WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

- утверждение главных направлений в политике Украины;

- рассмотрение утверждение и изменение структуры органов гос. регулирования ВД;

- заключение международных договоров согласно законов и правил о международных договорах;

- утверждение нормативов обязательного распределения валютной выручке гос-ву и городским советом народных депутатов, ставок и условий налогообложений и т. д.;

- установленние специальных режимов в ВД;

- утверждение списков товаров, экспорт и импорт, которые подлежат лицензированию или запрещены. 2. Совет Министров Украины:

- употребляет средства для осуществления ВД;

- осуществляет координацию деятельности министерств, комитетов и ведомств Украины по регнулированию ВД;

- принимает нормативные акты управления по вопросам ВД;

- проводит переговоры и заключает межправительственные договора по вопросам ВД, обеспечивает выполнение международных договоров гос. органами управления и привлекает других субъектов ВД;

- обеспечивает состовление платежного баланса, отчетного валютного плана;

- обеспечивает рац. исп-ние денег гос. валютного фонда. 3. НБУ:

- осуществляет сохранение и использование золотоволютного резерва Украины;

- представляет интересы Украины в отношениях с банками других государств и заключает межбанковские договора;

- регулирует курс нац. валюты к ден. ед-цам др. гос-в;

- осуществляет учет и расчеты по кредитам, проводит операции с централизованными валютными ресурсами и др. функции. 4. Министерство внешнеэкономических связей:

- обеспечивает проведение единой ВД, координацию субъектов ВД;

- контроль за соблюдением всеми субъектами ВД законов и условий международных договоров;

- осуществляет нетарифное регулирование ВД, регистрация участников ВД и др. функции. 5. Гос. управление таможенного контроля:

- осуществляет таможенный контроль в Украине.

  1. Товарне виробництво, його сутність і характерні риси.

  2. Об'єктивні осонви, сутність та структура сучасного свівтового господарства.

  3. Рівновага споживача: сутність та обгрунтування з ординалістськіх позицій.

Товарне виробництво, його сутність і характерні риси.

Тов. вир-во (ТВ) є такою організацією сусп. господарства, коли окремі продукти виробляються відокремленими виробниками і для задоволення суспільних потреб необхідні купівля-продаж на ринку цих продуктів, що стають товарами. Основні риси ТВ: суспільний поділ праці; приватна власність на засоби виробництва; повна соціально-економ. відокремленість виробників; економічні зв'язки між відлкремл. товаровиробн. шляхом обміну; стихійний та анархічний характер розвитку. Розрізняють просте і капіталістичне ТВ. Просте: базується на власній праці, продукт належить товаровиробнику, воно є дрібним, розрізненим, відсутній одиничний поділ праці, має обмежений хар-тер, мета – задоволення особистих потреб товаровиробника. Капіталістичне: експлуатація чужої праці, продукт належить власнику засобів виробництва, спільна праця багатьох найманих робітників, одиничний поділ праці, загальний хар-тер, мета – одержання прибутку капіталістом.

Об'єктивні основи та сутність світового господарства.

Світове, або всесвітнє, господарство (СГ) являє собою сукупність національних економік і особливої сфери суспільно-виробничих зв'язків, що виходять за територіальні межі окремих країн (міжнародних економічних відносин. у сучасинх умовах економ. замкнутість національних господарств не лише нераціональна, а й практично неможлива. Тенденція дедалі більшої взаємодії нац. економік до підвищення ролі зовнішніх факторів у процесі відтворення в тій чи іншій країні стала загальною. Поняття СГ це не просто сума нац. економік. Також суть визначається універсальним зв'язком між нац. господарствами, який забезпечує їх реальну єдність на основі міжнародн. поділу праці, міжнар. торгівлі, нау. -техн. і виробничої кооперації, валютних і кредитних відносин. Міжнар. ек. відносини (МЕВ) являють собою систему господарських відносин між різними країнами світу. Елементи системи: міжнар. нау. -техн. і виробниче співробітництво, вивіз капіталу і міжнар. кредит, світова торгівля, міграція робочої сили, міжнар. валютні відносини. Всі елементи тісно пов'язані. МЕВ обслуговують взаємодію нац. економік, що входять у світове господарство, і тим самим забезпечують його цілісність. МЕВ похідні і залежать від економічних відносин, що складаються на нац. рівнях. Вони не тільки визначаються рівнем зрілості продуктивних сил і виробничих відносин у різних нац. господарствах, а й обумовлюються особливостями економічної політики.

Равновесие потребителя: суть и обоснование с ординалистских позиций.

Подход (ординалистский) требует возможности установления между различными благами отношения безразличия (без измерения полезности).

Этот подход позволяет установить равновесие потребителя на основе анализа кривых безразличия и бюджетных линий.

Кривая безразличия показывает различные комбинации 2-х товаров, к-ые дают потребителю одинаковое удовлетворение или пользу вследствие чего он не видит разницы между ними.

Линия бюджета показывает какие наборы из 2-х товаров потребитель в состоянии при данных ценах и доходе. То что выше бюджетной линии не доступно для потребителя. Там где бюджетная линия касается с кривой безразличия - т. использования полностью бюджета и получение мак-ной полезности. Для каждой бюджетной линии сущ-ет одна кривая безразличия, имеющая одну т, касания - т. равновесия потребителя.

Если меняется доход, то и меняется уровень удовольствия. Если меняется цена, то меняется и кривая безразличия.

Если цена на товар У снижается, а доход и цена товара Х остаются неизменными, линия потребления меняет свою крутизну: B1 до B3

Qx

Лінія "ціна-споживання"

B1 B2 B3

Qy

Q1 Q2 Q3

P

P1=B/Q1

P2=B/Q2

P3=B/Q3

D

Qy

Q1 Q2 Q3

Линия спроса

Для каждой линии возможностей потребления (бюджетной линии) можно определить кривую безразличия. При условии изменения цены тоовара У возникает новое состояние равновесия при котором потребитель увеличивает потребление товара У: Q1, Q2, Q3.

Равновесное положение потребителя достигается в точка касания бюджетной линии и наиболее высокой из всех достижимых кривой безразличия. В этой точке достигается оптимальное или наилучшее сочетание доступныхз потребителю продуктов питания.

В точке касания наклон наивысшей из доступных потребителю кривых безразличия совпадает с наклоном бюджетной линии. Т.к. наклон кривой безразличия отражает MRS, а наклон бюджетной линии равен РВ/РА , оптимал ное или равновесное положение достигается при условии, что MRS=РВ/РА.

Точки касания показывают, как изменится оптимальная точка равновесия. (График 1)

Объединение точек равновесия дает линию "цена-потребление". Если ее перенести в систему координат "цена-количество товара", она будует показывать линию спроса на товар У, которая подтверждает, что чем ниже цена на товар, тем больше количество едениц этого товара будет приобретать потребитель.


 
 

Цікаве

Загрузка...