WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз фінансової діяльності Центру поштового зв’язку №3 Івано-Франківської дирекції УДППЗ “Укрпошта”, та напрями покращення роботи - Дипломна робота

Аналіз фінансової діяльності Центру поштового зв’язку №3 Івано-Франківської дирекції УДППЗ “Укрпошта”, та напрями покращення роботи - Дипломна робота

Україні" від 16.07.99 № 996-XIV, Положень (стандартів) бухгалтерського обліку з метою забезпечення єдиних принципів, методів, процедур при відображенні господарських операцій в обліку і фінансовій звітності .
Згідно цього Закону підприємства зв'язку мають право :
1.1. Ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності здійснювати у відповідності з Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" , Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та Інструкцією про застосування Плану рахунків підприємства.
1.2. Забезпечити дотримання єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності на основі Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
1.3. Забезпечити безперервність відображення операцій і достовірну оцінку активів, зобов'язань, капіталу, а також послідовність вимірювання, оцінки і реєстрації господарських операцій.
1.4. Ведення бухгалтерського обліку здійснювати за єдиним Планом рахунків підприємств зв'язку. Їм надати право, виходячи з потреб управління, контролю, аналізу та звітності доповнювати рахунки субрахунками нижчого по-рядку.
1.5. Складання фінансових звітів проводити відповідно до принципу нарахування та відповідності доходів і витрат, за яким для визначення фінансового результату звітного періоду, доходи і витрати відображаються в обліку і звітності у момент їх виникнення, незалежно від часу надходження і сплати грошей, згідно з Положенням (стандартом) 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності".
1.6. Встановити межу суттєвості при впорядкуванні фінансової звітності в розмірі 1 тисяча гривень.
1.7. Фінансову, статистичну та податкову звітність, що має грошовий вимірник, формувати на даних бухгалтерського обліку.
1.8. Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності проводити інвентаризацію активів і зобов'язань відповідно до Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 р. № 69, (зі змінами і доповненнями). Для проведення інвентаризації в кожному підприємстві зв'язку створити постійно діючу комісію.
1.9. Установити терміни проведення інвентаризації:
o грошових коштів у касі, знаків поштової оплати та купонів для відповіді - щомісячно;
o всіх інших статей активів та зобов'язань - щорічно станом на 1 листопада.
1.10. Оцінку ступеня завершеності операції з надання послуг здійснювати шляхом вивчення виконаної роботи; при цьому в бухгалтерському обліку доходи відображати у звітному періоді надання акта виконаних робіт, послуг.
1.11. Створити в кожному підприємстві зв'язку постійно діючі комісії для розподілу матеріальних цінностей на оборотні та необоротні, визначення термінів використання кожного об'єкта, оцінку групи основних засобів у бухгалтерському та податковому обліку, визначення характеру призначення об'єкта (виробничого або невиробничого).
1.12. Здійснювати визнання, облік і оцінку основних засобів відповідно до вимог Положення (стандарту) 7 "Основні засоби". Одиницею обліку вважати окремий об'єкт, якщо термін одержання майбутніх економічних вигод від його експлуатації більше року. Організувати бухгалтерський та податковий облік ос-новних засобів на рівні дирекції в розрізі відокремлених структурних підрозділів. Забезпечити відображення основних засобів у відповідності з "Класифікатором основних фондів" (Додаток № 3).
1.13. З метою визначення справедливої вартості ОЗ та НА створити постійно діючу комісію, в яку включити спеціалістів технічних служб та фахівців, які вивчають реальну ринкову вартість об'єктів.
1.14. Установити наступні методи амортизації основних фондів.
1.15. Установити вартісну межу для предметів, що входять до складу малоцінних необоротних матеріальних активів, у розмірі до 500 грн. (без ПДВ) та терміном використання більше року (відповідно до ст. 5 Положення (стандарту) 7 "Основні засоби").
1.16. Амортизацію інших необоротних матеріальних активів нараховувати за наступними методами (відповідно до п. 27 П(С)БО 7 "Основні засоби"):
- бібліотечні фонди - 100 % їхньої вартості в першому місяці використання;
- малоцінні необоротні матеріальні активи - 100% їхньої вартості в першому - місяці використання;
- тимчасові (нетитульні) споруди - за прямолінійним методом;
- природні ресурси - за прямолінійним методом;
- інвентарна тара - за прямолінійним методом;
- предмети прокату - за прямолінійним методом;
- інші необоротні матеріальні активи - за прямолінійним методом.
1.17. Затрати на поліпшення об'єкта операційної оренди (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що приводять до збільшення майбутніх економічних вигод, які первісно очікувалися від його використання, відображати як капітальні інвестиції у створення (будівництво) інших необоротних матеріальних активів (субрахунок 117 "Інші необоротні матеріальні активи"). Амортизацію витрат на орендовані основні засоби нараховувати по принципу нарахування амортизації інших необоротних матеріальних активів у термін дії договору оренди.
1.18. Здійснювати визнання, облік і оцінку нематеріальних активів відповідно до вимог Положення (стандарту) 8. Одиницею обліку є окремий об'єкт нематеріальних активів. Класифікація за групами у відповідності зі ст. 5 Положення (стандарту) 8 "Нематеріальні активи".
1.19. Установити для нематеріальних активів прямолінійний метод нарахування амортизації.
1.20. Проводити зарахування запасів на баланс за їхньою первинною вартістю, визначеною відповідно до норм Положення (стандарту) 9 "Запаси".
1.21. Вартість товарів прийнятих на умовах комісії та доручення (у тому числі друковані засоби масової інформації) відображати на позабалансовому рахунку 02 "Активи на відповідальному зберіганні", субрахунок 024 "Товари прийняті на комісію".
1.22. Уцінку (або до оцінку раніше уцінених) запасів, ціна яких знизилася на дату балансу, внаслідок псування або втрати очікуваної економічної вигоди від їхнього використання здійснювати за чистою вартістю реалізації по кожній одиниці запасів, визначеній відповідно до ст. 26 Положення (стандарту) 9 "Запа-си".
1.23. Оцінку запасів при відпуску у виробництво, реалізацію, внутрішньому переміщенні в межах підприємства та іншому вибутті здійснювати за методами:
o за ціною продажу - для товарів в роздрібній торгівлі;
o ФІФО - для паливно-мастильних матеріалів;
o за ідентифікованою собівартістю відповідної одиниці - для всіх інших запасів.
1.24. Вартість придбаного спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту відображати на балансовому рахунку 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" у складі запасів. Строки носіння спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, що встановлені Колективним договором підприємства зв'язку, вважати нормальним

 
 

Цікаве

Загрузка...