WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз ліквідності та конкурентоспроможності підприємства як передумова підготовки та прийняття управлінських рішень - Реферат

Аналіз ліквідності та конкурентоспроможності підприємства як передумова підготовки та прийняття управлінських рішень - Реферат

А1 >=П1

А2 >=П2

А3 >=П3

А4 < П4

Якщо виконуються перші три нерівності, тобто поточні активи перевищують зовнішні зобов'язання підприємства, та обов'язково виконується остання нерівність, що має глибоке економічне значення (наявність у підприємства власних оборотних коштів) і додержується мінімальна умова фінансової сталості. У випадку, коли одна або декілька нерівностей мають знак, протилежний, який зафіксовано в оптимальному варіанті, ліквідність балансу в більшому або меншому ступені відрізняється від абсолютної. Співставлення найбільш ліквідних активів (А1) і активів, які швидко реалізуються (А2) з найбільш терміновими зобов'язаннями (П1) та короткостроковими пасивами (П2) дозволяє оцінити поточну ліквідність, а порівняння активів, які повільно реалізуються (А3) з довгостроковими пасивами (П3) відображає перспективну ліквідність.

Поточна ліквідність балансу свідчить про платоспроможність або неплатоспроможність господарюючого суб'єкта на найближчий до даного моменту проміжок часу. Перспективна ліквідність являє собою прогноз платоспроможності на основі порівняння майбутніх надходжень і платежів.

В рамках поглибленого аналізу в доповненні до абсолютних показників необхідно розрахувати відносні показники (коефіцієнти ), які дадуть оцінку ліквідності (платоспроможності): коефіцієнт абсолютної ліквідності (терміновості) - показує, яка частина поточної заборгованості може бути погашена на дату складання звітності негайно; коефіцієнт термінової ліквідності (проміжний коефіцієнт покриття) - показує, яка частина поточних зобов'язань може бути погашена тільки за рахунок наявних грошових коштів, але і очікуваних надходжень від дебіторів; коефіцієнт загальної ліквідності (загальний коефіцієнт покриття) дозволяє встановити, в якій мірі поточні активи покривають короткотермінові зобов'язання; коефіцієнт ліквідності матеріальних цінностей показує, в якій мірі матеріальні цінності (запаси і затрати) покривають короткострокові зобов'язання; коефіцієнт ліквідності дебіторської заборгованості показує, в якій мірі очікувані надходження від дебіторів будуть використані для погашення короткотермінової заборгованості; коефіцієнт маневрування показує, яка частка власних коштів вкладена в найбільш мобільні активи; коефіцієнт співвідношення кредиторської і дебіторської заборгованості показує розмір кредиторської заборгованості, яка припадає на 1 грн. дебіторської заборгованості; коефіцієнт покриття балансу показує, в якій мірі поточні кредиторські зобов'язання забезпечуються поточними активами, тобто скільки грошових одиниць поточних активів припадає на 1 грошову одиницю поточних зобов'язань продавця.

Наведені показники оцінки ліквідності слід розглядати в їхній єдності і взаємообумовленості. Широке застосування показників ліквідності очевидно:

  • вони визначають ступінь покриття поточними активами поточних пасивів. Чим більша величина поточних активів по відношенню до поточних пасивів, тим більша вірогідність, що ці пасиви можуть бути оплачені за рахунок цих активів;

  • вони характеризують резерв ліквідних грошових засобів, межу безпеки для компенсації невпевненості і випадкових порушень, об'єктом яких є потік грошових коштів на підприємстві.

Однак у показників ліквідності є недоліки , до основних з яких можна віднести:

  • статичність - визначені показники розраховуються на основі балансових даних, що характеризують майнове положення підприємства на конкретну дату, і отже , вони одномоментні. Звідси необхідність аналізу їхньої динаміки за декілька періодів;

  • можливість підвищення значень показників в наслідок включення в склад поточних активів, так званих "мертвих" статей (наприклад: неліквідних запасів товарно-матеріальних цінностей);

  • можливість підвищення показників за рахунок "неліквідної" дебіторської заборгованості.

Перераховані недоліки не знижують значимості показників ліквідності в аналізі фінансового стану підприємств. Тому для того, щоб підвищити об'єктивність аналізу показників ліквідності, слід попередньо оцінити реальність всіх статей бухгалтерського балансу господарюючого суб'єкту.

Виходячи з ступеню ліквідності оборотних коштів, визначимо чотири типи фінансової стійкості підприємства: 1) абсолютна фінансова стійкість; 2) нормальна фінансова стійкість; 3) критичний фінансовий стан; 4) кризовий, а також зробимо прогноз платоспроможності підприємства в короткостроковій та довгостроковій перспективі.

Ми досліджували фінансовий стан Калиновського споживчого товариства. Проаналізувавши баланс споживчого товариства можна зробити висновок, що він ліквідний. Цей висновок підтверджує величина і зміна показників ліквідності. Так, коефіцієнт абсолютної ліквідності на початок року вище за оптимальне його значення (0,2-0,3), це свідчить, що споживче товариство має вільні грошові кошти і в разі потреби зможе негайно погасити свої поточні зобов'язання. Станом на кінець року негайно може бути погашено 30% поточних зобов'язань. У світовій практиці вважають теоретично достатнім, якщо величина цього коефіцієнту перевищує 0,2 - 0,3.

Значення коефіцієнту термінової ліквідності нормальним вважається в діапазоні 0,7 - 0,8. Якщо на початок року цей коефіцієнт складав 0,93, а на кінець 0,73, то видно, що ці показники знаходяться в межах критичних значень і споживче товариство може за рахунок очікуваних надходжень від дебіторів на кінець року погасити 73% короткострокових позикових коштів.

Коефіцієнт загальної ліквідності як на початок, так і на кінець року значно вище за його оптимальне значення ( 2 -2,5 ), тобто споживче товариство за рахунок поточних активів зможе покрити короткострокові зобов'язання.

Оборотний (робочий) капітал споживчого товариства збільшився на кінець року порівняно з початком на 58 тис. грн., або на 3%.

За цих умов споживче товариство відповідає тим параметрам, які необхідні для здійснення з ним кредитних та інших фінансових взаємовідносин.

Отже, використання сучасних методик фінансового аналізу на кожному етапі прийняття рішення дозволить керівництву прийняти економічно обґрунтовані перспективні рішення на мікроекономічному рівні, що є дуже важливим для підприємства.

Література:

  1. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. / Г.В. Митрофанов, Г.О. Кравченко, Н.С. Барабаш та ін., - К.: Київ. нац. торг. - екон. ун-т: 2002, - 301 с.

  2. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. - К.: Т-во „Знання", КОО, 2000. - 378 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...