WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

Потребительское равновесие достигается когда отношение ПП-сти отдельных товаров к их ценам равны:

MUА MUВ MUN

------- = ------- =..... = -------

PА PВ PN

В примере 3:50=6:100. Что произойдет, если цена товара В снизится вдвое? Тогда на те же 350 д. е. мы купим 3 ед-цы товара А и 4 ед-цы товара В. Таким образом, при снижении цены кол-во купленных товаров будет возрастать.

  1. Основні фактори суспільного виробництва. Економічний потенціал суспільства і рівень цього використання в Україні.

  2. Нагромадження і механізми економічного зростання.

  3. Валютний курс: суть, види та фактори. Засоби регулювання курсу національної валюти в Україні.

Осноные фактоpы общественного пpоизводства.

Пpедметы и сpедства тpуда в совокупности составляют сpедства пpоизводства и выступают как матеpиально-вещевой фактоp пpоизводства. Они пpиводятся в действие pаботниками пpоизводства, тоестьсобственным фактоpом пpоизводства. И именно благодаpя активной деятельности pаботника, пpедметы исpедства тpуда пpевpащаются в действующие сpедства пpоизводства. Пpедмет тpуда - это то, на что напpавлен тpуд человека, что пpевpащается человеком и пpиспосабливаются им к своим потpебностям. Земля и ее недpа, пpиpода - это пpедметы человеческого тpуда. Вследствие пеpеpаботки пpиpодных pесуpсов появляютсятоже пpедметы тpуда: металл, цемент и т. д. , котоpые называются сыpьем. Ых особенность в том, чтоони хотя и пpошли пеpеpаботку всеже остаются пpедметами тpуда. Сpазвитием HТР появляеся возможность пpивлекать в пpоизводство те pесуpсы, котоpые уже были использованы и возвpащаются впpоизводство для дальнейшей пеpеpаботки, тоестьдля создания тех или иных вещей. Это - втоpичныеpесуpсы, котоpые имеют огоpомное значение для економ. использования пpедм. тpуда и увеличения общественного богатства. Сpедства тpуда - это те вещи, с помощью котоpыхчеловек воздействует на пpедм. тpуда, пpевpащая ипpиспосабливая их для своих нужд. Понятие "сpедства тpуда" - это pазнообpазное понятие, котоpоевкл. в себя pазличного pода механизмы и машины, двигатели и инстpументы, пеpедающие механизмы. Также к ним относятся pазлич. тpубопpоводы, цистеpны и дp. обоpудование, котоpое в таких отpаслях как химическая, нефтехимическая и энеpгетикеигpают пеpвоочеpедную pоль. HТР видвинула как пеpочеpедной фактоp общественного пpоизводства инфоpмацию, она пpоникает в общественное пpоизводство, технологию, оpганизацию, подготовку кадpов, pеволюциониpует все пpоизводство и выступает мощным фактоpом его быстpогопpогpесса. Под влиянием общественного pазделения тpуда оченьважную pоль игpает пpоизводственная инфpастpуктуpа, котоpая включает тpанспоpт, связь, энеpгетическое и инфоpмационное обслуживание пpоизводства.

Нагромадження (оптимальні межі зміни).

Частка виробничого та невиробничого нагромадження у продукті (ВНП, кінцевому продукті, національному доході, додатковому продукті) зветься нормою нагромадження. При вивченні проблем екон зростання найбільш важливе значення має показник норми виробничого нагромадження (НВН). Екстенсивний тип форми екон зростання, коли вир-во зростає вшир, а економія ресурсів незначна, передбачає збільшення і послідовне зростання НВН.

Перехід до переважно інтенсивного типу екон зростання, супроводжується економією уречевленої праці, робить можливим збільшення частки особистого споживання без зниження темпів екон зростання. Спочатку цей перехід пов'язаний з прискореним оновленням основного капіталу. Післявоєнний період ознаменувався більш високою часткою виробничого нагромадження (у кінцевому продукті) в усіх екон розвинених країнах порівняно з довоєнною ситуацією.

В Україні норма інвестицій у національному доході становила у першому півріччі 992 р. лише 9% і продовжувала скорочуватись у наступний період. Результатом цього став фактичний розвал будівельної індустрії. Для виходу з кризи норму інвестицій слід підняти до рівня приблизно 25%.

Існує взаємозв'язок між НВН, капіталовіддачею та темпами екон зростання. Загальне правило таке: тривалих періодів збільшення НВН і безперервного нарощування темпів екон зростання не буває. Підвищення НВН, що триває приблизно 4-5 років, змінюється її падінням з наступним зростанням, як правило, протягом 4-5 років. Переважно падіння НВН припадає на період циклічної кризи, стабілізація - на період депресії, збільшення НВН характерно для екон піднесення.

Оптимальні межі зміни НВН різні для різних періодів. Тому вивести будь-які показники НВН неможливо. Можна лише стверджувати, що максимальна величина НВН визначається умовами ринкової рівноваги та відповідає періоду піднесення. Вихід НВН за межі цієї величини веде до "перенагрівання" економіки, робить циклічне кризове падіння важчим порівняно з звичайною ситуацією. Нижня межа НВН також має певний рівень, за яким припиняється екон зростання (для США - 9%). НВН виявляє тенденцію до збільшення, коли екон зростання стає одним із пріоритетних завдань екон політики.

Экономический рост определяется и измеряется двумя взаимосвязанными способами: как увеличение реального ВНП или ЧНП за некоторый период времени (1) или как увеличение за некоторый период времени реального ВНП или ЧНП на душу населения (2). Использоваться могут оба определения. Например, если в центре внимания находятся проблемы военно-политического потенциала, более подходящим представляется первое определение. Но при сравнении жизненного уровня населения в отдельных странах и регионах явно более предпочтительным является второе определение.

Экономический рост, по Медведеву, непосредственно выражается в той или иной динамике - количественном увеличении и качественном совершенствовании - общественного продукта и фактором его производства.

Расщиренное капиталистическое воспроизводство выступает как накопление капитала и является в тоже время формой экономического роста. Отношение накапливаемой части национального дохода к его общей сумме получило название нормы чистого накопления. Она предоприделяет количественные параметры расширенного воспроизводства и темпы экономического роста. Чистые капиталовложения вместе с фондом возмещения состовляют валовые производственные капиталовложения. Доля валовых капиталовложений в валовом национальном продукте называется нормой производственного накопления и является одной из важнейших характеристик накопления общественного капитала, экономического роста данной страны. Увеличение общественного продукта в расчете на душу населения означает повышения уровня жизни. Рост реального продукта влечет за собой возростание материального изобилия и отвечает принципам минимизации издержек. Короче, растущая экономика обладает большей способностью удовлетворять новые потребности и решать социально-экономические проблемы как внутри страны, так и на межлународном уровне. Экономический рост облегчает решение проблемы ограниченности ресурсов. Экономический рост позволяет обществу более полно организовать поставленные экономические цели. Экономический рост имеет более важное значение чем стабильность.

Обычно исходя из любого из этих опредилений, экономический рост измеряется годовыми темпами роста в %. Например, если реальный ВНП составлял 200 млрд дол. в прошлом году и 210 млрд дол. в текущем году, можно рассчитать темпы роста вычитая из величины реального ВНП текущего года величину прошлогоднего реального ВНП и соотнести разность с величиной реального ВНП за прошлый год. В данном случае темпы роста составят (210 млрд дол. - 200 млрд дол. ) /200 млрд дол. = 5%. В течении ряда лет даже небольшие различия в темпах роста могут преобрести решающее значение. Для населения очень бедной страны даже полупроцентное снижение в темпах экономического роста вполне может означать переход от недоедания к голодной смерти.

Каковы источники экономического роста? Экономический рост любой страны определяется шестью основными факторами, четыре из которых связаны с физической способностью экономики к росту. Перечислим их: 1) количество и качество природных ресурсов, 2) количество и качество трудовых ресурсов, 3) объем основного капитала, 4) технология. Эти четыре фактора экономического роста можно объединить под названием факторов приложения. Именно они делают рост производства физически возможным. Только доступность большего количества лучших по качеству ресурсов, включая технологический потенциал, позволяет увеличивать производство реального продукта.


 
 

Цікаве

Загрузка...