WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Фінансово-економічні результати та ефективність діяльності - Курсова робота

Фінансово-економічні результати та ефективність діяльності - Курсова робота

-5-

З 1 січня 2000 року в Україні введено в дію нову форму балансу підприємства, що відповідає міжнародним стандартам здіснення бухгалтерського обліку суб'єктами господарювання.

Таблиця 2.

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА ЗА СТАНОМ НА _________ (тис. гри.)

.

Актив ^'.

Сума

Пасив

Сума

І Основні засоби таінші

позаоборотніактиви

 • Основні засоби:

  — первинна вартість

  — спрацювання

  — залишкова вартість

  2. Нематеріальні активи:

  — первинна вартість

  — спрацювання

  — залишкова вартість

  3. Довгострокові фінансов

  вкладення

 • І Власні кошти (капітал)

 • Статутний 8000

 • Капітал

  2. Резервний фонд 2000

  3. Акумульований 4500

  (нерозподілений прибуток)

 • 15400 4400 11000

  320 100 220

  Усього по розділу І

  11220

  Усього по розділу І

  14500

  II Запаси і витрати

  1. Запаси матеріалів

  „ Незавершене виробництво

  3. Витрати майбутніх періодів

  , Запаси готової продукції

  II Довгострокові пасиви

  , Довгострокові кредити

  2. Інші довгострокові

  зобов'язання

  4000

  2200

  3000

  400

  1500

  Усього по розділу II

  7100

  Усього по розділу II

  4000

  III Гроші, розрахунки та інші

  активи

 • Гроші на розрахункових

  рахунках

  2. Гроші в касі

 • Короткострокові фінансові

  вкладення

 • Дебіторська заборгованість

  покупців продукції

 • III Короткострокові пасиви

  1. Короткострокові кредити

  2. Кредиторська заборгованість

  постачальникам

  3. Інша кредиторська

  заборгованість

  1520 2200

  1200

  1250

  50

  1700

  2100

  Усього по розділу НІ

  5100

  Усього по розділу III

  4920

  Баланс

  23420

  Баланс

  23420

  Таблиця.2

  В активі балансу підприємства за новою формою виділені такі три розділи:

  1 Необоротні активи (• Нематеріальні активи • Незавершс — не будівництво • Основні засоби • Довгострокові фінансові інвестиції);

  2.Оборотні активи (• Виробничі запаси • Незвершене вироб ництво • Готова продукція • Дебіторська заборгованість • Поточні фінансові інвестиції • Грошові кошти та їхні еквіваленти);

  -6-

  3. Витрати майбутніх періодів.

  Рис. 2 Групи розрахункових показників для оцінки фінансово-економічного стану підприємства.

  Пасив балансу підприємства за новою формою складається з п'яти виокремлених розділів:

  Власний капітал (• Статутний капітал • Пайовий капітал • Резервний капітал • Нерозподілений прибуток);

  Забезпечення наступних витрат і платежів (• Забезпечення виплат персоналу • Інші забезпечення • Цільове фінансування);

  Довгострокові зобов'язання (• Довгострокові кредити банків • Відстрочені податкові зобов'язання • Інші довгострокові зобов'язання);

  Поточні зобов'язання (• Короткострокові кредити банків • По-;—" точна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями. • Векселі видані • Кредиторська заборгованість • Інші поточні зобов'язання);

  Доходи майбутніх періодів.

  Співвідношення між окремими групами активів і пасивів балансу мають важливе економічне значення та використовуються для оцінки й діагностики фінансового стану підприємства.

  Оцінка фінансово-економічного стану підприємства на фіксовану дату здійснюється на підставі аналізу офіційних документів — звітів про: фінансові результати, рух грошових коштів, власний капітал і системи розрахунковихпоказників. Загальновживані групи такихпо-

  казників наведено на рис. .2.

 • Оцінка прибутковості та активності.

  -7-

  Прибутковість підприємства вимірюється двома і прибутковості j показниками — прибутком і рентабельністю. Прибуток виражає абсолютний ефект без урахування використаних ресурсів. Тому для аналізу його доповнюють показником рентабельності.

  Рентабельність це відносний показник ефективності роботи підприємства, котрий у загальній формі обчислюється як відношення прибутку до витрат (ресурсів). Рентабельність має кілька модифікованих форм залежно від того, які саме прибуток і ресурси (витрати) використовують у розрахунках.

  Передусім виокремлюють рентабельність інвестованих ресурсів (капіталу) і рентабельність продукції. Рентабельність інвестованих ресурсів (капіталу) обчислюється в кількох модифікаціях: рентабельність активів, рентабельність власного капіталу, рентабельність акціонерного капіталу.

  Рентабельність активів (Р.) характеризує ефективність використання всього наявного майна підприємства .

  Обчислюючи цей показник, виходять як із загального (до оподаткування), так і з чистого (після оподаткування) прибутку. Єдиного методичного підходу тут не існує. Тому треба обов'язково зазначити, який саме прибуток узято.

  Показник рентабельності сукупних активів може бути дезагре-гований, якщо підприємство здійснює різні види діяльності (за її диверсифікації). У цьому разі поряд із рентабельністю всіх активів визначається рентабельність за окремими видами діяльності (наприклад, рентабельність виробництва, сервісного обслуговування, комерційної діяльності тощо).

  Рентабельність власного капіталу (Рвк) відображає ефективність використання активів, створених за рахунок :

  (4) 6

  де Пч — чистий прибуток підприємства; Кв — власний капітал підприємства.

  Величина власного капіталу береться за даними балансу підприємства або його звіту про власний капітал на певну дату (після 1 січня 2000 року).

  Рентабельність акціонерного капіталу (Рак) свідчить про верхню межу дивідендів на акції власних коштів

  У багатономенклатурному виробництві поряд з рентабельністю всієї продукції обчислюється також рентабельність окремих її різновидів.

  Ділова активність підприємства є досить широким поняттям і включає практично всі аспекти його роботи. Специфічними показниками тут є оборотність активів і товарно-матеріальних запасів, величини дебіторської та кредиторської заборгованості.

  Оборотність активів ( na) — це показник кількості оборотів активів підприємства за певний період (переважно за рік), тобто

  Na=В/Ка , (5)

  де В — виручка від усіх видів діяльності підприємства за певний період; К — середня величина активів за той самий період. За цих умов середня тривалість одного обороту (ta) становитиме

  ta=Дк/ na , (6)

  де — кількість календарних днів у періоді. Оборотність товарно-матеріальних запасів ()виражається кількістю оборотів за певний період:

  лтмз=Ср/Мз , (7)

  де С р— повна собівартість реалізованої продукції за певний період; Мз— середня величина запасів у грошовому виразі.

  Активність підприємства у сфері розрахунків з партнерами характеризується середніми термінами оплати дебіторської та кредиторської заборгованості.

  За період tодзплатіжні вимоги підприємства до покупців перетворюються на гроші. Зрозуміло, що скорочення цього періоду є економічно вигідним, а продовження (проти

  встановленого терміну або проти минулого року) — небажаним і потребує з'ясування причин.

  -8-

  Скорочення за інших однакових умов не визнається позитивним для підприємства, оскільки потребує додаткових коштів. Натомість збільшення періоду оплати заборгованості може бути наслідком різних причин: погіршання для підприємства умов розрахунків, браку коштів, затягування оплати з метою використання кредиторської заборгованості як джерела фінансування тощо.

  3.3 Оцінка фінансової стійкісті та планоспроможності.

  Фінансова стійкість підприємства характеризується співвідношенням власного й залученого капіталу. Для використовуються різні показники, які заведено називати коефіцієнтами. З-поміж них найбільш поширеними є коефіцієнти автономії та забезпечення боргів.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...