WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Прибутковість підприємства та шляхи її підвищення (ВАТ “Оріана”) - Курсова робота

Прибутковість підприємства та шляхи її підвищення (ВАТ “Оріана”) - Курсова робота

отриманий за реалізацію на сторону продукції підсобних, допоміжних і обслуговуючих виробництв. У цьому разі прибуток розраховувався так само, як і від реалізації продукції основної діяльності. Прибуток від реалізації основних фондів, нематеріальних активів розраховується відніманням від ціни їх реалізації ПДВ, витрат з реалізації і залишкової їх вартості. Прибуток від реалізації цінних паперів обчислюється як різниця між ціною їх реалізації і ціною придбання. При цьому з ціни реалізації виключають витрати, пов'язані з реалізацією.
Склад і обсяг прибутку від іншої реалізації може значно коливатися на окремих підприємствах і в окремі періоди.
Діяльність, пов'язана зі здійсненням фінансових інвестицій. У результаті підприємства одержують прибуток у вигляді дивідендів на акції, від вкладання коштів у статутні фонди інших підприємств (прибутки від володіння корпоративними правами); у вигляді відсотків за державними цінними паперами,облігаціями підприємств, за депозитними рахунками в банках. Обсяг цього прибутку і його питома вага в балансовому прибутку мають тенднцію до зростання, що є обумовлено розвитком ринкової економіки, фондового ринку.
На обсяг названого прибутку справляє вплив обсяг фінансових інвестицій, їхнє спрямування і структура, умови оподаткування. Слід зазначити, що з другого півріччя 2003р. Прибуток, отриманий від володіння корпоративними правами та державними цінними паперами суб'єктами господарювання оподатковується.
Діяльність, пов'язана з отриманням позареалізаційних прибутків і виникненням позареалізаційних витрат (збитків) підприємств.
До них включають:
1. прибутки і збитки минулих років, що були виявлені у звітному періоді;
2. невідшкодовані збитки від надзвичайних ситуацій (стихійних лих, пожеж, аварій);
3. надходження боргів, списаних раніше як безнадійні;
4. штрафи, пені, неустойки, що надходили за порушення господарських договорів суб'єктамигосподарювання у зв'язку із застосуванням фінансових санкцій;
5. штрафи, отримані за несвоєчасне погашення податкового кредиту здержавного бюджету;
6. кредиторська заборгованість між підприємствами недержавної форми власності, щодо якої минув термін позовної давності;
7. дебіторська заборгованість, щодо якої минув термін позовної давності;
8. прибуток від завищення цін і тарифів;
9. курсова різниця від операцій в іноземній валюті;
10. прибуток (збиток) від ліквідації основних засобів;
11. вартісна різниця відвантаженої та отриманої частини виконаного повністю бартерного контракту;
12. прибуток (збиток) від спільної діяльності.
Слід звернути увагу, що отримання прибутку суб'єктами господарювання пов'язане з діяльністю не тільки на території України, а й за її межами. Засоби або майно, отримані підприємством безкоштовно, до складу прибутку не включалися.
Прибуток ВАТ "Оріана" складається з прибутку від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), прибутку від іншої реалізації (в даному випадку основу складає продукція допоміжних обслуговуючих виробництв), від позареалізаційних операцій. Нижче наведені значення цих прибутків у вигляді таблиці.
Табл.3.2. Склад балансового прибутку ВАТ "Оріана".
Показник/роки 2003 2004 2005
Прибуток балансовий, тис.грн. 7601,87 7775,29 8726,12
прибуток від реалізації продукції (товарів, послуг), тис.грн. 5061,32 5176,79 5809,85
прибуток від іншої реалізації,тис.грн. 1968,54 2294,50 2811,27
прибуток від позареалізаційних операцій, тис.грн. 572,00 304,00 105,00
Рис.3.4. Склад балансового прибутку у 2003 році.
Рис.3.5. Склад балансового прибутку у 2004 і 2005 роках відповідно.
Як видно з таблиці і з малюнків, найбільшу частку у всіх роках складає прибуток від звичайної діяльності (від реалізації продукції), що є звичайним явищем - в середньому 66%. Що стосується прибутку від іншої реалізації, то на даному підприємстві цей показник є відносно великим - 26, 30 і 32 відсотки відповідно у 1, 2 і 3-му роках, причому є помітною його чітка тенденція до зростання, але це відбувається не за рахунок прибутку від основної діяльності, а за рахунок прибутку від позареалізаційних операцій. Велика частка прибутку від іншої реалізації та його зростання на даному підприємстві зумовлене високими потужностями допоміжних і обслуговуючих виробництв, що перевищують власні потреби: у 2 році показник зріс на 2,3%, а в 3-му ще на 12,3%. Найменшою виявилася частка прибутку від позареалізаційних операцій - 8, 4 і 1%,-причому бачимо, стрімкий і стабільний його спад.
Прибуток від основної діяльності складається із прибутків від реалізації наступних видів продукції: хімічної промисловості, металургійної промисловості, товарів широкого вжитку тощо.
На ВАТ "Оріана" до прибутку від іншої реалізації відносять:
" прибуток від лізингових операцій;
" прибуток від реалізації нематеріальних активів;
" від реалізації матеріальних цінностей.
До прибутку від позареалізаційних операцій на об'єкті дослідження відносять:
" прибутки або збитки минулих років, виявлені у звітному періоді;
" проценти за надані кредити;
" прибутки від курсових різниць;
" результати операцій з цінними паперами;
" сплачені підприємству штрафи, пов'язані з недотриманням договорів поставок.
Розподіл прибутку підприємства ВАТ "Оріана"
Прибуток є важливим показником ефективності виробничо- господарської діяльності, а також джерелом формування централізованих і децентралізованих фінансових ресурсів.
Отриманий підприємством прибуток може бути використаний для задоволення різноманітних потреб. По-перше, він спрямовується на формування фінансових ресурсів держави, фінансуванням державних видатків. Це досягається вилученням у підприємств частиниприбутку. По- друге, прибуток є джерелом формування фінасових ресурсів самих підприємств і використовується ними для забезпечення господарської діяльності.
Отже, отриманий підприємством прибуток є об'єктом розподілу. У розподілі прибутку можна виділити два етапи:
Розподіл загального прибутку. На цьому етапі учасниками розподілу є держава й підприємство. У результаті розподілу кожний з учасників одержує свою частку прибутку; пропорція розподілу прибутку між державою і підприємствами має важливе значення для забезпечення державних потреб і потреб підприємств. Це одне з принципових питань реалізації фінансової політики держави, від правильного вирішення якого залежить розвиток економіки в цілому.
Пропорція розподілу прибутку між державою (бюджетом) і підприємством складається під впливом кількох чинників. Істотне значення при цьому має податкова політика держави щодо суб'єктів господарювання. Ця політика реалізується в сумі податків, що

 
 

Цікаве

Загрузка...