WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Використання непрямих методiв перевiрки правильності встановлення розміру податку на прибуток підприємницьких структур - Реферат

Використання непрямих методiв перевiрки правильності встановлення розміру податку на прибуток підприємницьких структур - Реферат

Метод визначення "чистої" вартостi майна платника податкiв розглядається, як рiзниця мiж чистою вартiстю майна (активiв) на початок та кiнець звiтного року, тобто це є прирощена чиста вартiсть активiв плюс доходи платника податкiв мiнус витрати за рiк. Крiм того, до цiєї суми додаються кошти, якi не дозволяється вiдносити до "витрат" та вiднiмаються суми, якi не пiдлягають оподаткуванню згiдно з дiючим законодавством. Під час ведення такої перевiрки визначений дохід платника податкiв порiвнюється з сумою доходу, вказаною в декларацiї.

Такий метод рекомендується використовувати у разi, коли:

- перiод, що перевiряється, складає два i бiльше рокiв;

- облiк та записи не велися;

- облiк та записи неадекватнi або вiдсутнi;

- суми декiлькох видiв активiв змiнювалися протягом року.

Метод визначення "чистої" вартостi майна використовується при вiдсутностi звiтностi та облiку або їх неадекватностi.

Метод визначення банкiвських депозитiв ґрунтується на вивченнi перевiряючим внескiв платника податкiв на його банкiвськi рахунки та застосуваннi джерел отримання коштiв для цих внескiв. Аналiз визначення банкiвських депозитiв корисний у випадках, якщо платник податкiв вкладає у банки бiльшу частину свого доходу. У разi, якщо платник податкiв придбає нерухомiсть, розраховується з iншими пiдприємствами чи витрачає кошти на особистi потреби, не вкладаючи кошти спочатку на банкiвськi рахунки, при перевiрцi застосовуються методи iншi, нiж запропонований.

Найбiльш корисно використовувати цей метод для перевiрки пiдприємств торгiвлi, громадського харчування, сфери побуту, грального бiзнесу та тих галузей (видiв бiзнесу), де бiльша кiлькiсть розрахункiв проводиться за готiвку.

Аналiз банкiвських рахункiв платника податкiв може привести до отримання iнформацiї щодо можливих незадекларованих доходiв як на пiдставi суми та частоти внескiв, так i на пiдставi джерел отримання цих коштiв. Iнформацiя про використання коштiв на банкiвських рахунках платникiв податкiв може бути корисною для встановлення iнших джерел незадекларованих доходiв.

Метод визначення процентних показникiв (розрахунку процентiв) застосовується при встановленнi типових для певного виду дiяльностi або пiдприємства коефiцiєнтiв, якi розраховуються при проведеннi перевiрки дiяльностi платника податкiв за попереднi роки, до результатiв дiяльностi аналогiчних пiдприємств цiєї галузi або виду бiзнесу. Такi коефiцiєнти базуються на урядових або комерцiйних публiкацiях (урядовi, статистичнi, податковi, банкiвськi збiрники тощо), але також можуть визначатися за даними звiтностi платника податкiв за попереднi перiоди.

При застосуваннi методу визначення процентних показникiв (розрахунку процентiв) встановлюється спiввiдношенням мiж валовими продажами, валовими доходами, витратами, прибутком, який пiдлягає оподаткуванню i навiть чистим прибутком.

Коефiцiєнт валового прибутку може визначатися при аналiзi прайс-листiв (прейскуранту або списку цiн) чи при порiвняннi розрахунків-фактур з товарів, що проданi та придбанi.

Під час проведення перевiрки методом визначення процентних показникiв (розрахунку процентiв) слiд зважати на такi показники, як:

- види продукцiї (товарiв);

- обсяги виробництва;

- мiсцезнаходження виробництва та ринкiв збуту продукцiї платника податкiв;

- торгова полiтика в державi тощо.

Незважаючи на кориснiсть процентного методу для визначення або перевiрки статей оподатковуваного доходу особливо в умовах недостатнiх облiкових даних та документiв, необхiдно обережно застосовувати цей метод та чiтко визначати, якi ситуацiї чи пiдприємства є подiбними до ситуацiї, в якiй знаходиться пiдприємство, що перевiряється. При цьому необхiдно враховувати такі фактори:

а) вид продукцiї. Подiбнi пiдприємства мають виробляти або реалiзувати подiбнi товари або послуги. Нема сенсу порiвнювати валовий прибуток ресторану з валовим прибутком овочевого магазину;

б) обсяг або розмiр операцiй. У багатьох випадках валовий прибуток, виробничi видатки та прибутки вiд продажу залежать вiд розмiру пiдприємства. Це особливо помiтно у випадках визначення статей видаткiв та чистого прибутку стосовно обсягу продажу. Процентне вiдношення чистого прибутку до обсягу продажу великого унiвермагу значно вiдрiзняється вiд такого ж самого показника маленького магазину;

в) мiсце знаходження. Цiновi надбавки та виробничi видатки звичайно залежать вiд розмiру мiста чи селища або вiд мiсця знаходження пiдприємства;

г) перiод перевiрки. Оскiльки показники прибутковостi та видаткiв змiнюються з року в рiк внаслiдок змiн економiчних умов, то порiвняння слiд обмежити однаковими перiодами;

ґ) загальну товарну полiтику. Не слiд порiвнювати пiдприємства, якi практикують рiзну товарну полiтику. Деякi пiдприємства вiддають перевагу продажу великої кiлькостi товарiв з невеликими цiновими надбавками, тодi як iншi пiдприємства продають менше, але за бiльш високими цiнами. Порiвнювати можна лише пiдприємства з однотипною полiтикою щодо збуту товарiв.

Метод визначення товарiв та їх кiлькостi (валовий метод) доцiльно застосовувати у випадках, коли перевiряючий може встановити чи визначити кiлькiсть продукцiї i цiну за одну одиницю (або нацiнку). В багатьох випадках валовi доходи можливо пiдрахувати, якщо встановлено обсяги виробництва (бiзнесу) платника податкiв.

Кiлькiсть продукцiї можливо визначити на пiдставi звiтностi платника податкiв, оскiльки iнколи витрати можуть бути вказанi вiрно, а обсяги продажу – заниженi. В iнших випадках iнформацiю про кiлькiсть продукцiї, обсяги витрат можливо отримати вiд третiх сторiн шляхом проведення зустрiчних перевiрок, опитування тощо.

Під час перевiрки методом визначення товарiв та їх кiлькостi (валовий метод) потрiбно зiбрати всю iнформацiю про кiлькiсть продукцiї, обсяги витрат. При отриманнi такої iнформацiї можливо використовувати данi, за якими платник податкiв звiтує про свою продукцiю (вищепiдпорядкованому пiдприємству, мiнiстерству, вiдомству, асоцiацiї, органам статистики, профспiлкам тощо). При застосуваннi цього методу перевiрки необхiдно встановити :

- використання у виробництвi або торгiвлi об'єктiв промислової й iнтелектуальної власностi (промисловi зразки, знаки для товарiв i послуг, торговi марки, об'єкти авторських прав тощо);

- виробництво продукцiї пiд "маркою" вищепiдпорядкованої органiзацiї (виробник одягу купує етикетки своєї асоцiацiї тощо).

Цей метод звичайно обмежується тими пiдприємствами, асортимент продукцiї чи послуг яких є сталим та не досить великим.

Вибiр методiв побiчного визначення величини доходу, який пiдлягає оподаткуванню залежить вiд конкретних фактiв справи, що розглядається. Найкраще використовувати тiльки один з непрямих методiв перевiрки, якi зазначенi вище. Однак iснують обставини, якi впливають на необхiднiсть використання двох i бiльше методiв, хоч би лише з метою порiвняння отриманих результатiв.

При визначеннi непрямих методiв перевiрки необхiдно врахувати всi обставини дiяльностi платника податкiв, на пiдставi яких можливо встановити вiрогiдну суму його оподатковуваного доходу. При цьому необхiдно врахувати:

- типи пiдприємств (великi, середнi, малi);

- економiчну активнiсть в динамiцi (по роках iснування пiдприємства);

- доцiльнiсть бiзнесу (чому вiн iснує, норма рентабельностi, прибутковiсть, причини збитковостi тощо);

- мiсце знаходження (юридичне, фактичне, монопольне, геополiтичне тощо);

- форму власностi;

- обсяги реалiзацiї (продаж), питома вага у надходженнях до бюджетiв;

- рiвень життя засновникiв, керiвникiв тощо;

- вiдносини платника податкiв з органами державної податкової служби у минулому.

У бiльшостi країн свiту органам податкової служби наданi повноваження щодо здiйснення контролю за дотриманням платниками податкiв вимог податкового законодавства. Платники самостiйно визначають свої зобов'язання i справляють платежi до бюджетiв. Кожний податковий орган має програму аудиторських перевiрок для визначення правомiрностi сплати платниками податкiв за своїми зобов'язаннями. У бiльшостi випадкiв перевiрка обмежується бухгалтерськими книгами, звiтами та iнтерпретацiєю податкового законодавства. Однак, якщо на думку iнспекторiв-ревiзорiв (аудиторiв) звiти, бухгалтерськi книги i облiковi записи платника не є вiдповiдним документом для вiдображення господарчої дiяльностi платника, доцiльно застосування непрямих методiв для вiдстеження правильного розмiру доходу, що оподатковується, i вiдповiдних донарахувань.

Непрямi методи використовуються у США, Нiмеччинi, Францiї, Великобританiї, Iндiї, Данiї, Аргентинi, Чилi, Уругваї, Австралiї, Новій Зеландiї i багатьох iнших країнах – членах Органiзацiї економiчного спiвробiтництва i розвитку (ОЕСD). Зрозумiло, що податковi законодавства країн значно вiдрiзняються, однак непрямi методи широко використовуються, навiть якщо вони спецiально не вiдзначенi у законодавствi 3.

У бiльшостi податкових органiв розвинутих країн свiту при проведеннi перевiрок широко використовуються рiзнi форми непрямих методiв для визначення доходу платника, що пiдлягає оподаткуванню, в разi, коли перевiрка бухгалтерських книг i журналiв платника податку не є достатньою. Не завжди до податкового законодавства включенi спецiальнi положення про застосування таких методiв, однак вони використовуються згiдно з повноваженнями, наданими податковим органам для визначення правильної суми оподаткованого доходу платника податку.

Література

1. Как соединить налоги с общественной моралью. А.Гуревич // Зеркало недели.  №38.  1999. – С.7.

2. Методичні рекомендації щодо використання непрямих методів перевірки суб'єктів підприємницької діяльності – юридичних осіб: Лист Державної податкової адміністрації України №7124/10/23-2117 від 16 червня 1998 року. – С.4.

3. Дорнберг Р. Міжнародне оподаткування: Переклад 2-го англ. вид.-К.: Абрис, 1997. - С.237.

Анотація

В статті розглянуто особливості та перспективи використання непрямих методів при визначені об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємницьких структур.

Автор аналізує існуючий стан розрахунків підприємств з бюджетом.


 
 

Цікаве

Загрузка...