WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Коротка економічна характеристика підприємства у вигляді письмових висновків та аналітичних таблиць - Реферат

Коротка економічна характеристика підприємства у вигляді письмових висновків та аналітичних таблиць - Реферат

дільниці для роботи на торшувальному станку;
г) перекваліфікація одного друкаря для роботи на станку ADAST ROMAYOR 314 постійно І-ІІ кв,
1-Й кв. І-ІІІ кв.
Посадова інструкція та функціональні обов'язки голови правління
Голова правління у межах своєї компетенції згідно діючим законодавством та статутом:
- здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариством;
- забезпечує виконання рішень, що прийняті Загальними зборами і Правлінням;
- розпоряджається обіговими коштами та активами основних фондів до 20% їх вартості на підставі рішень Правління;
- без доручення діє від імені Товариства, представляє його в усіх органах управління" підприємствах, організаціях в Україні та за її межами;
- укладає угоди та інші юридичні акти, видає доручення, відкриває в кредитних установах розрахункові, валютні та інші рахунки Товариства,
- організовує ефективну роботу Товариства з метою отримання прибутку;
- приймає рішення та видає накази, розпорядження з усіх питань діяльності Товариства на підставі рішень Правління;
- затверджує ціни та тарифи на продукцію та послуги, що вироблені Товариством;
- затверджує Положення про структурні підрозділи та посадові інструкції на підставі рішень Правління;
- приймає рішення про відзив робітників Товариства, в тому числі з закордону;
- забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку, укладає від імені Товариства контрактита трудові договори, угоди з працівниками, застосовує засоби заохочення, накладає стягнення на підставі рішень Правління;
- приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;
- затверджує правила, процедури та інші внутрішні документи Товариства на підставі рішень Правління.
Органи управління і контролю Товариством
Управління акціонерним Товариством
- Загальні збори;
- Спостережна рада;
- Правління.
1 Вищим органом Товариства є Загальні збори.
До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів належать:
- визначення основних напрямків діяльності АТ і ствердження його планів та звітів про їх виконання;
- внесення змін до Статуту;
- обрання та відкликання голови та членів Правління Товариства;
- затвердження річних результатів діяльності Товариства, затвердження звітів та висновків ревізійної комісії, порядок розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків;
- створення реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх Положень та Статутів;
- винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності керівних посадових осіб Товариства, яких обирають збори;
- вирішення питання про придбання Товариством акцій, що випускаються ним;
- прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
- прийняття рішення по відчуженню нерухомої (пасивної) частини основних фондів,
- Загальні збори можуть розглядати інші питання діяльності Товариства
1.1. рішення Загальних зборів приймаються більшістю 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах з таких питань:
- зміни статуту;
- прийняття рішень про припинення діяльності Товариства;
- створення та припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та представниці в Товариства. З решти питань рішення приймаються просто більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. 2 Правління Товариства.
2.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю є Правління.
2.2. До компетенції Правління належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством, Статутом або рішенням Загальних зборів віднесені виключно до компетенції іншого органу Товариства.
2.3. Голова і члени Правління обираються на 4 роки і підзвітні у своїй діяльності Загальним зборам Товариства. Голова разом з Правлінням організовує виконання їх рішень.
2.4. Правління Товариства складається з трьох членів:
- Голови правління;
- Заступника Голови правління;
- Головного бухгалтера.
2.5. Правління Товариства:
- розробляє основні напрямки діяльності Товарні гва;
- планує діяльність Товариства, його філій, відділень, представництв та інших структурних підрозділів, організовує виконання планів;
- розробляє та затверджує поточні звіти, дає пропозиції по розподілу і прибутку та виплати дивідендів, виносить їх на розгляд Загальних зборів акціонерів;
- розглядає питання, які повинні бути внесеш на розгляд Загальних зборів акціонерів;
- визначає умови оплати праці робітників АТ, керівників філій, представництв та дочірніх підприємств;
- готує проекти Загальних зборів;
- приймає рішення про отримання банківських кредитів та послуг;
- організовує випуск та реалізацію цінних паперів,
- виконує рішення Загальних зборів про випуск пінних паперів;
- організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;
- організовує збут та обслуговування продукції;
- організовує фінансово-економічну роботу, облік та звітність, ведення грошово-розрахункових операцій;
- розробляє річний баланс та звіти Товариства, виносить їх на розгляд та затвердження Загальних зборів;
- здійснює зовнішньоекономічну діяльність;
- організовує кадрову роботу, визначає структур) АТ, чисельність апарату управління, розглядає звіти про роботу структурних підрозділів Товариства, затверджує інструкції і положення, що регламентують їх роботу;
- організовує соціально-побутове обслуговування робітників АТ;
- забезпечує прибуткову роботу Товариства;
- приймає рішення по операціях з основними фондами (тільки активна частина) вартістю більше 20% від загальної суми активних фондів в цінах на день прийняття рішення;
- правління АТ розглядає та вирішує будь-які питання винесені на його розгляд Головою правління, членами Правління, Ревізійною комісією Товариства, якщо вони відносяться до виняткової компетенції Загальних зборів акціонерів
2.6. Засідання Правління Товариства проводяться ні рідше одного разу на місяць і вважаються правомочними, якщо на них присутні 2/3 його членів.
Позачергові засідання Правління скликаються на вимогу Голови Правління або 1/3 його членів.
2.7 Рішення Правління АТ приймаються простою більшістю голосів. Кожен член Правління АТ має один голос При однаковій кількості голосів приймається рішення, за яке проголосував Голова Правління.
2.8 Рішення Правління АТ оформляється протоколом, який підписує Голо ва Правління, та секретар. Рішення Правління вносяться до Книги протоколів Правління. За вимогою акціонерів Книга протоколів повинна бути надана у розпорядження будь-кому з акціонерів у будь-який час. За першою потребою повинні також видаватися засвідчені виписки з Книги.
2.9 Правління підпорядковане Загальним зборам акціонерів, рішення яких для Правління є обов'язковим.
2.10 Правління упродовж двох місяців після закінчення чергового фінансового року виносить на розгляд та затвердження Загальних зборів акціонерів річний баланс, проект річного звіту та проект плану діяльності АТ на наступний рік. Правління готує один раз в квартал звіти про діяльність АТ.
Спостережна Рада
1. Загальні положення
1.1. Спостережна рада відкритого акціонерного товариства "Коломийс ка друкарня ім. Шухевича" (далі -АТ) є органом управління АТ, що здійснює контроль за діяльністю Правління АТ.
1.2. Спостережна рада обирається Загальними

 
 

Цікаве

Загрузка...