WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Виробнича потужність та пропускна спроможність підприємства ресторанного господарства - Курсова робота

Виробнича потужність та пропускна спроможність підприємства ресторанного господарства - Курсова робота

для забезпечення пропозиції в обсязі, що відповідає рівню попиту на продукцію підприємства ресторанного господарства.
Термін потужність належить до верхньої межі навантаження виробничої одиниці. Виробничою одиницею може бути підприємство, цех, одиниця обладнання.
Прийняття рішення щодо виробничої потужності має надзвичайно важливе значення з деяких причин. По-перше, воно визначається потенційним впливом на здатність підприємства задовольняти майбутній попит на товари і послуги: визначена потужність обмежує можливий обсяг випуску продукції. По-друге, воно обумовлене співвідношенням між потужністю, витратами "виробництва і обслуговування у підприємстві ресторанного господарства. Баланс між попитом і виробничими потужностями сприяє мінімізації витрат. На жаль, у реальних умовах цього важко досягти внаслідок коливання (циклічності) попиту. По-третє, важливість прийняття рішення визначається тим фактом, що один раз прийнявши рішення, його важко буде змінити без залучення значних додаткових витрат (коштів).
Важливе значення має вибір одиниці виміру терміну "потужність". При випуску однорідної продукції потужність виробничої одиниці вимірюється в одиницях випущеної продукції. Наприклад, у кондитерському цеху - у штуках кондитерських виробів за добу (у зміну), спеціалізованих цехах по випуску напівфабрикатів - тоннах переробленої сировини за добу (зміну).
Якщо підприємство випускає широкий асортимент продукції, то можливими є декілька варіантів виміру потужності. Так для цього можна використати вхідний параметр - кількість місць у підприємствах ресторанного господарства. Для виміру потужності виробничої системи можна скористатися також вартісним показником випуску продукції за певний термін. Враховуючи, що на нього можуть впливати інфляційні процеси, необхідно цей показник (товарообіг: валовий, роздрібний, по продукції власного виробництва) приводити у порівнянний вигляд.
Розрізняють проектну, ефективну і реальну потужність виробничої системи.
Проектна потужність - це максимальний випуск продукції при ідеальних умовах. Ефективна потужність менша за проекту через регламентовані перерви ремонту обладнання, зміни у структурі випуску продукції та інших подібних факторів. Вона характеризується максимально можливим випуском продукції.
Реальна потужність - це дійсно випущений обсяг продукції. Вона не перевищує ефективну потужність і навіть буває значно нижчою від неї через вихід з ладу обладнання, а також брак, недостачу матеріалів, відсутність робітників на робочих місцях, зниження попиту на продукцію тощо.
При визначенні ефективності виробничої системи можуть бути використані два якісні показники: ефективність використання реальної (Ер) та ефективної (Ее) потужності. Перший показник - це співвідношення реального випуску продукції до проектної потужності, другий - це співвідношення реального випуску продукції до ефективної потужності.
Подальше зростання кількості місць призведе до диспропорції між потужністю підприємства і обсягом попиту на його послуги.
При визначенні потужності підприємства ресторанного господарства для організованих контингентів споживачів (робітників, службовців, студентів, школярів) можна скористатися нормативами місць на 1000 чоловік, зайнятих у максимальну зміну.
У зв'язку з помітним зменшенням попиту на послуги підприємств, у перехідний період розвитку економіки України треба поряд з нормативним методом використовувати метод імітаційного моделювання. У цьому разі при споруді підприємства ресторанного господарства треба враховувати максимально можливу потужність підприємства, розраховану на основі нормативу, а також на основі реального попиту, що склався на ринку товарів і послуг. Спершу ввести в дію підприємство ресторанного господарства, потужність якого задовольняє попит споживачів.
Враховуючи можливе збільшення з часом місць у підприємстві ресторанного господарства, тобто довгострокову природу рішень щодо потужностей підприємства ресторанного господарства, проект підприємства повинен заздалегідь передбачати можливість майбутнього розширення виробництва, що обійдеться дешевше, ніж його перебудова з урахуванням майбутнього розвитку підприємства ресторанного господарства, відповідну систему водо- та енергопостачання, каналізації тощо.
Для розрахунку необхідної кількості місць у загальнодоступних підприємствах ресторанного господарства певного регіону можна використати нормативи місць на 1000 чоловік населення міста і застосувати існуючу методику для міст.
Кількість місць у підприємствах ресторанного господарства в кожному конкретному районі визначається за формулою:
Р = ( N1 o Q o n o К o q ) /1000 , 1.1.
Де Р - загальна кількість місць у підприємствах ресторанного господарства міста (району);
N1 - кількість місцевого населення, чол.;
Q - коефіцієнт внутрішньоміської міграції;
К - коефіцієнт попиту (0,4-0,6);
q - коефіцієнт, який характеризує співвідношення самодіяльного і несамодіяльного населення. (Під самодіяльним треба розуміти населення працездатного віку (від 16 до 60 років), у тому числі мобільну частку населення);
n - норматив місць.
Коефіцієнт внутрішньоміської міграції розраховується за формулою:
Q = (N1 + N2-N3)/N1 1.2.
де N1- кількість мешкаючого населення, чол.;
N3- кількість від'їжджаючого населення з району, чол.;
N2- кількість прибулих до району, чол.
Для визначення структури мережі району міста можна використати табл.1.
Таблиця 1
Структура мережі підприємств громадського харчування
Коефіцієнт внутрішньо-міської міграції Питома
вага під-приємств, що реалі-зують від-носно пов-ний асорти-мент страв Утому числі Питома вага підприємств, що реалізують відносно пов-ний асорти-мент страв У тому числі
ресторани
їдальні кафе, бари спеціалізовані підпри-ємства гро-мадського харчування
0,5-1,0 60 35 65 40 70 30
1,0-1,5 55 45 55 45 60 40
1,5-2,0 50 55 45 50 55 45
Більше 2 45 65 35 55 40 60
У середньому по місту 55 60 40 45 65 35
Після обгрунтування та вибору підприємства ресторанного господарства певного типу необхідно скоригувати показник коефіцієнта попиту, і відповідно до цього кількість споживачів з урахуванням основних впливових факторів. Вплив наведених та інших факторів треба розглядати як потужний важіль підвищення конкурентоспроможності підприємства. За цих умов загальний попит, який можна відобразити відповідною кількістю споживачів, необхідно помножити на суму поправочних коефіцієнтів згідно з визначеними факторами впливу.
ІІ. ФОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Виробнича потужність підприємства - це максимально можливийвипуск продукції необхідної якості в передбаченій номенклатурі, за певний час (зміну, добу, місяць, рік) при повному завантаженні обладнання та виробничих площ у прийнятому режимі роботи з урахуванням застосування передової технології, організації виробництва і

 
 

Цікаве

Загрузка...