WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Теоретичні та практичні аспекти вдосконалення організації праці та виробництва на прикладі місцевого підприємства - Дипломна робота

Теоретичні та практичні аспекти вдосконалення організації праці та виробництва на прикладі місцевого підприємства - Дипломна робота

вводити і запам'ятовувати 10 груп розмірів з 10-тьма фіксованими ширинами обробки, причому розміри можуть бути абсолютними або завдавати приріст відносно попереднього різання.
Процесор управляє рухом двох потужних ходових винтів бокового толкача, що переміщає заготовку для нового пропилу.
Ще одна функція процесора в тому, що здійснюється управління системою повітряної очистки пильного вузла.
Повітря на повітряні сопла подається дискретно, що дозволяє значно зменшити його витрати.
Запровадивши у виробничий процес круглоплиьний станок з рухливим пильним вузлом FleхiRip на підприємстві будемо мати можливість:
1) Точно вирішати обзол і дефекти деревини;
2) Встроювати станок в лінію для одержання заготовок потрібно довжини;
3) Здійснювати точку розпиловки для одержання ламелів;
4) Робити косі різи з допомогою спеціальних захватних скоб;
5) Зарізати заготовку на вус;
6) Здійснювати розпил клеєного бруса;
7) Планувати і здійснювати складний розкрій деревини.
З запровадженням у виробничий процес станка FleхiRip та ТзОВ "Лугок" звільняться від експлуатації поперечна циркулярна пила Kies за 800,55 грн., поздовжня циркулярна пила ДРТА-40 - по ціні 1654,47 грн., поперечна циркулярна пила з пластиною - за 853,92 грн., стрічкова пила 5/27 з додатком - 587,07 грн. пилу круглу поперечної і поздовжньої порізки - по ціні 624 грн. х 5 штук на суму 3120 грн., пили для поперечної і поздовжньої порішки - 5 шт х 499.20 грн. на суму 2496 грн.) верстат д/о SC-6 з дисковою пилою - по ціні 12311,08 грн.
Продавши станки навіть по балансовій вартості ТзОВ "Лугок" балансовій вартості ТзОВ "Лугок" отримує 21.823,09 грн. коштів.
Ринкова ціна цього обладнання багато більша.
За рахунок цих коштів і оформивши на різницю кредит підприємство може купити станок FleхiRip.
При цього експлуатації звільняться 2 робочих для роботи на інших станках. Кругло пильний станок FleхiRip обслуговує 1 оператор.
За рахунок введення цього станка в дію на підприємстві зменшаться випадки травматизму працівників.
ЛІТЕРАТУРА
1. Богиня Д.П. Основи економіки праці. - К., 2002.
2. Вуркін Т.К. Форми і системи оплати праці - К., 2000.
3. Дворецкая Г.В., Махварылов В.П. Экономика труда. - К., Вища школа, 2000.
4. Демченко С.Г., Ахметова И.А. Производственный менеджмент: Практикум: Учеб.-метод. пособие. -Казань : ЗАО "Новое знание", 2001.
5. Економіка підприємства (Том II) / За ред. проф. С. Ф. Покропивного. - К.: Видавництво "Хвиля-Прес"", 2004.
6. Кельдер Т.Л. Економіка праці.-Запоріжжя:ЗДУ, 2001.
7. Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом: Навчальний посібник. - К., "Кондор". - 2003. - 296 с
8. Кузнецова Р. Визначення потреби у нових робочих місцях // Економіка України. - 2003. - №9. - С 30-37
9. Основы предпринимательского дела / Под ред. проф. Ю. М. Осипова, Е.Е.Смирновой. - М.: БЕК, 2004.
10. Петюх В.М. Управління персоналом.-К., 2000.
11. Примак Т. О. Економіка підприємств. - К.: МАУП, 2001.
12. Производственный менеджмент: Курс лекций для слушателей ФПО и студ. эконом, спец. / А.Г. Беличенко (сост.), Т.К. Киселева (сост.). - Запорожье, 2003.
13. Рофе А.И., Ерохина Р.И., Пшеничный В.П., Стретенко В.Т. Экономика труда. - М., Высшая школа, 2004.
14. Севостьянова С. І. Виробничий менеджмент: Навч. посіб. / П.К. Кучера (ред.). - Донецьк : ТОВ "Юго-Восток, Лтд", 2002.
15. Соснін О.С., Казарцев В.В. Виробничий і операційний менеджмент: Навч. посіб. / Європейський ун-т. - К.: Видавництво Європейського університету, 2001.
16. Соснін О.С., Казарцев В.В. Виробничий і операційний менеджмент: Навч. посіб. / Європейський ун-т. - 2-ге вид. - К. : Видавництво Європейського ун-ту, 2002.- 147с.
17. У правленческое консультирование / Под редакцией Милана Кубра в 2-х тт. - М.: СП "Интерэксперт", 1992. - Т. 1.
18. Сергеев И. В. Экономики предприятия,-Москва:"Финансы и статистика",- 1997
19. Шмален Г. Основы и проблеми экономики предприятия / Под. ред. проф. А. Г. Поршнева,-Москва: "Финансы и ста-тистика", 1996
20. Экономика предприятия / Под ред. проф. В. Я. Горфинкеля, В.А.Швандара,-Москва:"Банки и биржи", 1998.
21. Тарасенко Н.В. Екологічний аналіз. Навч.посібник. 3-є видання, виправлене і доповнене - Львів "Магнолія плюс", 2005. - 344 с.
22. Закон України "Про оплату праці" від 16.04.95 № 137 ХІ//ВВР. - 1995. - №8. - 126 с.
23. Витвицький Я.С., Витвицька У.Я., Данилюк М.О., Устенко А.О.
24. Економіка підприємства: Навчальний посібник - Івано-Франківськ: ІМЕ, 2003. - 320 с і Гірняк О.М., Лазановський П.П. Менеджмент: теоретичні основи і практикум: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. - К.: "Магнолія плюс", 2003 - 336 с
25. Завіновська Г.Т. Економіка праці: Навч. Посібник. - К.:КНЕУ, 2000. - 200 с.
26. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. - 4-те вид., випр. та доп. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2003.-567 с.
27. Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Основи менеджменту: Підручник. - К.:Академвидав, 2003 .-415с.
28. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: Підручник. - в 2-х т. - К.: "Хвиля-прес", 1995. - 280 с
29. Тарасюк Г.М., Шваб Л. І. Планування діяльності підприємства. Навч. посібник. - К.: "Каравела", 2003. - 432 с.
30. Харів П.С.Економіка підприємства: Посібник. - Тернопіль: Економічна думка, 2000. - 500 с.
31. Андрушкін Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту: методологічні положення та прикладні механізми. - Тернопіль: Лілея, 1997.
32. Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Стратегічне управління:навч. посібник, Київ ЦУЛ, 2003.
33. Герчиков И.Н Менеджмент. - М.: ЮНИТИ, 1995
34. Економіка та менеджмент: Навч. Посібник / Під редакцією О.Є.Кузьміна. - Львів: Державний університет "Львівська політехніка".
35. Іванова І.В. Менеджер - професійний керівник: Навч. посіб. - К.: Київ. Нац. торг.-екон. ун-т, 2001.
36. Іванова І.В. Менеджмент підприємства. Практикум: Навч. посіб. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001.
37. Кредісов А.І., Панченко Є.Г., Кредісов В.А. Менеджмент для керівників. - К.: Т-во "Знання", КОО, 1999.
38. Кузьмін О.Є. Сучасний менеджмент. -Львів: Центр Європи, 1995.
39. Кузьмін О.Є. Формування органів управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств. Регіональна економіка. - 1997.
40. Закон України "Про підприємництво" від 7 лютого 1991р., ВВР.№14.
41. Закон України "Про підприємства в Україні" від 27 березня 1991р. №24.
42. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основи менеджменту: Пер. с англ.. - M.: Дело, 1992.
43. Практична психологія менеджменту: Як зробити кар'єру. Як будувати організацію: науково практичний посібник.- К.: Україна, 1994.-399с.
44. Мартиненко Н.М. Менеджмент фірми, 1995.
45. Немцов В. Д., Довгань Л.Є., Сініок Г.Ф. Менеджмент організацій 2000.
46. Піддубна Л.П. ,Менеджмент 2000.
47. Рудінська О.В., Яроміч С.А., Молоткова І.О. Менеджмент 2002.

 
 

Цікаве

Загрузка...