WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Економіка виробничо-господарської діяльності підприємства - Курсова робота

Економіка виробничо-господарської діяльності підприємства - Курсова робота

?(Цг і*РПі)/ НОЗ, (4.45)
де kоб - коефіцієнт обертання оборотних засобів, обертів;
коефіцієнт завантаження:
kз = НОЗ / ?(Цгі*РПі), (4.46)
де kз - коефіцієнт завантаження реалізованої продукції, грн/грн;
тривалість оберту:
Тоб = 360 / kоб, (4.47)
де Тоб - тривалість одного оберту оборотних засобів, дн;
" показники ефективності використання активної частини основних виробничих фондів:
фондовіддача:
Фв = ТП / ОФа сер, (4.48)
де Фв - фондовіддача активної частини основних виробничих фондів, грн/грн;
ОФа сер - середньорічна вартість активної частини основних виробничих фондів (розраховується за формулою 4.39 з врахуванням лише вартості 3 і 4 груп основних виробничих фондів);
фондомісткість:
Фм = ОФа сер / ТП, (4.49)
де Фм - фондомісткість товарної продукції, грн/грн;
фондоозброєність:
Фо = ОФа сер / Чор, (4.50)
де Фо - фондоозброєність праці основних робітників, грн/люд.
Розраховані значення показників ефективності використання ресурсів в плановому і звітному періодах подати у вигляді табл. 4.15 і проаналізувати відхилення від планових значень з вказанням можливих причин, які вплинули на величину відповідних показників у звітному періоді.
Таблиця 4.15
Показники використання ресурсного потенціалу підприємства
Показники Од. вимір. План Звіт Відхиленя, %
1 2 3 4 5
1. Виробіток грн
2. Трудомісткість продукції люд-год
3. Матеріаломісткість продукції грн/грн
4. Матеріаловіддача виробництва грн/грн
5. Коефіцієнт обертання обігових коштів оберти
6. Коефіцієнт завантаження грн/грн
7. Тривалість оберту дні
8. Фондовіддача грн/грн
9. Фондомісткість виробництва грн/грн
10. Фондоозброєність праці грн/люд
1.12. Визначення показників ефективності інвестицій у проекти розвитку підприємства в наступному році
Показники ефективності інвестицій у проекти (період окупності, індекс дохідності та чиста теперішня вартість) визначаються на основі даних табл. 3.17. Для їх визначенні необхідно приводити різночасові грошові потоки за проектами методом їх дисконтування. Для кожного з проектів термін експлуатації(віддачі) визначається завданням (табл.3.17).
Період окупності інвестицій:
де Ток - період окупності інвестицій за проектом, роки;
Іп - інвестиції у проект, грн;
ГПсер - середньорічна сума грошового потоку від реалізації проекту за час його експлуатації (віддачі), грн. (наприклад, при терміні експлуатації 5 років знаходиться діленням сумарного приведеного грошового потоку за проектом ГПпр на 5 ).
Сумарний приведений грошовий потік визначається дисконтуванням грошових потоків за роками:
де ГПk - сума грошового потоку в році k, грн;
і - норма дисконту;
n - кількість років періоду приведення;
k - номер року (1,…,n).
Величину річного грошового потоку знаходять як:
де ГП - сума грошового потоку за рік, грн;
А - річна сума амортизаційних відрахувань, грн
Індекс дохідності:
де ІД - індекс дохідності.
Чиста теперішня вартість:
де ЧТВ - чиста теперішня вартість, грн.
Якщо оцінки проектів за різними критеріальними показниками не збігаються, ефективнішим визнають проект, який має перевагу за більшістю з них або додатково досліджують ефективність проектів.
Основними джерелами коштів для реалізації проектів розвитку підприємства є чистий прибуток, який спрямовується на нагромадження, амортизація, залучені кошти за рахунок емісії цінних паперів: акцій (лише для акціонерних товариств), облігацій тощо та позичені кошти за рахунок банківських та інших позик.
В курсовій роботі слід обгрунтувати вибір тих чи інших джерел формування необхідних інвестицій для реалізації ефективнішого проектів розвитку підприємства. За умов спрямування на інвестування ефективнішого проекту всієї суми залишкового прибутку та амортизації (за звітними показниками), необхідно визначити суму банківського кредиту для покриття дефіциту власних коштів.
1.13. Очікувані показники діяльності підприємства в наступному році
Очікувані показники діяльності підприємства в наступному році (за умов реалізації ефективнішого з розглянутих проектів його розвитку) розраховуються шляхом додавання до звітних показників діяльності підприємства даних , що характеризують вибраний проект розвитку.
Очікувані обсяги виробництва продукції:
Ооч = ТПзв + ВПп*kвп, (4.56)
де Ооч - очікуваний обсяг виробництва, грн;
ТПзв - обсяг товарної продукції в звітному році, грн;
ВПп - виробнича потужність за вибраним проектом розвитку підприємства, грн;
kвп - коефіцієнт використання виробничої потужності (kвп = 0,8 ± 0,01K) (0.74).
Очікувані обсяги реалізації продукції:
РПоч = Ооч, (4.57)
де РПоч - очікуваний обсяг реалізації продукції, грн.
Очікувані показники ефективності використання ресурсного потенціалу та основні фінансово-економічні показники діяльності підприємства за умов реалізації відібраних кращих проектів його розвитку розраховуються аналогічно до наведених в п.п.4.10-4.11 з врахуванням звітних показників діяльності підприємства і даних про вибраний проект розвитку.
Результати розрахунків доцільно подати у вигляді табл. 4.16-4.17.
Таблиця 4.16
Очікувані фінансово-економічні показники діяльності підприємства
в наступному році
Показники Од. вимір. Період Відхилення,
%
Звітний Очікуваний
1 2 5
1.Обсяг виробництва продукції тис. грн
2.Обсяг реалізації продукції тис. грн
3.Собівартість реалізованої продукції тис. грн
4.Валовий прибуток тис. грн
5.Адміністративані витрати тис. грн
6.Комерційні витрати тис. грн
7.Прибуток від операційної діяльності тис. грн
8.Прибуток від звичайної діяльності
до оподаткування тис. грн
9.Чистий прибуток тис. грн
10.Рентабельність продукції %
11.Рентабельність виробництва %
Таблиця 4.17
Очікувані показники ефективності використання ресурсного потенціалу
Показники Од. вимір. Період Відхиленя,
%
Звітний Очікуваний
1 2 3 4 5
1. Виробіток грн
2. Коефіцієнт обертання обігових коштів оберти
3. Коефіцієнт завантаження грн/грн
4. Тривалість оберту дн.
5. Фондовіддача грн/грн
6. Фондомісткість виробництва грн/грн
7. Фондоозброєність праці грн/люд
Проаналізувати відхилення очікуваних значень від звітних з вказанням можливих причин, які вплинули на величину відповідних показників в наступному періоді, з позицій ефективності діяльності підприємства.

 
 

Цікаве

Загрузка...