WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого - Реферат

Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого - Реферат

План виробництва продукції містить наступні підрозділи:

- планування обсягів виробництва продукції у натуральному вираженні;

- планування виробництва у коштовному вираженні;

- планування підвищення якості продукції;

- баланс виробничих потужностей.

В нових умовах господарювання підвищується відповідальність підприємств за розробку планів виробництва товарів, їх асортименту та якості у відповідності з замовами торгівлі, які формуються з урахуванням оптових ярмарок, за випуск товарів, в тому числі для дітей, молоді за основними групами, необхідними для задовільнення потреб усіх статеволітних груп населення з урахуванням сезонності та зміни попиту.

Вихідними даними для розробки плану продукції є:

- перспективний план економічного та соціального розвитку підприємства;

- заходи по підвищенню ефективності виробництва та приросту виробничих потужностей;

- угоди про поставку продукції, данні від підприємств-споживачів цієї продукції та відомості про попит на неї,

- відомості про наявність нереалізованої продукції на початок та кінець плануємого періоду.

Підприємства самостійно визначають обсяг надходження товарів, виходячи з укладених угод на поставку виробів, реалізують за своєю думкою зверхпланову продукцію, особливе модні товари за узгодженими цінами з урахуванням споживацьких властивостей цих товарів та попиту на них, встановлюють за узгодженням із торгівельними підприємствами оптову та роздрібну ціни на особливо модні вироби та перші експериментальні зразки, самостійно використовують валютні кошти .

ТАБЛИЦЯ 1.1.1 РОЗРАХУНОК ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ.

Асортимент

Потужність

потоку у

зміну

Кількість

змін

Кількість

Потоків

Кількість

робочих

днів на

рік

Річний випуск

продукції

тис. один.

Жакет жіночий

316

2

2

252

318,5

Асортимент випускаємої продукції, потужність потоку у зміну та кількість потоків визначаємо за даннимн технологічного розрахунку.

Кількість змін - двухзмінний режим праці.

Кількість робочих днів у році (Д р.) розраховується шляхом віднімання з числа календарних днів (Д к.) вихідних (Д в.), святкових (Д с.) та днів відпустки (Д відп.).

Др. = Дк.-Дв.-Дс.-Двідп.

Річний випуск продукції по цеху (П річ.) розраховується шляхом помноження потужності потока у зміну (Ппот.) на кількість змін (n зм.), на кількість потоків у цеху (Кпот.) та на кількість робочих днів у році (Дроб.).

П річ. = П пот. * п зм. * К пот. * Д роб.

П річ. = 316 * 2 * 2 * 252 / 1000 = 318,5

ТАБЛИЦЯ 1.1.2. РОЗРАХУНОК ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА ПО ВАРТОСТІ

ОБРОБКИ

Асортимент

Річний випуск,

тис. од.

Вартість обробки, грн.

Сума, тис. грн.

Жакет жіночий

318,5

12,404

3950,67

Вартість обсягу виробництва (В ов.) розраховується шляхом помноження річної потужності цеху (П річ.) на вартість обробки одиниці виробу (В од.).

В ов. = П річ. * В од.

В ов = 318,5 *12.404 = 3950,67 тис.грн.

ТАБЛИЦЯ 1.1.З. РОЗРАХУНОК ТОВАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Асортимент

Річний випуск,

тис. од.

Вільна ціна, грн.

Оптова ціна, грн.

Товарна продукція

У вільніх цінах, тис. грн.

В оптових ц

інах, тис. грн.

Жакет жіночий

318,5

139,284

105,524

44361,954

33609,394

Товарна продукція в оптових цінах (ТП опт.) розраховується шляхом помножен –

ня оптової ціни (Ц опт.) на річній випуск продукції по цеху (П річ.).

ТП опт. = Ц опт. * П річ.

ТП опт. = 105,524*318,5=33609,394 тис.грн.

Товарна продукція у вільних цінах (ТП віл.) розраховується шляхом помножен –

ня вільної ціни (Ц віл.) на річний випуск продукції по цеху (П річ.).

ТП віл. = Ц віл. * П річ.

ТПвіл.=139,284*318,5=44361,954тис.грн.

1.2. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПО ПРАЦІ ТА КАДРАМ

План по праці та кадрам містить в собі наступні розділи,

  • планування росту продуктивності праці;

  • планування чисельності працюючих за категоріями;

  • планування фонду заробітної плати;

  • план підготовки та підвищення кваліфікації кадрів.

Задачами плану по праці та кадрам є:

  • невідхильне підвищення продуктивності праці працюючих та перевищення темпів її росту над темпами росту середньої заробітної плати;

- забезпечення прискореного росту продукції без збільшення кількості працюючих;

  • підвищення стимулюючої ролі заробітної плати у підвищенні ефективності виробництва,

- створення умов для підсилення контролю за використанням фондів заробітної плати;

  • забезпечення широкого використання НОТ, удосконалення форм та систем оплати праці, посилення ролі морального та матеріального відзначення;

  • повна ув'язка показників по праці та заробітної плати з іншими найважливішими показниками річного плану;

  • підвищення технічного рівню виробництва, послідовне зменшення використання важкої ручної та некваліфікованої праці;

  • встановлення оптимального співвідношення між чисельністю різних категорій робітників підприємства;

- забезпечення співвідношень між ростом продуктивності праці та ростом середньої заробітної плати.

Заробітна плата є основною формою доходів працюючих та у відповідності з дією закону про розділ праці знаходиться у пропорційній залежності від трудових досягнень кожного працездатного члена трудового колективу.

Вирішаючимфактором підвищення суспільного багатства, а, тому тієї частини, яка поступає працюючим у вигляді заробітної плати, є зріст продуктивності праці. В наслідок чого виникає потреба співвідношення темпів росту продуктивності праці та заробітної плати.

Планове регулювання системи оплати праці повинно забезпечувати активну дію заробітної плати на прискорення науково-технічного прогресу, раціональне використання трудових і матеріальних ресурсів, підвищення змістовності та покращення умов праці.

В організації оплати праці важливе місце займає раціональне застосування форм і систем заробітної плати, їх вдосконалення.

У швейній промисловості застосовується відрядна та погодинна форми оплати праці.

При відрядній формі оплати праці заробітна плата робітнику нараховується за кожну одиницю виробленої продукції або виконаний обсяг робіт за відрядною розцінкою.

За теперишніх умов майже всі швейні підприємства перейшли на систему колективної відрядної оплати праці робітників. Різновидом такої оплати є бригадна форма оплати праці.

ТАБЛИЦЯ 1.2.1. РОЗРАХУНОК ЧИСЕЛЬНОСТІ ОСНОВНИХ

ВІРОБНИЧИХ РОБІТНИКІВ

Чисельність робітників в одному потоці, люд.

Число змін

Число потоків

Чисельність робітників по цеху, люд.

66

2

2

264

Кількість робітників в одному потоці (N роб.пот.) та кількість потоків (К пот.) визначаємо за данними технологічного розрахунку.

Кількість змін (n зм.) - двухзмінний режим праці.

Чисельність основних виробничих робітників по цеху (N осн. роб.) розраховуємо шляхом помноження кількості робітників в одному потоці (N роб.пот.) на кількість змін (n зм.) та на кількість потоків у цеху (К пот.).

Nосн.роб. = N роб.пот. * n зм. * К пот.

Nосн роб = 66 * 2 * 2 = 264 люд.

ТАБЛИЦЯ 1.2.2. РОЗРАХУНОК ОБСЯГУ РОБІТ ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ

ОБЛАДНАННЯ

Перелік обладнання, клас, тип та марка обладнання

Кількість обладнання

Категорія складності обладнання, ум. од.

Обсяг роботи в умовних одиницях

Універсальні машини

555 -5 „ Джукі „

415 – 5 „Джукі „

297 „ Промшвеймаш „

54

16

4

3,5

3

3,5

189

48

14

РАЗОМ

74

251

Спеціальні машини

STROBELL

PFAFF

73401

2

4

2

3,5

3,5

3,5

7

14

7

РАЗОМ

8

28

ВЗАГАЛІ

82

279


 
 

Цікаве

Загрузка...