WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Економіка виробничо-господарської діяльності підприємства - Курсова робота

Економіка виробничо-господарської діяльності підприємства - Курсова робота

поточного та страхового запасів прийняти за даними табл. 3.15 згідно номера варіанту.
Сукупний (зведений) норматив власних оборотних засобів у виробничих запасах враховує також додаткові потреби в матеріальних ресурсах та паливі допоміжного й обслуговуючого виробництв, підсобних господарств, а також на невиробничі (експлуатаційні) потреби (табл.3.12).
Таблиця 4.12
Розрахунок нормативу власних оборотних засобів підприємства
у виробничих запасах
Види матеріальних ресурсів Річна потреба матеріальних ресурсів, нат. од. Денна потреба матеріальних ресурсів, нат. од. Ціна нат. од. без ПДВ грн Вартість денної потреби, грн Норма запасу, дні Норма-тив, грн
Б И Ю Разом поточний страховий транс., підгот.
технол Разом
W,т 600,8 2368,8 1293,6 4263,2 11,84 1 11,84 5 2 2 9 106,56
Х, т - 253,8 119,86 373,66 1,04 0,8 0,83 6 2,5 2 10,5 8,75
Y, м3 - - - - - - - - - - - -
Z, м2 - - 9,82 9,82 0,03 20,83 0,62 16 6 2 24 14,88
Комплек-туючі деталі,шт. 5,28 5,28 0,01 138,58 1,39 9 4 2 15 20,85
Паливо, т 525,7 972,9 448,8 1947,4 5,41 3,17 17,15 4,5 2 2 8,5 145,78
Всього 1126,5 3595,5 1877,36 6599,36 18,33 164,38 31,83 40,5 16,5 10 67 296,82
Інші 1 416,81 1224,59 630,53 2271,92 110,92
Разом 1543,31 4820,09 2507,89 8871,28 407,74
1- норматив інших матеріальних ресурсів, що споживаються допоміжним, обслуговуючим господарством і на експлуатаційні потреби визначається на основі розрахованого нормативу оборотних засобів у виробничих запасах основного виробництва та даних табл. 3.12.
" Норматив власних оборотних засобів у незавершеному виробництві визначають за формулою:
де Ннв - нормативвласних оборотних засобів у незавершеному виробництві, грн;
Ср - собівартість річного випуску продукції, грн.. (табл. 4.9);
Тц - тривалість циклу виготовлення продукції, дні (табл.3.1);
kнз - коефіцієнт наростання затрат у незавершеному виробництві:
де М - сума одноразових матеріальних витрат на виробництво виробів, грн.
(табл. 4.9);
С' - собівартість виробів без матеріальних витрат, грн. (табл. 4.9).
Тц = (0,8*751 + 2,5*423 + 8,5*5,28) / (751+423+5,28) = 600,8+1057,5+44,8 / 751+423+5,28 = 1703,18 / 1179,28 = 1,44
М = 4766,67 + 731,70 + 6173,59 = 11671,96
С' = 38068.94 - 11671.96 = 26396,98
kнз = 11671,96 + 0,5*26396,98 / 38068,64 = 0,65
Ннв = 38068,94*1,44*0,65 / 360 = 98,98 = 98980 грн
" Норматив оборотних засобів у готовій продукції, який визначається як добуток одноденного випуску продукції за виробничою собівартістю на норму запасу готової продукції на складах підприємства в днях, прийняти на рівні планових залишків готової продукції на кінець року (табл.1) за виробничою собівартістю (табл. 4.9):
НГП =?(ГПк.р.пл і*Сод і), (4.17)
де НГП - норматив оборотних засобів у готовій продукції, грн;
ГПк.р.пл і - планові залишки готової продукції і-го виду на кінець року, шт;
Сод. і - виробнича собівартість одиниці і-го виду продукції, грн/шт.
" Норматив оборотних засобів у витратах майбутніх періодів (Нмп) прийняти в розмірі 5% суми нормативів оборотних засобів у виробничих запасах, незавершеному виробництві та готовій продукції.
" Сукупний норматив оборотних засобів (НОЗ) визначається як сума розрахованих нормативів:
НОЗ = Нв.з+Ннв+НГП +Нмп (4.18)
НГП = ( 38068,94*0,95) * (31,68*0,95 + 27,3*0,95 + 0,36*0,95) = 36165,49*(30,1+25,94+0,34) =36165,49*56,38 = 2039010,33 грн
Нмп = (407,74 + 98980 + 2039010,33) * 0,05 = 106919,90 грн
НОЗ = 404074 + 98980 + 2039010,33 + 106919,90 = 2245317,97 грн
1.8. Визначення ціни продукції
Гуртова ціна j-го виробу без врахування ПДВ (Ц гj):
Відпускна ціна j-го виробу (Цвj):
де Сj - повна собівартість j-го виробу, грн;
Рj - рентабельність j-го виробу (табл.3.1),%;
Ст. ПДВ - ставка податку на додану вартість, %.
Б) Ц гj = 7,74 *(1 + 18,5/100) = 9,17;
И) Ц гj = 44,61 *(1 + 13,1/100) = 50,45;
Ю) Ц гj = 2534,68 *(1 + 20,2/100) = 3046,69.
Б) Ц вj = 9,17 * 1,2 =11;
И) Ц гj = 50,45 * 1,2 =60,54;
Ю) Ц гj = 3046,69 * 1,2 =3656,03.
1.9. Визначення точки беззбитковості виробництва
Точку беззбитковості визначають графічним і аналітичним методами окремо для кожного виробу в плановому і звітному періоді.
Для графічного визначення точки беззбитковості необхідно побудувати лінію витрат і лінію реалізації.
Рівняння лінії витрат:
Сп і = ПВі + УЗВод і* Оі , (4.21)
де - Сп і - повна собівартість продукції і-го виду, грн;
ПВі - постійні (виробничі і позавиробничі) витрати на весь обсяг виробництва продукції і-го виду, грн:
УЗВод і - умовно-змінні витрати на одиницю продукції і-го виду, грн/шт;
Оі - обсяг виробництва і реалізації продукції і-го виду, шт.
Рівняння лінії реалізації:
ВРі = Цг і * Оі , (4.22)
де ВРі - виручка від реалізації продукції і-го виду, грн;
Цг і - гуртова ціна одиниці продукції і-го виду, грн.
Аналітичний вираз для визначення точки беззбитковості:
Оі = ПВі / (Цг і - УЗВод і) (4.23)
Виріб Б
Виріб И
Виріб Ю
1 - лінія реалізації;
2 - лінія витрат (плановий період);
3 - лінія витрат (звітний період);
4 - лінія постійних витрат.
Рис. Графічне визначення точки беззбитковості виробництва продукції А
1.10. Визначення основних фінансово - економічних показників діяльності підприємства
" Обсяг товарної продукції (ТП) підприємства в плановому і звітному періоді:
ТП = ?(Цг і * Оі) (4.24)
План ТП = (9,17*250,98 + 50,45*173,61 + 3046,69*0,23) = 2301,49 + 8758,62 + 700,74 = 11760,85 тис. грн.
Звіт ТП = (9,17*203,43 + 50,45*148,64 + 3046,69*0,18) = 1865,45 + 7498,89 + 548,40 = 9912,74 тис. грн.
" Витрати на 1 грн. товарної продукції в плановому і звітному періоді:
В 1 грн ТП = СТП /ТП, (4.25)
де В 1 грн ТП - витрати на 1 грн. товарної продукції, грн/грн;
СТП - повна собівартість товарної продукції, грн;
План В 1 грн ТП = 38068,94/ 11760,85 = 3,2 грн/грн;
Звіт В 1 грн ТП = 33791,83/ 9912,74 = 3,4 грн/грн.
" Зниження собівартості товарної продукції в звітному періоді порівняно зі плановим:
?СТП = (В 1 грн ТП пл - В 1 грн ТП зв) *100/ В 1 грн ТП пл, (4.26)
де ?СТП - зниження собівартості товарної продукції, %;
В 1 грн ТП пл, В 1 грн ТП зв - витрати на 1 грн. товарної продукції відповідно в плановому і в звітному періоді, грн/грн.
?СТП = (3,2 -3,4) * 100 / 3,2 = -6,25 %
" Економія (перевитрати) від зниження (зростання) собівартості товарної продукції:
Ес = СТП зв * ?СТП

 
 

Цікаве

Загрузка...