WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз фінансової діяльності Центру поштового зв’язку №3 Івано-Франківської дирекції УДППЗ “Укрпошта”, та напрями покращення роботи - Дипломна робота

Аналіз фінансової діяльності Центру поштового зв’язку №3 Івано-Франківської дирекції УДППЗ “Укрпошта”, та напрями покращення роботи - Дипломна робота

поштового зв'язку України, констатуючи, що поштовий зв'язок в Україні є невід'ємною та важливою частиною інфраструктури суспільства , усвідомлюючи, що процеси реформування економічних відносин у державі істотно впливають на ста розвитку поштової галузі. Прагнучи до налагодженя ефективної співпраці, керівництво Державного департаменту з питань зв'язку та інформатизації та УДППЗ "Укрпошта", керівники управлінь державних адміністрацій для досягнення цілей погодилися сприяти :
- збереженню існуючої мережі відділень поштового зв'язку підприємства, забезпеченню доступності поштових послуг для населення країни.
- Розвитку фінансових послуг у напрямку задоволення попиту всіх верств населення ;
- Наданню універсальних поштових послуг гарантованої якості ;
- Забезпеченню стабільної, конкурентоспроможної діяльності підприємства та його філіалів ;
- Забезпеченню стабільної, конкурентоспроможної діяльності підприємства та його філіалів ;
- Утриманню в належному стані абонентського господарства ;
- Одержанню свідоцтв про право власності на будівлі,в яких розміщені поштові відділення ;
- Отриманню пільгових патентів на здійснення підприємством торговельної діяльності .
- Виділенню приміщень для стаціонарних відділень поштового зв'язку в новобудовах .
Фактична пошта на сьогодні є важливою соціальною інституцією .
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Закон України "Про підприємства" від 27.03.91 р. № 887 - XII (із змінами і доповненнями) //ВВР. - 1991. - №24, ст.272.
2. Закон України "Про підприємництво" від 7.02.91 р. № 698 - XII. (із змінами і доповненнями) //ВВР. - 1991. - №14, ст.168.
3. Закон України "Про господарські товариства" від 19.09.91 р. № 1576 - XII. (із змінами і доповненнями) //ВВР. - 1991. - №49, ст.682.
4. Закон України "Про систему оподаткування" від 18.02.97 р. № 77//ВВР. -1997. -№16,ст.П9.
5. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від - 22 травня 1997року №283 //ВВР. - 1997. - №27, ст.81.
6. Закон України "Про податок на додану вартість" від 03.04.97 року №168 //ВВР. - 1997. -№37.
7. Закон України "Про плату за землю" від 3.07.1992 року №2535- XII //ВВР. 1992. -№38,ст.562.
8. Закон України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21.12.00 р. №2181-111.
9. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" від 18.01.01 р. № - 2240 - III.
10. Закон України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від26.06.97 року № - 400/97-ВР.
11. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 7.12.00 р. № 2121.
12.Закон України "Про лізинг" від 16 грудня 1997 року IV-723/97-BP.
ІЗ. Декрет КМУ "Про місцеві податки і збори" № від 20.05.93 року //ВВР.-1993.-№30, ст.336.
14. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник - 4-тє вид., випр. та доп.- К.: Т-во "Знання", КОО, 2002. - 567 с
15.3ятковський І.В. Фінанси підприємств: Навчальний посібник - Тернопіль: "Економічна думка", 1999- 248с.
І6.Коробов М.Я. Фінанси промислового підприємства: Підручник - К.: Либідь,2000.-160С.
17.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року № 87.
18.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затверджене Міністерством фінансів України від 31 березня1999 року №87.
19.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів", затверджене наказом Міністерства фінансів України" від 31 березня 1999року № 87.
20.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал",затверджене наказом Міністерства фінансів України" від 31 березня 1999року № 87.
21.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 №92.
22.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18.10.99 №242.
23.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 р. №246.
24.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000 №91.
25.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 32 грудня 1999р. №318.
26.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2000р.№353.
27.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 "Об'єднання підприємств",
затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.07.99 №163. 28.Положення про порядок складання річного фінансового плану державним підприємством, затверджене наказом Міністерства економіки України від25.12.2000 року №277.
29.Постанова Кабінету міністрів України "Про нормативи запасів товарно-матеріальних цінностей державних підприємств і організацій та джерела їх покриття від 19 квітня 1993 року №279.
ЗО. Слав'юк P.A. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. Вид. 3-тє, допов. і переробл. К.: ЦУЛ, 2002.-460 с
ЗІ. Суторміна В.М. та ін. Фінанси зарубіжних корпорацій : Навч. Посібник - К.: Либідь, 1993.-247С.
32.Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навчальний посібник -412 с
3З.Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Навчальний посібник. К.: КНЕУ, 2003.-554 с
34.Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і науковий редактор проф. A.M. Поддєрьогін 4-е вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2002.-57ІС. 35.Указ Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" від 3.07.1998 року №727/98
36. Бандурка О.М. та ін.. Фінансова діяльність підприємств. К.: Либідь, 2002.- 384 с.
37. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. - К:МАУП, 2000.
38. Голов С, Пархоменко В. Новый план счетов: построение и применение //Бухгалтер. Учет й аудит 2000.-№ 1.
39.Артеменко В.Г., Беллендир М.В. финансовый аналіз - М.: ДИС. 1998.-120 с.
40.Баканов М.М., Шеремет А.Д. Теорія економического анализа: Учеб. Пособие - М: Финансы и статистика, 1999 -512 с.
41.Бланк И.Д. Основы фінансового менеджмента: В 2-х г. К.: Ника-Центр, 1999.
42.Брікгем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту: Підручник : Пер. з англ. - К.: Молодь, 1997 .-1000с.
43.Вітлинський В.В., Пернарівський О.В., Баранова О.В. Оцінка кредитоспро-можності позичальника та ризику банку // Фінанси України.-1999.-№2.

 
 

Цікаве

Загрузка...