WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

Сутнiсть господарського механiзму i його основнi елементи.

Госп-ий мех-iзм входить до складу економ-оi ситеми разом iз продуктивними силами, виробничими вiдносинами, технiко - екон-ми вiдносинами.

До госп-ого механiзму належать конкретнi, управлiнськi форми виробничих вiдносин (або власностi як економiчноi категорii) i власностi на засоби вир-ва зокрема. Це означае, що на них можна впливати.

До госп-ого механiзму безпос-ньо входять усi конкр-нi форми екон-их законiв певноi економ-оi системи. Вiн (ГМ) виступае як механiзм викор-ня економ-их законiв(це найважливiша його ф-цiя).

Друга ф-цiя - розв'язання соц. -економ-их суперечностей.

3-а ф-цiя - реалiзацiя вiдносин власностi.

4-а - всебiчний розвиток людини.

Якщо узагальнити осн-нi ф-цii ГМ, то вiн повинен забепечити ефективну взаемодiю всiх елементiв екон-оi си-ми у всiх сферах суспiльного вiдтворення, а також усiх компонентiв кожного з названих елементiв.

Сутнiсть категорii "госп-ий мех-iзм" - це ситема осн-их форм, методiв i важелiв викор-ня економ-их законiв, розв'язання суперечностей cуспiльного способу виробництва, реалiзацii власностi, а також всебiчного розвитку людини, формування ii потреб, створення систем стимулiв i узгодження економ-их iнтересiв основнихкласiв, соцiальних груп.

Сукупний попит на інвестиції. (не тот вопрос)

Інвестиції - другий за величиною елемент сукупних витрат.

На інвестиції впливає 2 фактори:

  1. очікувана норма чистого прибутку (ОНЧП);

  2. %-на ставка.

Метою інвестування є одержання чистого прибутку.

ЧП = ВВ - (ПВ + ПП)

ВВ - приріст валового випуску, викликаний інвестиціями

ПВ - поточні витрати

ПП - податок на прибуток

Але інвестори спираються не на фактичний, а на очікуваний в майбутньому прибуток.

Таким чином ОНЧП = ОЧП*100/Інвестиції

ОЧП - очікуваний чистий прибуток

Чим більше ОНЧП, тим більша мотивація до інвестування.

%-на ставка (ПС) - це ціна інвестицій. Тому для прийняття рішення інвестиції-ри співставляють ОНЧП з ПС. Якщо ПС < ОНЧП, то інвестиції будуть прибутковими і на них виникає попит, та навпаки.

В обох випадках інвестиції-ри спираються не на номінальну, а на реальну ПС.

ПСреал = ПСномін - РІ

РІ - рівень інфляції

Крім ПС на інвестиційний попит впливають і зовнішні фактори:

  1. витрати на придбання та експлуатацію устаткування;

  2. податки на прибутки підприємств;

  3. технологічні зміни;

  4. рівень забезпеченості основним капіталом;

  5. очікування.

Перелічені фактори змінюють ОНЧП і викликають зміщення кривої інвестиційного попиту вліво/вправо при даній ПС.

  1. Ціна виробництва: крітерії формування та структура.

  2. Економічне зростання, його показники, значення і фактори.

  3. Платіжний баланс: сутність та структура. Проблеми платіжного балансу в Україні.

Цiна виробництва: критерii формування та структура.

Суспiльно-необхiднi затрати працi (СНЗП) становлять вартiсть товару: W=с+v+q, де с - вартiсть спожитих засобiв виробництва;v - вартiсть необхiдного продукту;m - вартiсть додаткового продукту.

В основi товарних цiн лежить не СНЗП (c+v+m), а ринкова вартiсть, що забезпечуе вiдтворення виробництва у галузях вiдповiдно до виявленоi ринком суспiльноi потреби (c+v+Pr). Це не вартiсть виробництва, а вартiсть вiдтворення а ринкова вартiсть. Для умов простого вiдтворення m=Pr. При розширеному вiдтвореннi, властивому для суч-оi економiки ринкова вартiсть вiдхилятиметться вiд вартостi вир-ва. Правда, це вже iнща ринкова вртiсть, оскiльки ii форм-ня вiдб-ся пiд впливом ще одного об'ект-го фактора - орг-оi будови вир-их фондiв. Таку ринкову вартiсть прийнято називати цiною вир-ва.

Цiна виробництва - це ринкова вартiсть, притаманна розширеному вiдтворенню з рiзною органiчною будовою виробничих фондiв.

Вiдх-ня цiни вир-ва вiд СНЗП зумовлюеться перерозподiлом мiж галузями створеноi у них вартостi дод-го продукту. Для пропорц-го розвитку економiки потрiбно, щоб кожна галузь одержувала прибуток, який би забезпечував би утворення фонду нагромадження, що вiдп-дае сусп-iй потребi ii розвитку (Pn). Такий прибуток визначатиметься як добуток необх-го сусп-ву приросту обсягiв вир-ва даного виду продукцii (дельта N) на ii фондомiсткiсть (f). У зв'язку з рiзною органiчною будовою виробничих фондiв рiзних галузей виникае суперечнiсть мiж величиною вартостi додат-го продукту, що створюеться у галузях, iсусп-ою потребою у ньому. Протирiччя розв'яз-ся ринком або через держ-ий бюджет шляхом перерозподiлу вартостi додат-го продукту мiж галузями. Так вартiсть вироб-ва (c+v+m) модифiк-ся у цiну вироб-ва (c+v+Pn).

Экономический рост определяется и измеряется двумя взаимосвязанными способами: как увеличение реального ВНП или ЧНП за некоторый период времени (1) или как увеличение за некоторый период времени реального ВНП или ЧНП на душу населения (2). Использоваться могут оба определения. Например, если в центре внимания находятся проблемы военно-политического потенциала, более подходящим представляется первое определение. Но при сравнении жизненного уровня населения в отдельных странах и регионах явно более предпочтительным является второе определение.

Экономический рост, по Медведеву, непосредственно выражается в той или иной динамике - количественном увеличении и качественном совершенствовании - общественного продукта и фактором его производства.

Расщиренное капиталистическое воспроизводство выступает как накопление капитала и является в тоже время формой экономического роста. Отношение накапливаемой части национального дохода к его общей сумме получило название нормы чистого накопления. Она предоприделяет количественные параметры расширенного воспроизводства и темпы экономического роста. Чистые капиталовложения вместе с фондом возмещения состовляют валовые производственные капиталовложения. Доля валовых капиталовложений в валовом национальном продукте называется нормой производственного накопления и является одной из важнейших характеристик накопления общественного капитала, экономического роста данной страны. Увеличение общественного продукта в расчете на душу населения означает повышения уровня жизни. Рост реального продукта влечет за собой возростание материального изобилия и отвечает принципам минимизации издержек. Короче, растущая экономика обладает большей способностью удовлетворять новые потребности и решать социально-экономические проблемы как внутри страны, так и на межлународном уровне. Экономический рост облегчает решение проблемы ограниченности ресурсов. Экономический рост позволяет обществу более полно организовать поставленные экономические цели. Экономический рост имеет более важное значение чем стабильность.

Обычно исходя из любого из этих опредилений, экономический рост измеряется годовыми темпами роста в %. Например, если реальный ВНП составлял 200 млрд дол. в прошлом году и 210 млрд дол. в текущем году, можно рассчитать темпы роста вычитая из величины реального ВНП текущего года величину прошлогоднего реального ВНП и соотнести разность с величиной реального ВНП за прошлый год. В данном случае темпы роста составят (210 млрд дол. - 200 млрд дол. ) /200 млрд дол. = 5%. В течении ряда лет даже небольшие различия в темпах роста могут преобрести решающее значение. Для населения очень бедной страны даже полупроцентное снижение в темпах экономического роста вполне может означать переход от недоедания к голодной смерти.

Каковы источники экономического роста? Экономический рост любой страны определяется шестью основными факторами, четыре из которых связаны с физической способностью экономики к росту. Перечислим их: 1) количество и качество природных ресурсов, 2) количество и качество трудовых ресурсов, 3) объем основного капитала, 4) технология. Эти четыре фактора экономического роста можно объединить под названием факторов приложения. Именно они делают рост производства физически возможным. Только доступность большего количества лучших по качеству ресурсов, включая технологический потенциал, позволяет увеличивать производство реального продукта.

Однако следует различать способность к росту и реальный рост сам по себе, для которого важны следующие два соображения. Во-первых, рост зависит от факторов спроса. Для реализации растущего производственного потенциала экономика страны должна обеспечить полное использование расширяющегося объема ресурсов. Для этого требуется повышения уровня совокупных расходов. Во-вторых, на экономический рост влияют факторы распределения. Для наиболее целесообразного использования производственного потенциала должно быть обеспечено не только полное вовлечение ресурсов в экономический оборот, но и наиболее эффективная их утилизация. Способность к наращиванию производства недостаточна для расширения обшего выпуска продукции; необходимо также реальное использование растущего объема ресурсов и их распределение таким образом, чтобы получить максимальное количество полезной продукции.


 
 

Цікаве

Загрузка...