WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Коротка економічна характеристика підприємства у вигляді письмових висновків та аналітичних таблиць - Реферат

Коротка економічна характеристика підприємства у вигляді письмових висновків та аналітичних таблиць - Реферат

зборами акціонерів:! числа акціонерів у кількості 3 (трьох) осіб строком на . 5 (п'ять) років.
1.З. У своїй діяльності Спостережна рада керується чинним законодавством України, (статутом АТ та іншими внутрішніми нормативними актами і рішеннями, прийнятими Запільними зборами акціонерів.
1.4. Жодні органи АТ, за винятком Загальних зборів акціонерів АТ, не мають права давати вказівки Спостережній раді щодо порядку здійснення нею функцій, а також з інших питань ЇЇ діяльності.
1.5. Розміри та порядок отримання членами Спостережної ради винагороди встановлюється Загальними зборами акціонерів.
2. Компетенція Спостережної ради.
2.1 До компетенції спостережної ради належать:
- укладення контракту з Головою Правління;
- попередній розгляд річних звітів, балансів та висновків по них Ревізійної комісії;
- затвердження звітів, які подає Правління, Ревізійна комісія за квартал;
- аналіз дії Правління щодо управління АТ, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;
- організація проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності АТ,
- подання Загальним зборам акціонерів АТ пропозицій з питань діяльності АТ;
- заслуховування інформаційних доповідей Правління про діяльність Товариства
- вирішення питань про винесення на розгляд Загальних зборів акціонерів тих чи інших питань,
- розгляд висновків, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією,
- попередній розгляд всіх питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, підготовка цих питань до Зборів;
- розгляд проектів рішень Загальних зборів акціонерів АТ;
- розгляд питань про притягнення до відповідальності посадових осіб Товариства.
- здійснення інших дій щодо контролю за діяльністю Правління АТ. 2. 2. Рішенням Загальних зборів акціонерів АТ на Спостережну раду може бути покладене виконання окремих функцій, що відносяться до компетенції Загальних . зборів акціонерів АТ.
Контроль акціонерного Товариства
Ревізійна Комісія:
1) Перевірка господарсько-фінансової діяльності Товариства, дочірніх підприємств, філій проводиться ревізійною комісією, яка обирається Загальними зборами товариства строком на 4 роки.
Перевірка здійснюється за дорученням Загальних зборів, з власної ініціативи ревізійної комісії або на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності не менш як 10% акцій. Ревіли та перевірки проводяться не менш одного разу на рік.
2) Ревізійна комісія підзвітна тільки Загальним зборам Товариства. Матеріали перевірок комісія подає Загальним зборам Товариства. Комісія складається з 3 (трьох) членів. Голова і члени ревізійної комісії не є посадовими особами Товариства.
3) Ревізійна комісія складає висновки на підставі річних звітів, балансів та інших бухгалтерських документів. Без висновків ревізійної комісії Загальні збори Товариства не вправі затверджувати річний баланс. Ревізійна комісія має право залучати до своєї роботи експертів, аудиторські організації.
4) Ревізійна комісія зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборів Товариства, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлене зловживання посадових осіб. Ревізійна комісія веде протокол своїх засідань.
5) Члени ревізійної комісії вправі брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Правління.
Форми мотивації праці на підприємстві
1. Оплата праці працівникам друкарні проводиться згідно із Законом України "Про оплату праці", Статутом АТ і Положенням "Про форму і систему оплати праці".
2. Проводяться доплати за суміщенням професій, збільшення обсягу робіт, розширення зон обслуговування.
3. Встановлені розміри доплат до заробітної плати
3.1. За шкідливі і важкі умови праці в розмірі 4%- 21% відповідно до ступе ця шкідливості
З 2. За виконання обов'язків бригадира 10% -15%
4. Оплата праці за роботу в надурочний час здійснюється згідно із законодавством України.
5. Оплата за вимушений простій, який виник не з вини працівника, здійснюється в розмірі 2/3 тарифної ставки чи посадового окладу при умові знаходження працівника на робочому місці.
6. Присвоюються розряди робітникам відповідно до діючого єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника робіт . І професій робітників.
7. Виплата зарплати працівникам друкарні проводиться в такі терміни: аванс-20 - 25 числа поточного місяця; остаточний розрахунок- до 12 числа наступного місяця. г
8. Після закінчення звітного року виплачується винагорода по підсумках роботи за рік
9. Преміюються працівники друкарні згідно Положення "Про преміювання робітників, керівних працівників і службовців.
10. Для працівників друкарні обладнано кімнату відпочинку, спортивний та тренажерний зали.
11. Працівникам друкарні надаються довготермінові процентні кредити (більше 1 ром ) і коротко термінові безпроцентні кредити (до 1 року).
12. Працівники друкарні безкоштовно забезпечуються 1 раз в 3 роки путівками на санаторно-курортне лікування, в будинки відпочинку і пансіонати, в табори відпочинку для дітей або з оплатою 10%, від їх варі ості.
13. За рахунок коштів підприємства встановлено пільги, які не передбачені діючим законодавством:
а) надається одноразова допомога працівникам у зв'язку зі смертю найближчих родичів: матері, батька, дружини, чоловіка, сина, дочки в розмірі середньомісячної зарплати по друкарні;
б) до ювілейних дат 20 - 65 років з дня народження виплачується премія в розмірі 6 мінімальних зарплат;
в) виділяються кошти на придбання подарунків жінкам до Дня матері, дітям працівників до 17 років до свята Св. Миколая
г)надається матеріальна допомога на оздоровлення до кожної повної оплачуваної відпустки в розмірі середньої зарплати по друкарні,
ж) виплачується іногороднім працівникам вартість проїзних місячних квитків.
14. Всі пільги і виплати надаються працівникам, які не мають порушень трудової і виробничої дисципліни, а також громадського порядку
Крім вище вказаного Правління зобов'язується:
1. Забезпечувати здорові і безпечні умови праці, знижувати негативний вплив шкідливих виробничих факторів на працездатність І здоров'я працівників, організувати виробничий побут згідно з санітарно-гігієнічними нормами.
2. Здійснювати соціальне страхування усіх працівників друкарні від нещасних випадків і професійних захворювань в порядку і на умовах, 'що визначаються законодавством.
З. Безплатно забезпечувати працівників, зайнятих, відповідно до атестації робочих місць, на роботах з шкідливими умовами праці молоком згідно з додатком. Проводити оплату праці у підвищеному розмірі та інші пільги і компенсації, що подаються в передбаченому законодавством порядку, для цієї категорії працівників.
4. Видавати працівникам безплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби Індивідуального захисту, а також миючі засоби.
5. Відшкодувати працівникові шкоду, заподіяну його здоров'ю, пов'язану з виконанням трудових обов'язків, згідно чинного законодавства.
6. При необхідності розмножувати та забезпечувати підрозділи інструкціями безпеки праці* та літературою за рахунок підприємства.
Аналіз засобів оформлення документів
На підприємстві оформлення документації проводиться повністю комп'ютеризовано за допомогою спеціальних програм.
Комплекс маркетингових комунікацій
(реклама, стимулювання збуту, продаж).
ВАТ "Коломийська друкарня ім.

 
 

Цікаве

Загрузка...