WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз ліквідності та конкурентоспроможності підприємства як передумова підготовки та прийняття управлінських рішень - Реферат

Аналіз ліквідності та конкурентоспроможності підприємства як передумова підготовки та прийняття управлінських рішень - Реферат

Реферат на тему:

Аналіз ліквідності та конкурентоспроможності підприємства як передумова підготовки та прийняття управлінських рішень

Ринкова економіка вимагає від підприємств та інших господарюючих суб'єктів підвищення ефективності фінансової конкурентоспроможності і платоспроможності на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм та методів господарювання і управління.

У таких умовах важлива роль в реалізації цієї задачі відводиться фінансовому аналізу діяльності підприємства, за допомогою якого дається об'єктивна оцінка його фінансового стану і фінансових результатів, змін в активах, власному капіталі і зобов'язаннях, обґрунтовується стратегія і тактика розвитку, уточнюються плани та управлінські рішення, здійснюється контроль за їх виконанням, виявляються фінансові резерви та вивчаються шляхи їх мобілізації [1, с. 3].

Фінансовий стан підприємства - це показник його фінансової конкурентоздатності, тобто платоспроможності, кредитоспроможності, виконання зобов'язань перед державою та іншими підприємствами.

Основні завдання аналізу фінансового стану підприємства:

  • дослідження рентабельності та фінансової стійкості;

  • дослідження ефективності використання майна;

  • об'єктивна оцінка стану та динаміки ліквідності та платоспроможності;

  • оцінка становища суб'єкта господарювання на фінансовому ринку та оцінка його конкурентоспроможності;

  • визначення ефективності використання фінансових ресурсів.

Основними особливостями сучасного фінансового аналізу є всебічне комплексне вивчення фінансових ресурсів та їх потоків на основі використання системного підходу, теоретико-пізнавальних категорій, принципів, способів і прийомів дослідження, виявлення фінансових резервів і можливостей підвищення ефективності функціонування господарюючого суб'єкта шляхом запровадження раціональної фінансової політики та прийняття оптимальних управлінських рішень щодо його подальшого розвитку.

Щоб вирішити на певному рівні поставлені ринковою економікою завдання кваліфікований економіст, фінансист, бухгалтер, фінансовий менеджер та аудитор повинні добре володіти сучасними методиками фінансового аналізу [1, с. 3].

Дослідженням найважливіших питань сучасного фінансового аналізу займається багато вчених, такі як, Г.В. Митрофанов, Г.О. Кравченко, Н.С. Барабаш, П.Л. Гордієнко, О.Ю. Большакова та ін.

Нашою метою було дослідження платоспроможності і ліквідності Калинівського споживчого товариства із застосуванням методики фінансового аналізу.

Одним з найбільш важливих етапів аналізу фінансового стану підприємства є аналіз платоспроможності і ліквідності.

Необхідність аналізу стану ліквідності підприємств у ринкових умовах зумовлюється насамперед тим, що жодне з них у цих умовах не гарантоване від банкрутства, тобто становища, коли воно не може розрахуватися за своїми боргами і зазнає фінансового краху [2, с. 362].

Ліквідність і платоспроможність не тотожні один одному, хоча між ними є зв'язок і взаємообумовленість.

Поняття "ліквідність" трактується як легкість реалізації, продаж, перетворення матеріальних цінностей в гроші. Ліквідність можна розглядати як час, необхідний для продажу активів, і як суму, виручену від продажу активу. Обидві ці сторони тісно пов'язані: часто можна продати активи за короткий час, але зі значною знижкою в ціні.

Ліквідність активів (перетворення активів у грошові кошти) є основою фінансової характеристики платоспроможності господарюючого суб'єкта.

Платоспроможність - це наявність у підприємства засобів, розміщених в активі балансу для сплати всіх зовнішніх боргів як по короткотермінових , так і по довготермінових зобов'язаннях при одночасному забезпеченні безперебійного здійснення процесу виробництва та реалізації. Оцінка платоспроможності здійснюється за даними бухгалтерського балансу на основі характеристики ліквідності оборотних коштів, тобто часу, що необхідний для перетворення їх у грошові кошти.

Платоспроможність підприємства оцінюється на певну дату по даних балансу і бухгалтерського обліку. Ця оцінка суб'єктивна і може бути виконана з різноманітним ступенем точності. Роль бухгалтерських статей при цьому різноманітна. Зокрема, в експрес-аналізі платоспроможності підприємства звертають увагу на статті, що характеризують наявність грошових коштів в касі і на розрахунковому рахунку, бо це ресурси найбільш ліквідні, і можуть бути включені в фінансово-господарську діяльність в будь-який час.

Але наявність незначних залишків грошових коштів зовсім не означає, що підприємство неплатоспроможне: кошти можуть надійти на розрахунковий рахунок у найближчий час. Про неплатоспроможність свідчить наявність "хворих" статей у звітності, таких як "збитки", "кредити і позики непогашені в строк".

Неплатоспроможність може бути тимчасовою, тривалою та хронічною. ЇЇ причини: недостатня забезпеченість фінансовими ресурсами, невиконання плану виручки від реалізації продукції, товарів, робіт, та послуг, нераціональна структура оборотних коштів, несвоєчасне надходження платежів від контрагентів та. ін. Недостатня спроможність підприємства покрити свої поточні зобов'язання може привести до неплатоспроможності і банкрутству.

Аналіз ліквідності балансу полягає у порівнянні засобів по активу, згрупованих за ступенем їх ліквідності і розташованих у порядку зменшення ліквідності, із зобов'язаннями по пасиву, згрупованих за термінами їх погашення і розташованих у порядку зростання термінів.

В залежності від ступеню ліквідності (швидкості перетворення в грошові засоби) активи підприємства слід поділити на наступні групи:

А1 - найбільш ліквідні активи. До них відносяться всі статті грошових коштів підприємства та короткострокові фінансові вкладення;

А2 - активи, що швидко реалізуються. Для їх перетворення в готівкові кошти необхідно певний час. В цю групу включають дебіторську заборгованість та інші оборотні активи;

А3 - активи, що повільно реалізуються, тобто запаси та витрати майбутніх періодів;

А4 - активи, що важко реалізуються. Це активи, які використовуються у господарській діяльності тривалий час. В цю групу включають рядки першого розділу балансу "Необоротні активи";

Пасиви балансу групуються за ступенем строковості їх оплати:

П1 - найбільш строкові зобов'язання. До них відносяться кредиторська заборгованість, інші поточні пасиви та доходи майбутніх періодів;

П2 - короткострокові пасиви - короткострокові кредити банку та поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями;

П3 - довгострокові пасиви - довгострокові кредити та забезпечення наступних витрат та платежів;

П4 - постійні пасиви - власний капітал.

Для визначення ліквідності балансу слід порівняти підсумки наведених груп по активу і пасиву. Баланс вважається абсолютно ліквідним, коли мають місце наступні співвідношення:


 
 

Цікаве

Загрузка...