WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Планування заходів щодо поліпшення використання транспортних засобів на ВАТ “Коломиягаз” - Курсова робота

Планування заходів щодо поліпшення використання транспортних засобів на ВАТ “Коломиягаз” - Курсова робота

попередніх періодів тощо.
Порівняння фактичних результатів роботи з плановими показниками дає можливість визначити ступінь виконання плану, виявляти недоліки в роботі підприємства в плановому періоді, порушення планової дисципліни і планових пропорцій.
Порівняння фактичних результатів з даними за попередній період роботи, особливо за ряд років, дає можливість виявити тенденцію зміни, зрушення, охарактеризувати досягнення підприємства, визначити середні показники, темпи зміни.
Метод групування. Першочергове значення в економічному аналізі має метод групування, суть якого полягає в розчленуванні складних і багатообразних явищ на типові, однорідні групи за суттєвими ознаками.
Явища володіють як суттєвими, так і несуттєвими ознаками. Встановлення суттєвих ознак і групування за ними явищ, які розглядаються, сприяє виявленню закономірностей, визначенню причин і зв'язків, тенденцій зміни.
Графічний метод. Застосування цього методу в економічному аналізі обумовлене тим, що часові ряди і ряди розподілу зручніше розглядати і аналізувати при їх графічному зображенні. В аналізі застосовують графіки, діаграми часових рядів, діаграми порівняння, криві розподілу кореляційного поля тощо. Особливо широко використовуються діаграми для порівняння планових показників зі звітними, для характеристики зміни показників у часі, для показників структури того чи іншого явища.
Кореляційно-регресійний аналіз. Мета кореляційного аналізу - кількісне визначення випадкової складової (виявлення зв'язку між випадковими змінними та оцінка його тісноти). Задача регресійного аналізу включає встановлення форми зв'язку і кількісне визначення регулярної складової за допомогою рівняння регресії y=f(x), яке дістають шляхом застосування методу найменших квадратів. Якщо зв'язок між двома змінними лінійний, то рівняння регресії має вигляд:
, (2.5.12)
Коефіцієнт лінійної регресії b - це значення абсолютної зміни економічного показника (залежної змінної) y результаті зміни фактору виробництва (незалежної змінної) на одну одиницю.
Вибіркова дисперсія змінної х: (2.5.13)
Вибіркова дисперсія змінної у: (2.5.14)
Стандартне відхилення від лінії регресії . З наведених вище припущень випливає, що параметр а - це вибіркова характеристика сукупності. Довірчі межі для а:
(2.5.15)
Довірчі межі для b:
(2.5.16)
Значення на рівні значимості (наприклад 0,05), якщо число ступенів свободи n, шукаємо за таблицею t - розподілу Стьюдента.
Тісноту зв'язку між змінними залежного у і незалежного х характеризує коефіцієнт:
(2.5.17)
Значення коефіцієнта кореляції - міра якості добору функції і є одним із критеріїв для розв'язування питання про те, чи слід продовжувати дослідження, щоб продовжувати дослідження щоб знайти кращий результат, чи можна задовольнитися знайденим результатом. Коефіцієнт кореляції дорівнює нулю, якщо зв'язок між х і у відсутній, і одиниці, якщо виконується однозначна лінійна функціональна залежність. Якщо величина невід'ємна, то із зростанням х значення у спадають.
Квадрат коефіцієнта кореляції R. (коефіцієнт детермінації) характеризує міру варіації значень у, яка зумовлюється змінами значень х. Якщо вибірки малі (n<30),то значення коефіцієнта детермінації обчислюють за формулою:
(2.5.18)
З економічних дослідженнях для врахування одночасного впливу на
економічний показник кількох факторів виробництва застосовується множинна регресія. Коли встановлено, що між залежною змінною і факторами існує лінійний зв'язок, а самі фактори можуть розглядатися як незалежні один щодо одного, то застосовується лінійне рівняння:
(2.5.19)
Часто доводиться порівнювати впливи на залежну змінну пояснювальних факторів (незалежних змінних), коли останні подаються різними одиницями вимірювання. У цьому разі використовуються стандартизовані коефіцієнти регресії а і коефіцієнти еластичності Е.
(2.5.20)
(2.5.21)
Коефіцієнт еластичності показує, наскільки відсотків (від середньої) зміниться в середньому у, якщо збільшується тільки х на 1 %.
3. Аналіз ефективності транспортного
обслуговування виробництва
3.1 Аналіз основних техніко-економічних показників
діяльності підприємства
При аналізі діяльності підприємства найбільш важливе значення має аналіз основних техніко-економічних показників. їх величина і зміна вказує на ефективність чи збитковість діяльності підприємства, дозволяє визначити основні причини росту чи падіння ефективності, а також характеризує загальний стан підприємства.
Динаміка основних техніко-економічних показників діяльності Коломийського УЕГГ розрахована в таблиці 3.1.1 і відображена на графіку 3.1.1. Таблиця 3.1.1 - Аналіз динаміки основних техніко-економічних показників діяльності підприємства
Показник РОКИ
2002 2003 2004
У фак У фак У Тр Тр У фак У ланц У базис Тр ланц Тр базис Тр ланц Тр базис
1. К-сть встановлених лічильників, тис.грн. 2593 1360 -1233 52,45% -47,55% 1882 522 -711 138,38% 72,58% 38,38% -27,42%
2. Витрати на 1 грн. встановлених лічильників, тис.грн. 2,03 1,95 -0,08 96,06% -3,94% 1,66 -0,29 -0,37 85,13% 81,77% -14,87% -18,23%
3. Збитки від реалізації на встановлення ліччиль. тис.грн. 586 2378 1792 40,50% 30,50% 1548 -830 962 65,10% 264,16% -34,90% 164,16%
4. Продуктивність праці, тис.грн./чол 1,064 0,680 -0,384 63,94% -36,06% 1,124 0,444 0,060 165,23% 105,64% 65,23% 5,64%
5. Фондовіддача тис.грн/тис.грн 0,028 0,015 -0,013 53,57% -46,43% 0,021 0,006 -0,007 140,00% 75,00% 40,00% -25,00%
На основі даних таблиці 3.1.1 ми можемо зробити наступні висновки:
Товарна продукція. Даний показник в умовах ринкової економіки повинен характеризувати величину попиту на продукцію підприємства. Його величина повинна однією із перших характеризувати ефективність діяльності підприємства. Проте розглянувши реальний стан виробництва можна сказати, що величина даного показника не відповідає реальній ситуації на підприємстві. З отриманих даних можна відмітити значний спад обсягів виробництва. Для підприємства характерна збитковість на протязі останніх 8 років, що і спричиняє зменшення обсягів виробництва. В порівнянні з 2002 роком обсяги в 2003 році складали 52,4%, а в 2004 - 72,6%. Хоч в 2003 році в порівнянні з 2002 роком обсяги виробництва зросли на 38,4%, проте це не дозволило досягнути рівня 2003 року. Обсяги виробництва в 2004 році зросли за рахунок випуску нової продукції.
Витрати на 1 грн. товарної продукції. Даний показник характеризуєрентабельність та прибутковість підприємства. Для прибуткового підприємства він повинний бути меншим від 1. З чисел 2,03; 1,95 та 1,66 ми робимо висновок про збитковість підприємства. Позитивним моментом є те, що величина показника з кожним роком спадає - в 2001- на 3,9%, а в 2002 - ще на 14,9%.

 
 

Цікаве

Загрузка...