WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Розробка програми підприємницької діяльності - Курсова робота

Розробка програми підприємницької діяльності - Курсова робота

функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік)
Основні фонди, у свою чергу, поділяються на основні виробничі та основні невиробничі фонди.
Основні виробничі фонди - це засоби праці, які беруть участь у процесі виробництва протягом тривалого періоду, при цьому не змінюють своєї натурально-речової форми і поступово частинами переносять свою вартість на вартість виготовленої продукції, а основні невиробничі фонди не беруть безпосередньої участі в процесі виробництва (житлово-комунальне господарство, об'єкти соціально-побутового призначення, будинки відпочинку, дошкільні установи тощо).
В залежності від функцій, що виконують засоби праці у виробничому процесі, вони класифікуються за виробничим призначенням на такі групи: І) будівлі; 2) споруди; 3) передавальні пристрої; 4) машини і обладнання; 5) транспортні засоби; 6) інструмент; 7) виробничий інвентар; 8) господарський інвентар.
Безперервний виробничий процес потребує постійного відтворення фізично-спрацьованих і технічно застарілих основних фондів Необхідною умовою їхнього відновлення є поступово відшкодування вартості основних фондів, яке здійснюється через амортизаційні відрахування (амортизацію)
Амортизація - це процес перенесення вартості основних фондів на вартість новоствореної продукції з метою їхнього повного відновлений Для відшкодування вартості зношеної частини основних фондів підприємства відраховують певні суми грошей відповідно до розмірів їхнього зносу (фізичного та морального), які вносять до собівартості новоствореної продукції. Ці відрахування називаються амортизаційними. Після реалізації створеної продукції частина грошової суми, що відповідає перенесеній вартості основних фондів, відокремлюється і накопичується до певної величини, яка в основному відповідає первісній вартості основних фондів. Накопичені амортизаційні відрахування і є джерелом відновлення основних фондів.
Амортизаційні відрахування здійснюються за певними нормами.
Норма амортизації - це встановлений річний, (квартальний) відсоток відшкодування вартості зношеної частини основних фондів. Норми амортизації, які застосовуються на підприємстві, мають бути економічно обґрунтованими і спрямованими на своєчасне відшкодування основних фондів.
Для характеристики ефективності основних фондів використовують ряд показників, які можна поділити на два блоки: загальні (узагальнюючі) і часткові (окремі, індивідуальні).
Загальні показники залежать від багатьох техніко-організаційних та економічних факторів і виражають кінцевий результат використання основних фондів. Одним з основних загальних показників, який найпо-ширеніший у практиці, с фондовіддача її розраховують як відношення обсягу виготовленої продукті до середньорічної вартості основних виробничих фондів.
Показник фондовіддачі відображає ту кількість продукції, яка виробляється однією гривнею вартості основних виробничих фондів, він показує загальну віддачу від використання кожної грішні, витраченої на основні виробничі фонди, тобто ефективність цього вкладення коштів.
Оберненим до фондовіддачі показником с фондомісткість, яка виз-начається відношенням середньорічної вартості основних фондів до обсягу виготовленої продукції.
Цей показник дає можливість визначити вартість основних фондів на одну гривню виробленої продукції і характеризує забезпеченість підприємства основними фондами. За нормальних умов фондовіддача повинна мати тенденцію до збільшення, а фондомісткість - до зменшення.
Важливим показником, що характеризує озброєність одного працівника основними виробничими фондами, с показник фондоозброєності праці, який визначають шляхом ділення середньорічної вартості основних фондів на середньо облікову чисельність промислово-виробничого персоналу.
Відносним показником ефективності використання основних фондів с рентабельність (прибутковість) основних фондів.
Показник рентабельності основних фондів можна визначити за валовим та чистим прибутком. У першому випадку рентабельність характеризує ефективність використання основних фондів у виробничій діяльності підприємства, у другому - звичайній та надзвичайній діяльності підприємства в цілому.
Коефіцієнт інтенсивного завантаження устаткування визначається відношенням фактичної продуктивності устаткування, що використовується на підприємстві, до його нормативної продуктивності, тобто технічно обґрунтованої, прогресивної.
Серед окремих показників екстенсивного використання засобів праці важливе місце має коефіцієнт змінності роботи устаткування. Він являє собою відношення загальної суми верстозмін, відпрацьованих за добу всім устаткування, до загальної кількості остатку. Коефіцієнт змінності можна обчислити за кількістю не лише працюючого, а й наявного устаткування, установленого, запланованого до роботи
Показники ,що характеризують використання основних
виробничих фондів.
1. Середньорічна вартість основних виробничих фондів:
ФСР=(ФКР+ФПР)/2 (3.1)
2. Вартість основних виробничих фондів визначається як:
Фкр = Фпр + Фн - Фв (3,2)
3. Фондовіддача основних виробничих фондів:
Фвід= ТП/Фср (3.3)
4. Фондомісткість:
Фміст=Фср/ТП (3.4)
5. Фондоозброєність:
Ф03б=Фср/Чсс (3.5)
6. Фондорентабельність:
Френт=Пр/Фср*100% (3.6)
7. Коефіцієнт оновлення:
Кон=Фн /Фкр*100% (3.7)
8. Коефіцієнт вибуття:
Квнб=Фвив/Фпр*100% (3.8)
9. Коефіцієнт зносу:
Кзн = Фзн/Фср * 100% (3.9)
10,Коефіцієнт придатності:
Кприд = Фзад/Фср * 100% (3.10)
Таблиця 3.1
Розрахунок показників стану руху і використання основних
виробників фондів.
Найменування показників Позначення Один.
Вим. Числове значення
1 2 3 4
1. Виробнича потужність на початок року Qп пр тис. гри. 3548
2. Нововведені виробничі потужності Qп н тис. грн. 532
3. Виведені виробничі потужності Qп вив тис. грн. 355
4.Ціна одиниці виробничої потужності на поч. року Цоп пр грн. 0,28
5.Ціна одиниці
виробничої
потужності нововведеної Цоп н грн. 0.295
6. Основні виробничі фонди на початок року Фп.р. тис. грн. 993,7
7. Основні виробничі фонди нововведені Фн тис. грн. 157,0
8. Основні виробничі фонди виведені Фвив тис. грн. 99,4
9. Основнівиробничі фонди на кінець року Фк.р. тис. грн. 1051,4
10. Основні виробничі фонди середньорічні Фс.р. тис. грн. 1058,3
11 .Сума зносу на поч. року Фзн п.р. тис. грн. 198,7
12.Сума зносу на кін. року Фзнк.р. тис. грн. 315,4
13. Амортизація відрахування Ав тис. грн. 158,7
14.

 
 

Цікаве

Загрузка...