WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Шляхи підвищення прибутку і рентабельності підприємства (Райффайзен Банк Аваль) - Курсова робота

Шляхи підвищення прибутку і рентабельності підприємства (Райффайзен Банк Аваль) - Курсова робота

міжнародною практикою. Він показаний на мал. 1
мал. 1 "Показники прибутку і рентабельності"
Фіксовані активи - це майно, створено за рахунок довгострокових інвестицій, яке має тривалий термін обігу ( більше року ), передусім основні фонди, незавершене будівництво , нематеріальні активи, довгострокові фінансові вкладення та інше.
Поточні активи включають мобільні елементи майна з коротким терміном обігу ( до одного року ). До них належать оборотні кошти і цінні папери, що швидко реалізуються. Поточні активи мають здатність досить швидко перетворюються у гроші. Поточні активи більш ліквідні ніж фіксовані. В свою чергу окремі різновиди поточних активів мають різну ліквідність.
Пасив балансу поділяється на дві групи : власний капітал(кошти) і чужий у різних формах заборгованості (зобов'язання). Власний капітал тобто "Райффайзен банк Аваль" створюється з двох основних джерел. Перше - внески власників підприємства при його організації або виручка від продажу акцій акціонерного товариства. Цю складову власного капіталу прийнято у нас називати - статутним фондом ( капіталом ). Друге основне джерело - акумульований ( нерозподілений між власниками і працівниками ) прибуток, який утворюється від діяльності підприємства.
Боргові зобов'язання у балансі поділяються на довго - і коротко строкові. Довгострокові - це ті зобов'язання, які погашаються не раніше ніж за рік від дати складання балансу, короткострокові - в межах року. Корпоративні боргові зобов'язання включають не тільки кредити, але різні форми кредиторської заборгованості: за одержані товари , аванси, видачі векселів, за розрахунками по оплаті праці, виплаті податків, обов'язковим відрахуванням на соціальні заходи тощо. Сума пасивів балансу завжди дорівнює сумі активів.
Співвідношення між окремими групами активів і пасивів балансу мають важливе економічне значення і балансу мають важливе економічне значення і використовуються для оцінки і діагностики фінансового стану підприємства. Це співвідношення можна розглядати у різних аспектах, але основними з них є ті, що характеризують суть заборгованості, ліквідності та активності підприємства.
3.Аналіз прибутку рентабельності.
Існує декілька методів аналізу величини прибутку. На великих та середніх підприємствах найчастіше використовуються метод прямого по асортиментного розрахунку. Для цього потрібно знати асортимент продукції, планову собівартість одиниці продукції і планову ціну реалізації продукції.
Ще один метод розрахунку планової величини прибутку називається аналітичним.
Розрахунок за цим методом базується на використанні базової величини рентабельності, що склалася в попередньому періоді, запланованого обсягу реалізації, а також враховується можливе зниження собівартості, цін, зміна асортименту, підвищення якості продукції.
При розрахунку планової величини прибутку аналітичним методом по - перше, розраховуємо очікуваний прибуток від реалізації, продукції у звітний період збільшується на суму планового прибутку до кінця базового періоду.
Далі обчислюється базовий прибуток від реалізації продукції і базова рентабельність з урахуванням всіх можливих змін величини прибутку.
Рентабельність продукції за минулий рік, яка приймається за основу при розрахунку прибутку, може підвищитись або знизитись в лановому році залежно від зміни асортименту, якості та зміни продукції.
Зміна рентабельності залежно від зміни ціни визначається за формулою:
rі = rо - ( 1+ r о ) ( 1- j проду ) ,
j ресур
де, rі - коефіцієнт рентабельності продукції при зміні відпускних цін на продукцію і цін на ресурси, що формують собівартість продукції;
rо - коефіцієнт рентабельності до зміни цін;
jпрод - індекс відпускних цін на торгову товару продукцію;
jресур - індекс цін на ресурси, які формують собівартість товарної продукції;
3.1 Аналіз динаміки показників прибутку та рентабельності.
У ринкових умовах метою створення кожного підприємства є отримання прибутку в результаті здійснення його господарської діяльності. Прибуток є основним джерелом збагачення власників підприємства, розширення і модернізація виробництва.
Відповідно до бухгалтерського обліку, прибуток, в числі інших
(внески засновників у статутний капітал, пайові внески, емісійний дохід),відносяться до джерел власних економічних ресурсів підприємства.
Отримання прибутку часто визначається як основна мета діяльності кожного підприємства.
Згідно із Законом України " Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні " прибуток підприємства визначається як різниця між отриманими доходами і понесеними підприємством витрати за певний період. Відповідно, збиток підприємства визначається як перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійсненні ці витрати.
Під прибутком підприємства розуміють збільшення економічної вигоди у вигляді надходження активів або збільшення зобов'язань, які сприяють зростанню власного капіталу ( товарів, інших активів ).
Джерелом інформації про одержаний прибуток як результат діяльності підприємства є перша частина "Фінансові результати"форми фінансової звітності підприємства " звіт про фінансові результати " за окремий звітний період ( таб. 1.1)
Таб. 1.1 "Фінансові результати"
Показники, наведені в документах у звіті про фінансові результати, віднімаються, при його складанні.
Викладені показники оцінки фінансового стану підприємства є обов'язковими для подання в комерційний банк при обґрунтуванні платоспроможності і кредитоспроможності позичальника, при обґрунтовані рішень щодо вибору варіантів залучення грошових коштів, чи для фінансування програм розширення виробництва. Результати такого аналізу є корисними для ділових партнерів підприємства при визначенні рівня його ділової " надійності" . розгорнута оцінка фінансового стану підприємства є обов'язковою умовою при поданні заявки на отримання коштів по міжнародних кредитних лініях.
Підсумкова оцінка стану підприємства, акціонерного товариства включається в склад річного звіту.
Набір фінансових показників, що характеризує фінансовий стан і ділову активність емітентів залежить від глибини досліджень, але більшість методик аналізу фінансового стану передбачає визначення наступних груп показників:
- фінансової звітності,
- платоспроможності,
- ділової активності ,
- рентабельності,
Схемагрупування показників фінансового стану підприємства подана на рис. 1.2
Рис. 1.2. "показників фінансового стану підприємства"
3.2 Аналіз формування та розподілу прибутку підприємства
Схема використання прибутку підприємства
Прибуток показує абсолютний ефект діяльності без урахування використаних при цьому ресурсів, тому він доповнюється показником рентабельності.
3.3 Аналіз рентабельності виробництва і окремих видів продукції
Рентабельність - це відносний показник ефективності роботи підприємства. У загальній формі він обчислюється як відношення прибутку до витрат.
Найбільш поширеними критеріями

 
 

Цікаве

Загрузка...