WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Виробнича потужність та пропускна спроможність підприємства ресторанного господарства - Курсова робота

Виробнича потужність та пропускна спроможність підприємства ресторанного господарства - Курсова робота

праці.
Виробнича потужність визпачається різними вимірниками:
ў натуральними;
ў умовно-натуральними;
ў у багатономенклатурних виробництвах - вартісним вимірником.
При обчисленні потужності для визначення обсягу однорідної продук-ції використовуються натуральні показники - страви. Однак вони не дають змогу при визначенні потужності підприємства порівнювати й аналізувати виробництво виробів за складністю й трудомісткістю. Тому, з метою спрощення розрахунку виробничої потужності при широкій номенклатурі продукції, що випускається підприємством, продукція різних найменувань поєднується в групи за ознакою конструктивної, технологічної та іншої подібності. Кожна така група приводиться за трудомісткістю до базового виробу-представника, тобто до умовно-натуральних показників.
Виріб-представник може мати найбільшу питому вагу за кількістю і трудомісткістю (хоча це не обов'язково). Застосування умовно-натуральних показників дозволяє привести усі види однорідної продукції з різними характеристиками до одного виду, взятого за базу. Для цього використо-вуються перевідні коефіцієнти, що відображають трудомісткість та складність виготовлюваної продукції.
Розрізняють наступні види потужності: перспективну, проектну, ефективну, резервну та поточну (фактично досягнуту, діючу).
Перспективна виробнича потужність відображає очікувані зміни номенклатури продукції, технології й організації виробництва, закладені в плановому періоді (в перспективі).
Проектна виробнича потужність являє собою величину можливого випуску продукції умовної номенклатури за одиницю часу, задану при проектуванні чи реконструкції виробничої одиниці. Вона є фіксованою величиною, тому що розрахована на постійну умовну номенклатуру і по-стійний режим роботи. За період проектування (1-2 роки), будівництва (2-5 років) і освоєння потужності (1-2 роки) значно змінюється номенклатура продукції, що випускається, а також ряд технологічних характеристик устаткування. Тому в певний час проектна потужність перестає відображати дійсні можливості підприємства. Вона буде оптимальною за умови, що обсяг, склад і структура запроектованої продукції відповідають обсягу, складу та структурі попиту на цю продукцію.
Ефективна виробнича потужність характеризується тим, що в конкурентних реальних умовах може забезпечити отримання максимального прибутку. Вона менша або дорівнює проектній. Наприклад, на підприємстві є технологічна лінія з випуску продукції, яка не користується попитом. В цій ситуації таку технологічну лінію краще не включати в роботу, тоді підприємство отримає певну економію матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.
Резервна виробнича потужність створюється у певних галузях на-ціональної економіки (газовій, транспортній, харчовій тощо) для виконання цільових завдань в екстремальних ситуаціях для покриття так званих "пікових" та сезонних навантажень.
Поточна (фактично досягнута, діюча) потужність підприємства (цеху, лінії, агрегату) визначається періодично у зв'язку зі зміною умов виробництва (номенклатури і структури трудомісткості продукції) або перевищенням проектних показників.
Отже, вона має динамічний характер і змінюється відповідно до ор-ганізаційно-технічного розвитку виробництва. Тому її характеризують такі показники.
ў потужність на початок розрахункового періоду (вхідна);
ў потужність на кінець розрахункового періоду (вихідна);
ў середньорічна потужність.
При визначенні вхідної виробничої потужності враховуються:
ў проведення заходів щодо ліквідації "вузьких місць" протягом планового року;
ў збільшення кількості устаткування чи заміна його на більш про-дуктивне;
ў перерозподіл робіт між окремими групами устаткування та між виробничими підрозділами;
ў можливість збільшення змінності роботи устаткування чи ділянок, що лімітують випуск продукції.
Під "вузьким місцем" розуміють невідповідність потужностей окремих цехів, дільниць, груп устаткування потужностям відповідних підрозділів, тобто це підрозділи, чи групи устаткування, пропускна спроможність яких найменша в порівнянні з виробничими можливостями інших ланок технологічного процесу.
Вихідна потужність підприємства визначається з урахуванням:
ў намічених при визначенні вхідної потужності заходів щодо лік-відації "вузьких місць";
ў введення в дію нових потужностей, у тому числі за рахунок роз-ширення, реконструкції, модернізації, автоматизації, а також за рахунок здійснення заходів щодо підвищення ефективності виробництва.
Вихідна виробнича потужність у вартісному виразі (Вnвих), обчи-слюється за формулою:
Вnвих = Вnвх + Вnвв - Вnвив,
де Вnвх - виробнича потужність на початок періоду, грн;
Вnвв - введена в календарному періоді виробнича потужність, грн;
Вnвив - виведена за календарний період виробнича потужність, грн. Середньорічна виробнича потужність (Вnсер.р.) підприємства (цеху) обчислюється за формулою:
Вnсер.р. = Вnвх + Вnвв x -Bnвих х ,
де к - кількість місяців експлуатації обладнання з певною потужністю протягом року.
При формуванні виробничої потужності приймаються до уваги наступні чинники:
ў номенклатура, асортимент та якість продукції, що виготовляється;
ў структура і обсяг основних засобів;
ў якісний склад обладнання, рівень фізичного і морального зносу;
ў передові технічні нормативи продуктивності обладнання, викори-стання площ, трудомісткість виробів, вихід продукції із сировини;
ў прогресивність технологічних процесів;
ў режим роботи підприємства;
ў ступінь спеціалізації;
ў рівень організації виробництва та праці;
ў якість сировини і ритмічність поставок;
ў фонд робочого часу обладнання.
Вихідні дані та послідовність розрахунків, за якими визначається виробнича потужність підприємства, наведені на рис. 10.1. Розрахунки виконуються технологічними й економічними службами підприємства. Виробничі підрозділи, які за виробничою потужністю нижчі від рівня провідних підрозділів, повинні розглядатися як "вузькі місця", за якими необхідно розробити й впровадити технічні й організаційні заходи, які дадуть змогу довести їх пропускну спроможність до рівня провідних під-розділів підприємства. Може бути вжито заходів щодо заміни устаткування, технології, збільшення змінності роботи на окремих дільницях.
До розрахунків виробничої потужності підприємства входять як встановлене, так і невстановленеустаткування, яке є на підприємстві (крім резервного). Крім того, виробнича потужність розраховується виходячи із максимально можливого річного часу роботи устаткування та використання виробничих площ.
Розрізняють календарний, режимний (номінальний) і плановий (ефективний, корисний) фонди часу.
Календарний фонд часу (Фк) виробничого обладнання є базою для роз-рахунку інших видів фонду

 
 

Цікаве

Загрузка...