсяг виробництва продукції в натуральних одиницях;

Оп — обсяг поставок в натуральних одиницях;

Зп, Зк — запаси продукції на складі відповідно на початок і на кінець планового року, натуральних одиниць.

Вартісними показниками виробничої програми є обсяги товарної, валової, реалізованої, чистої, умовно-чистої продукції, нормативної вартості обробітку, валового і внутрізаводського обороту, обсяг незавершеного виробництва.

В обсяг товарної продукції включають готову продукцію, послуги виробничого характеру, ремонтні роботи, капітальний ремонт свого підприємства, напівфабрикати і запчастини на сторону, капітальне будівництво для непромислових господарств свого підприємства, роботи, пов'язані з освоєнням нової техніки, тару, що не входить в гуртову ціну виробу.

Обсяг товарної продукції (ТП) визначають за формулою:

ТП = ∑ Ni * Ці + Р

де — випуск продукції і-го виду в натуральних одиницях;

Ці— гуртова ціна підприємства одиниці виробу і-го виду, грн.;

Р — вартість робіт і послуг на сторону, грн.;

п — кількість видів продукції, що виготовляються на підприємстві.

У валову продукцію (ВП) включають всю продукцію у вартісному виразі, незалежно від ступеня її готовності і визначають за формулою:

ВП=ТП + (НЗВк - НЗВп) + Вс

де НЗВп, НЗВк — вартість залишків незавершеного виробництва відповідно на початок і кінець планового періоду, грн.;

Вс — вартість сировини та матеріалів замовника, грн.

Валовий оборот підприємства (ВО) — це обсяг валової продукції незалежно від того, де вона буде використана: чи в межах підприємства, чи поза ним.

Внутрізаводський оборот (ВЗО) — це та кількість продукції підприємства, яка використовується всередині нього для подальшої переробки.

Валову продукцію можна також обчислити:

ВП = ВО — ВЗО

Реалізована продукція (РП) — це продукція, яка відвантажена споживачеві і за яку надійшли кошти на розрахунковий рахунок підприємства — постачальника або мають надійти у зазначений термін.

Обсяг реалізованої продукції обчислюється за формулою:

РП = ТП + (Зп - Зк) + (Впп - Впк)

де Зп, Зк — залишки готової нереалізованої продукції відповідно на початок і кінець планового року, грн.;

Впп, Впк — залишки продукції відвантаженої, за яку термін оплати не настав, і продукції на відповідальному зберіганні у покупців відповідно на початок і на кінець планового року , грн.

Обсяг чистої продукції підприємства (ЧП) обчислюється за формулою:

ЧП = ТП- (М + А)

де М — матеріальні й прирівняні до них витрати на виробництво продукції грн.;

А — сума амортизаційних відрахувань за відповідний період, грн.

Чиста продукція підприємства може бути також обчислена як сума основної і додаткової заробітної плати працівників підприємства і прибутку.

Показник умовно-чистої продукції (УЧП) обчислюється: УЧП =ЧП + А

Під якістю продукції розуміють сукупність властивостей, що зумовлюють її придатність задовільняти певні потреби споживачів у відповідності до свого призначення.

В ряді галузей промисловості якість продукції оцінюється по сортах за допомогою коефіцієнтів сортності (Кс):

Кс = (N1 * Ц1 + N22 ) / ((N1 + N2) *Ц1)

де N1 , N2 — відповідно випуск продукції нижчого і вищого сорту, одиниць;

Ц1 , Ц2 — ціна одиниці виробу відповідного сорту, грн.

Економічна ефективність поліпшення якості продукції характеризується розміром додатково отриманого прибутку від виробництва і реалізації продукції підвищеної якості.

Річний економічний ефект (або річний прибуток від поліпшення якості ) (Ея) обчислюється за формулою:

Ея = (∆П - Ен * К) * Nя

де ∆П — приріст прибутку за рахунок реалізації одиниці продукції підвищеної якості, грн.;

К — питомі капіталовкладення на проведення заходів щодо поліпшенння якості продукції, грн./од;

Nя - обсяг продукції поліпшеної якості в натуральних одиницях.

Якщо покращення якості продукції знаходить відображенні у підвищенні її сортності, то додатковий прибуток створюється за рахунок підвищеної ціни на продукцію вищого сорту (∆Пя):

Пя = [(Ц2 – С2) - (Ц1 – С1)] * Nя

де Ц1 , Ц2— відповідно ціна одиниці продукції нижчого і вищого сорту, грн.;

С1, С2— собівартість одиниці продукції нижчого і вищого сорту, грн.

Річний економічний ефект у виробника продукції покращеної якості (Ев) може бути також обчислений як різниця приведених витрат на виробництво продукції покращеної і попередньої якості:

Ев = [(С1+Ен * К1) - (С2 + Ен * К2)] * Nя

де С1, С2 — собівартість виготовлення одиниці продукції відповідно попередньої і покращеної якості, грн.;

К1, К2 — питомі капіталовкладення у виробництво продукції відповідно попередньої і покращеної якості, грн.

Досить часто цей ефект може мати від'ємне значення, тому підприємство змушене змінити ціну виробу, щоб забезпечити собі необхідний рівень рентабельності виробництва. В такому разі економічний ефект можна обчислити як ∆Пя .

Річний економічний ефект у споживачів продукції більш високої якості (Ес) може бути обчислений як зміна річної величини одноразових і поточних затрат:

Ес = [Ен * (Кп1 * αо - Кп2) + (С1- С2)] * Nя

де Кп1п2— питомі капітальні вкладення на придбання і експлуатацію виробів відповідно попередньої і підвищеної якості, грн.;

С1, С2 — річна сума експлуатаційних витрат по виробах відповідно попередньої і покращеної якості, грн.;

αо — коефіцієнт еквівалентності (спряження) старої продукції новій по корисному ефекту (продуктивності, строку служби і т.п).

Сумарний річний економічний ефект від підвищення якості продукції (Есум) визначається як сума річних економічних ефектів при її виробництві і споживанні (експлуатації):

Есум = Ев + Ес

В ряді випадків при покращенні якості продукції її собівартість зростає, а ціна залишається без змін, хоча збільшується строк служби нового виробу. В такому разі річний економічний ефект (Ер) може бути обчислений за формулою:

Ер = (Сс - Сн * (Тс / Тн )) * Nя

де Сс, Сн — собівартість одиниці старого і нового виробу, грн.;

Тс, Тн — строк служби старого і нового виробу, років.

:"Фінансово-економічні результати та ефективність діяльності підприємства"

1. Рентабельність окремих видів продукції (Рі):

Рі = ( Ці – Сі ) / Сі х 100%

де Ці, Сі— відповідно ціна і повна собівартість і-го виробу, грн.

2. Рентабельність продукції (Рп) характеризує ефективність витрат на її виробництво і збут і обчислюється:

Рп = Преал / Среал х 100%

де Среал — повна собівартість реалізованої продукції, грн.

3. Рентабельність виробництва, яка може бути загальною (Рв.заг) і розрахунковою (Рв.розр). Ці величини обчислюються за формулами:

Рв.заг = П бал / ( Офсер + Зок)

Рв.розр = Пчист/ ( Офсер + Зок)

де Пчист — чистий прибуток підприємства,грн.

4. Рентабельність майна або рентабельність активів. Визначається як відношення прибутку (балансового або чистого) до всіх активів підприємства (валюта балансу – підсумок):


 
 

Цікаве

Загрузка...