WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Фінансово-економічні результати та ефективність діяльності - Курсова робота

Фінансово-економічні результати та ефективність діяльності - Курсова робота

Для всебічної оцінки рівня й динаміки абсолютної економічної ефективності виробництва, результатів виробничо-господарської та комерційної діяльності підприємства (організації) поряд із наведеними основними варто використовувати також і специфічні показники, що відбивають ступінь використання кадрового потенціалу, виробничих потужностей, устаткування, окремих видів матеріальних ресурсів тощо.

Конкретні види ефективності можуть виокремлюватися не лише за різноманітністю результатів (ефектів) діяльності підприємства (організації), а й залежно від того, які ресурси (застосовувані чи споживані) беруться для розрахунків. Застосовувані ресурси — це сукупність живої та уречевленої праці, а споживані — це поточні витрати на виробництво продукції (надання послуг). У зв'язку з цим у практиці господарювання варто виокремлювати також ефективність застосовуваних і споживаних ресурсів як специфічні форми прояву загальної ефективності виробництва (діяльності). У даному разі йдеться про так звані ресурсні та витратні підходи до визначення ефективності із застосуванням відповідних типів показників.

Таблиия 4

СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА (ДІЯЛЬНОСТІ) ПЕРВИННИХ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Узагзльнюючі

Показники ефективності використання

показники

праці (персоналу)

виробничих фонде

фінансових хбііпівї,

• Рівень задоволення

потреб ринку

• Виробництво чистої

продукції на одиницю

витрат ресурсів

• Прибуток на одиницю

загальних витрат

• Рентабельність

виробництва

•Витрати на одиницю

товарної продукції

• Частка приросту

продукції за рахунок

інтенсифікації виробництва

• Народногосподарський

ефект використання одиниці

продукції

• Темпи зростання

продуктивності праці

• Частка приросту

продукції за рахунок

зростання продуктив-

ності праці

• Відносне вивільнення

працівників

• Коефіцієнт викорис-

тання корисного фонду

робочого часу

•Трудомісткість оди-

ниці продукції

• Зарплатомісткість

одиниці продукції

• Загальна фондо-

віддача (за обсягом

продукції)

• Фондовіддача ак-

тивної частини ос-

новних фондів

•Рентабельність ос-

новних фондів

•Фондомісткість

одиниці продукції

•Матеріаломісткість

одиниці продукції

•Коефіцієнт вико-

ристання найваж-

ливіших видів си-

ровини й матеріалів

• Оборотність оборо-

тних коштів

•Рентабельність

оборотних коштів

• Відносне вивільне-

ння оборотних коштів

• Питомі капітальні

вкладення (на одиницю

приросту потужності

або продукції)

•Рентабельність інвес-

тицій

•Строк окупності вкла-

дених

нвестицій

ництва до обсягу утвореного за розрахунковий рік національного доходу і застосовується для перерахунку уречевленої у виробничих фондах праці в середньорічну чисельність працівників.

-14-

Узагальнюючим показником ефективності споживаних ресурсів може бути показник витрат на одиницю товарної продукції, що характеризує рівень поточних витрат на виробництво і збут виробів (рівень собівартості).

Як відомо, до собівартості продукції споживані ресурси включаються у вигляді оплати праці (персонал), амортизаційних відрахувань (основні фонди і нематеріальні активи) і матеріальних витрат (оборотні фонди).

З-поміж узагальнюючих показників ефективності виробництва (діяльності) того чи того первинного суб'єкта господарювання виокремлюють насамперед відносний рівень задоволення потреб ринку. Він визначається як відношення очікуваного або фактичного обсягу продажу товарів (надання послуг) суб'єктом господарювання до виявленого попиту споживачів.

До важливих узагальнюючих показників ефективності виробництва (діяльності) належить також частка приросту продукції за

Таблиця .5

ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСТКИ ПРИРОСТУ ОБСЯГУ ПРОДУКЦІЇ ЗА РАХУНОК ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА

•Показник

Період

базисний

розрахунковий

1. Обсяг виробництва продукції, тис.грн.

20000

24000

 • Приріст обсягу виготовленої продукції, %

 • х

  20

 • Розрахунковий коефіцієнт повних затрат праці,

  частка одиниці

 • 0,18

  0,18

  4. Чисельність працівників підприємства, осіб

  1800

  2000

  5. Основні фонди за відновною вартістю, тис.грн.

  15000

  16500

  6. Оборотні фонди, тис.грн.

  3000

  3450

  7. Сума основних та оборотних фондів, тисгрн.

  18000

  19950

  8. Ресурси уречевленої праці в перерахунку на

  середньорічну чисельність працівників, осіб

  (18000-0,18; 19950-0,18)

  3240

  3591

  9. Сукупні застосовувані ресурси, осіб (1800+3240;

  2000+3591)

  5040

  5591

  10. Приріст застосовуваних ресурсів у розрахунковому

  періоді

  X

  10,9

  11. Частка приросту обсягу продукції за рахунок

  інтенсифікації виробництва, % [і 00 (і -10,9 / 20 )]

  X

  45,5

  рахунок інтенсифікації виробництва. Це зумовлюється тим, що за ринкових умов господарювання вигіднішим економічно й соціальне є не екстенсивний (через збільшення застосовуваних ресурсів), а саме інтенсивний (за рахунок ліпшого використання наявних ресурсів) розвиток виробництва.

  Умовний приклад визначення частки приросту обсягу продукції за рахунок інтенсифікації виробництва наведено в табл. 5.

  -15-

  Народногосподарський ефект використання одиниці продукції як узагальнюючий показник ефективності того чи того виробництва обчислюється як приріст чистого прибутку (доходу), тобто як приріст загального ефекту (збільшення прибутку внаслідок зростання обсягу виробництва і продуктивності праці, економії експлуатаційних витрат та інвестиційних ресурсів тощо) за відрахуванням вартості придбаної (купленої) продукції виробничо-технічного призначення.

  Щодо решти системи показників, диференційованих за видами ресурсів та наведених у табл. 4, то, по-перше, методику їхнього обчислення викладено в інших розділах цього підручника, а, по-друге, вони використовуються відповідно до заздалегідь визначеної цілі вимірювання ефективності та способів використання результатів такого вимірювання. Існують принаймні дві постійні цілі:

  1) оцінка та узагальнення ефективності діяльності виробничих підрозділів і функціональних служб з наступним визначенням пріоритетних напрямків мотивації та реальних механізмів впливу на позитивну динаміку діяльності в майбутньому;

  2) порівняння рівнів ефективності господарювання, досягнутих даним підприємством та його конкурентами на ринку, щоб запобігти зниженню престижу й конкурентоспроможності у сфері бізнесу.

 • Оцінка соціальної ефективності.

  Неухильне зростання соціальної ефективності є кінцевою метою багатоаспектної діяльності підприємств та організацій. З огляду на це економічну ефективність відносно соціальної треба вважати проміжною. Рівень економічної результативності діяльності суб'єктів господарювання служить матеріально-фінансовою базою для розв'язання будь-яких соціальних проблем. З урахуванням саме цієї важливої обставини кожному підприємству (підприємцю) треба постійно оцінювати соціальну ефективність своєї діяльності.

  Щоправда, об'єктивне оцінювання соціальної ефективності наражається на істотні труднощі, оскільки й досі бракує науково обґрунтованої і загальновизнаної методики її визначення. Відтак допустимо спиратися на дещо інтуїтивне та емпіричне уявлення про принципові підходи до оцінки соціальної ефективності.

  По-перше, соціальну ефективність треба визначати на двох рівнях: 1) локальному (на підприємстві та в організації стосовно міри задоволення конкретних соціальних потреб працівників);

  2) муніципальному та загальнодержавному (стосовно міри соціального захисту людей і забезпечення соціальних потреб різних верств населення з боку місцевих органів влади та держави в цілому).


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...