WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Необхідність, функції та причини інституту банкрутства підприємства - Реферат

Необхідність, функції та причини інституту банкрутства підприємства - Реферат


Реферат з економіки підприємства
Необхідність, функції та причини інституту банкрутства підприємства
Основною організаційною ланкою в Україні є підприємства. Їхні фінанси це кровоносна система економічного базису, яка забезпечує життєдіяльність підприємництва. Сьогодні перехід до ринкової економіки, коли підприємства мусять самостійно розв язувати проблеми фінвнсового забезпечення власної виробничо-господарської та інвестиційної діяльності, зумовлює посилиння ролі фінансів у системі господарювання. До найважливіших завдань фінансів підприємств належить забезпечення стабільності економіки країни. Це досягається в процесі оптимізації розподілу та перерозподілу валового внутрішнього продукту як на рівні фірм, так і на загальнодержавному рівні. На макроекономічному рівні фінанси підприємств забезпечують формування фінансових ресурсів країни через бюджет та позабюджетні фонди.
Важливою є роль фінансів підприємств у забезпеченні збалансованості в економіці країни матеріальних і грошових фондів, призначених для споживання та накопичення. Забезпечення такої збалансованості великою мірою впливає на стабільність національної валюти, грошового обігу, стану розрахунково-платіжної дисципліни в народному господарстві.
Фінанси, беручи участь у вартісному розподілі створеного внутрішнього валового продукту, забезпечуючи формування та використання доходів і грошових фондів, безпосередньо пов язані з іншими економічними категоріями та інструментами господарського механізму: комерційним розрахунком, ціною, кредитом. Саме тому фінанси підприємств можуть бути важливим інструментом економічного стимулювання, контролю за станом економіки як окремої організації, так і країни в цілому й управління нею.
Фінанси є суттєвим складовим елементом системи управління економікою. Без фінансів неможливо забезпечити індивідуальний оборот виробничих фондів на розширеній основі, запроваджувати науково-технічні досягнення, стимулювати інвестиційну діяльність, регулювати структурну перебудову економіки.
Тому обов язковими передумовами ефективного функціонування фінансів підприємств
мають бути:
ў різноманітність форм власності;
ў свобода підприємництва та самостійність у прийнятті рішень;
ў вільне ринкове ціноутворення та конкуренція;
ў самофінансування підприємництва;
ў правове забезпечення правил економічної поведінки всіх суб єктів підприємницької діяльності;
ў обмеження і регламентація державного втручання в діяльність підприємств.
Так, підприємницька діяльність, яка є важливим інструментом в економіці країни, повинна мати раціонально організовані фінанси для сприяння підвищенню ефективності виробництва, визначення фінансоваго стану і платоспроможності підприємства.
Отже, тема курсової роботи є дуже актуальною на сьогоднішній час і мета її полягає в тому, щоб висвітлити необхідні умови і порядок створення певного виду підприємства, а також умови і дії для припинення його діяльності ( реорганізація, ліквідація), які регулю-ються правовими аспектами.
Завданнями даної роботи є такі:
розкрити поняття "підприємництво", визначення суб єктів діяльності і їх спільні ознаки;
охарактеризувати ті фінансові ресурси, які формуються у вигляді статутного капіталу при створенні підприємства і розподіляються при припиненні підприємницької діяльності;
висвітлити шляхи створення, реорганізації і ліквідації підприємства, що регулюються нормативними актами.
Об єктом дослідження є саме підприємство, а суб єктом організаційні основи його діяльності.
Діяльність підприємства також може припинятися на підставі рішення господарського суду про визнання його банкрутом.
Згідно із Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнан-ня його банкрутом" банкруцтво це визнана арбітражним (господарським) судом нездат-ність боржника відновити свою платоспроможність і задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше, як через застосування ліквідаційної процедури.
Неможливість задовольнити вимоги кредиторів щодо оплати товарів, робіт, послуг, неможливість забезпечити обов язкові платежі в бюджет та позабюджетні фонди виникає внаслідок перевищення зобов язань боржника над вартістю його майна або з причини неза-довільної структури його балансу.
Боржником (суб єктом банкруцтва) є суб єкт підприємницької діяльності, неспромож-ний виконати свої грошові зобов язання перед кредиторами, в тому числі зобов язання щодо сплати податків і зборів (обов язкових платежів), протягом 3-х місяців після настання встановленого строку їх сплати [5, ст. 420].
У ринковій економіці банкруцтво підприємств нормальне явище. Із кожних 100 но-востворених підприємств на ринку залишається від 20 до 30. У США, наприклад, загальна кількість підприємств, оголошених банкрутами в 1999р., становила близько 30 000. Для Ні-меччини проблема банкруцтва підприємств нині є не менш актуальною, ніж для України. Так, у ФРН, як і в Україні, починаючи з 1990р., спостерігається стабільне збільшення кіль-кості підприємств, оголошених банкрутами: 1990 р. приблизно 8730; 1991 р. 8837; 1992 р. 10 920; 1993 р. 15 148; 1994 р. 18 837; 1995 р. 22 344; 1996 р. близько 25 530 і т. д. Важливо, що зростання кількості фінансово неспроможних підприємств відбу-вається не тільки в абсолютному, а й у відносному вимірах. Так, на кожну тисячу підпри-ємств у 1991 р. припадало 3,4 банкруцтва; у 1992 р. 4,1; у 1993 р. 5,8; у 1994 р. 6,8; у 1995 р. 8,0; у 1996 р. 9,2; а зараз ще більше [13, ст. 476].
Етапи порушення справи про банкруцтво [13, ст. 424]:
" встановлення факту неплатоспроможності боржника;
" документальне підтвердження вимог кредитора, який ініціює порушення справи про банкруцтво;
" оцінка майна боржника;
" виявлення всіх можливих кредиторів;
" обгрунтування можливості санації або реорганізації;
" реорганізація підприємства або санація (якщо можливі);
" визнання боржника банкрутом.
Процедура порушення справи про банкруцтво включає насамперед поняття письмової заяви про банкруцтво. Таку заяву можуть подати:
" кредитор (крім тих, чиї майнові вимоги повністю забезпечені заставою);
" органи державної податкової служби;
" органи державної контрольно-ревізійної служби;
" сам боржник.
Заява подається до господарського суду за місцем знаходження боржника, вона є підставою для порушення справи про банкруцтво.
Якщо кредиторів, що мають претензії до боржника є два і більше, то господарський суд у місячний термін виносить ухвалу про скликання зборів кредиторів.
Заява кредитора може бути відкликана ним до прийняття відповідним судом рішення про визнання боржника банкрутом. Відкликання заяви боржником можливе тільки за згодою кредитора.
Після прийняття заяви господарським судом здійснюється провадження справи про банкруцтво, суд виносить рішення і оголошує про нього в офіційному друкованому органі Верховної Ради України чи КабінетуМіністрів України.
З дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом розпочинається ліквідаційна процедура:
" підприємницька діяльність банкрута завершується закінченням технологічного циклу з виготовлення продукції у разі можливості її продажу;
" строк виконання всіх грошових зобов язань банкрута та зобов язання щодо сплати по-датків і зборів вважається таким, що настав;
" припинення нарахування неустойки, процентів та інших економічних санкцій з усіх ви-дів заборгованості банкрута;
" відомості про фінансове становище банкрута перестають бути конфіденційними чи ста-новити комерційну таємницю;
" скасовується арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника; накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається;
" вимоги за зобов язаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час прове-дення

 
 

Цікаве

Загрузка...