WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Розробка програми підприємницької діяльності - Курсова робота

Розробка програми підприємницької діяльності - Курсова робота

державними органами (сплата податків), персоналом підприємства тощо. Усі ці грошові відносини становлять зміст фінансової діяльності підприємства, в основу якої покладено належне забезпечення фінансування суб'єкта підприємницької діяльності
Фінансування - це залучення необхідних коштів для покриття по треби підприємства в основному і оборотному капіталі.
Основні завдання фінансової діяльності:
o вибір оптимальних форм фінансування структури капіталу І напрямків його використання;
- збалансування за часом надходження і витрачання платіжнім засобів;
o підтримання належної ліквідності активів та своєчасність розрахунків із партнерами і державою.
Відповідно до джерел коштів фінансування поділяється на внутрішні, та зовнішнє. Внутрішнє фінансування здійснюється за рахунок коштів, одержаних від діяльності самого підприємства: прибуток, амортизаційні відрахування, виручка від продажу чи здавання в оренду майна. Зовнішнє фінансування використовує кошти, не пов'язані з діяльністю підприємства: внески власників у статутний капітал (безпосередньо або у формі купівлі акцій), кредит, зобов'язання боржників, державні субсидії тощо.
Розрізняють також фінансування за рахунок власних і залучених коштів. До залучених коштів належать ті, які треба повертати, тобто:
o банківські кредити;
o позики інших підприємств;
o кошти від випуску векселів та інших боргових зобов'язань;
- кошти від емісії та реалізації цінних паперів, які належать підприємству;
o іноземні інвестиції.
Решта коштів виступає як власний капітал. При цьому кожне підприємство повинне забезпечувати оптимальне співвідношення власного й залученого капіталу.
Однією із форм фінансування є кредит, тобто платне надання підприємству грошових коштів або інших цінностей у борг на певний час.
Залучення кредитів розширює фінансові можливості підприємства, але одночасно створює ризик, пов'язаний із необхідністю повернення боргів у майбутньому і сплати відсотків за користування позиченими коштами.
Фінансовий стан підприємства можна оцінити за допомогою групи показників:
показники ліквідності;
показники платоспроможності;
показники прибутковості;
показники ефективності використання активів.
Показники ліквідності характеризують здатність фірми виконувати свої поточні (короткострокові) зобов'язання за рахунок поточних активів.
Платоспроможність підприємства - це здатність виконувати свої короткі та довгострокові зобов'язання за рахунок власних активів. Цей показник вимірює рівень фінансового ризику, тобто ймовірність банкрутства підприємства.
Таблиця 9.1
Показники фінансового стану підприємства
Найменування показника Одиниці вимірювання Числове значення
1 2 3
1, Власні ресурси тис. грн. 246,97
2. Залучені ресурси тис. грн. 105,85
4. Власні і залучені ресурси разом тис. грн.. 352,82
4. Кредиторська заборгованість тис. грн. 140
5. Дебіторська заборгованість тис. грн. 75
6. Загально сума коштів вкладених в оборотні активи тис. грн. 194,12
7. Сума оборотних коштів, ліквідність яких сумнівна тис. грн. 116,6
8. Сума оборотних коштів у "чистих" ліквідних активах тис. грн. 356,8
9. Поточні зобов'язання тис. грн. 586
10. Коефіцієнт фінансової стійкості коеф. 0,43
11. Коефіцієнт фінансової напруги коеф. 0,3
12. Коефіцієнт поточної платоспроможності коеф. 2,99
13. Коефіцієнт покриття поточних пасивів
коеф. 0,13
14. Коефіцієнт негайного покриття поточних пасивів коеф. 0,60
15.Кошти на розрахунковому рахунку тис. грн. 100
Коефіцієнт фінансової стійкості.
Кст = Опоз/Овл (9.1)
Коефіцієнт фінансової напруги
Кфн = Опоз/( Опоз + Овл) (9.2)
Коефіцієнт поточної платоспроможності
Мопс = рр/ (Кр - Деб) (9,3)
Коефіцієнт покриття поточних пасивів
Кп = (О-Онл)/Пп. (9.4)
Коефіцієнт негайного покриття поточних пасивів
Кнп = Ол/ Пп. (9.5)
Таблиця 9.2
Фінансові результати підприємства
Найменування показника Одиниці вимірювання Числове значення
1 2 3
1. Ціна одиниці продукції без ПДВ грн. 1416,7
2. Норматив ПДВ % 20
3. Реалізована продукція тис. грн.. 3568
4. Сума ПДВ всього тис. грн.. 713,6
1. Собівартість реалізованої продукції тис. грн.. 2961,44
6. Сума прибутку тис. грн.. 606,56
7. Кредит банку тис. грн.. 130
8. Сплата % за кредит тис. грн.. 19,5
і, Сума прибутку після сплати % за кредит тис. грн.. 587,06
10. Норматив податку на прибуток % 30
11. Сума податку на прибуток тис..грн.. 176,12
12. Сума прибутку після оподаткування тис. грн.. 410,94
13. Використання прибутку, в т.ч. :
- оновлення ОВФ тис. грн. 246,56
- утворення фондів підприємства тис. грн.. 164,38
Розділ 10
Відносини з бюджетом.
Державний бюджет - це річний план державних витрат і джерел їхнього покриття . Взаємозв'язок бюджету іншими ланками фінансової системи регулюються чинним законодавством. Сукупність усіх бюджетів, що входять до складу бюджетної системи, є зведеним бюджетом України.
Основним інструментом здійснення регулюючої функції держави в економічній сфері є податкова система, .тобто сукупність податків, що стягуються в державі, методів їх розрахунку і стягнення, а також сукупність державних органів, які реалізують їло функцію. Основні види податків, зборів і платежів, що запроваджені в Україні згідно із Законом України "Про систему оподаткування".
Система оподаткування України охоплює загальнодержавні та місцеві податки і збори.
До загальнодержавних належать такі податки і збори (обов'язкові платежі):
o податок на додану вартість;
o акцизний збір;
o податок на прибуток підприємств;
o податок на доходи фізичних осіб;
o мито;
o державне мито;
o податок на нерухоме майно (нерухомість);
o плата (податок) за землю;
o рентні платежі;
o податок з власників транспортних засобів та Інших самохідних машин і механізмів;
o податок на промисел;
o збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;
o збір за спеціальне використання природних ресурсів;
Податок на додану вартість (ПДВ) - це податок, який сплачується до бюджету із створеної суб'єктом господарської діяльності доданої вартості.
Суми податку, що підлягають сплаті до бюджету або відшкодуванню з бюджету, визначаються як різниця між загальною сумою податкових зобов'язань, що виникли у зв'язку з будь-якою поставкою товарів (робіт, послуг) протягом звітного періоду, та

 
 

Цікаве

Загрузка...