WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Шляхи підвищення ефективного використання основних фондів підприємства (ВАТ «Промприлад”) - Курсова робота

Шляхи підвищення ефективного використання основних фондів підприємства (ВАТ «Промприлад”) - Курсова робота

відносно 2003р. - в 2,14 рази. Такий зріст продуктивності праці обумовлюється зростанням обсягу продукції на одного працюючого і зменшенням середньої спискової чисельності. Але цей показник можна вважати відносним так як грошовий вираз обсягів продукції не враховує інфляційні процеси .
В 2004 р. рентабельність заводу була в 3,8 рази більшою порівняно з 2003 р., а в 2005 р. в 2 рази більшою порівняно з 2004 р. і в 7,85 рази більшою по відношенню до 2003 р.
Зробивши розрахунки по основних техніко-економічних показниках діяльності підприємства можна зробити висновки про те, що прогнози на 2006-2007рр. являються досить сприятливими для підприємства. За ними обсягу реалізованої продукції стабільно зростає на 23,4%.
Основна частина виробничих основних фондів промисловості знаходиться на підприємствах важкої промисловості, у тому числі значна їхня частка сконцентрована в галузях, що забезпечують технічний прогрес у народному господарстві.
Загалом обсяги виробництва на ВАТ "Промприлад" в даному періоді скорочуються до оптимальних меж які диктує ринковий попит, тому така структура дозволяє нормально розвиватись та забезпечувати нормальне відтворення виробництва.
Єфективність використання обладнання в часі і по потужності на даному підприємстві збільшується з 45,4% в 2003р. до 53,8% у 2004 р. і до 56,5% у 2005 р.
Можна сказати, що на даному підприємстві оновлення основних фондів є низьким, про що свідчитьнизький коефіцієнт оновлення, що в свою чергу призводить до скорочення. виробництва, збільшення витрат на виробництво продукції, тобто не може йти ніяка мова про економію сировини, енергії і т. п.
Провівши аналіз складу, структури використання, стану, руху ОФ підприємства ВАТ Промприлад" за період 2003 - 2005 рр. можемо зробити висновки про досить скрутне становище заводу. Тому треба знаходити наявні резерви для покращення свого становища..
Перспективні резерви потребують значних капітальних вкладень. Так, заміна застарілої техніки новою, перебудова виробництва потребує вагомих затрат, але має ряд переваг. Експлуатувати застарілі, навіть модернізовані ОФ не завжди вигідно, бо тягне за собою підвищення витрат на ремонт, паливо, енергію, екологію, знижує продуктивність праці,
Тому в деяких випадках доцільно вводити нову техніку і технології. Нажаль коефіцієнт оновлення на даному підприємстві є досить малим бо, хоча підприємство є прибутковим в даному періоді, частина прибутку іде на покриття попередньої заборгованості по електроенергії. А отже використання перспективних резервів практично не можливе.
?
Список використаної літератури:
1. Ворст Й., Ревентлоу П., "Економіка фірми", Москва, 1994.
2. Баканов М.І., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу : Навчальний посібник - 3-е вид. перероб. - М.: Фінанси і статистика, 1998 - 416с.
3. Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан М.І. Економіка підприємства - Львів: Виробництво "Спалон" 1998 - 212с.
4. Економіка виробничого підприємства: Навчальний посібник Й.М. Петрович., І.О. Будицева. та ін.; За ред. Й.М.Петровича - Л.Оскарп,1996 - 325с.
5. Економіка підприємства : Навчальний посібник / А.В.Шегда, П.М. Литвиненко, М.П. Накаба., та ін.; За. ред. А.В.Шегди - 2-ге вид/ спор. - К: Знання - Прес, 2000 - 286с.
6. Економіка підприємства : Навчальний посібник - 2-ге вид., доп. - К: "Каравела", Львів "Новий світ - 2000", 2001 - 320с.
7. Економіка підприємства: Навч. посібник / За ред. О.П.Крайник / - Львів: "Інтелект - Захід": , 2003 - 208с.
8. "Економіка підприємтсва: Навчально методичний посібник", Київ, 1999.
9. Економіка підприємства : Підручник / За заг. ред. С.Ф.Покропивного. - Вид 2-ге, перероб. та доп . - К.: КНЕУ , 2000 - 528с.
10. Економіка підприємства: Уведення в спеціальність: Навч. пос. / За наук. і заг. ред. д-ра економічних наук, професора В.А.Ткаченка - Київ: Центр навчальної літератури, 2003 - 288с.
11. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. Й.М.Петровича.- Львів: " Магнолія плюс", видавець В.М.Піча - 2004 - 680с.
12. Мец В.О., "Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства", Київ, 1999.
13. Мочерний С.В. Бізнес віл "А" до "Я" - Львів: Світ, 1993 200с,
14. Національні стандарти. Регістри бухгалтерського обліку. - К.: Бухгалтгерія. Бліц-інформ, 2005. №5.
15. Петрова Й.М., Будіщева І.О., "Економіка виробничого підприємства", Львів, 1996.
16. Петрова Й.М., Будіщева І.О., "Основи виробничого підприємництва", Ч.1,Ч.2, Львів, 1994.
17. Примак Т.О. Економіка підприємства. - К.: МАУП. 1999. - 108 с.
18. Тарасенко Н.Ф. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. - Львів: ЛБІ НБУ, 2000 - 485с.
19. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз. Навч. пос. - 3-є видання, перероблене. - Львів: "Новий Світ - 2000" 2004 - 344с.
20. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств : Навчальний посібник. - К: Кондор, 2005 - 400с.
21. Фінанси підприємств : Підручник для студентів вищих закладів освіти. - Львів: "Магнолія плюс", видавець В.М.Піча. - 2004 - 367с.
22. Фінанси підприємств : Навчальний посібник - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: "Знання-Прес", 2004 - 424с.
23. Шваб Л.І. Економіка підприємства : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів - 2-ге вид. - К: "Каравела", 2005 - 568с.
Додаток
Динаміка обсягу реалізованої продукції, собівартісті продукції, ССЧ, продуктивністі праці, рентабельністі зображено графічно.
Форма ФРУ-12
В І Д О М І С Т Ь
облік роз'їздів ________________________________________________________________________
посада, прізвище та ініціали
____________________________________________ ___ за __________ місяць 200__р.
місце проживання
Оклад
тарифна ставка
_____грн.___коп. Кіль-
кість Ставка
за
одиницю Сума Цех Вид
оплати Рахунок,
субрахунок
Стаття
витрат Додат-
кова
ознака Табельний
номер Сума
1. Добові
2. Квартирні
3. Постіль
Прибув Вибув
Дата Години Станція Підпис ДСП
(шляхового
майстра, ст.
механіка), що
засвідчує прибуття Дата Години Станція Підпис ДСП
(шляхового
майстра, ст.
механіка), що
засвідчує прибуття Відмітка про
ненадання
житлового
приміщення
Прибув Вибув
Дата Години Станція Підпис ДСП
(шляхового
майстра, ст.
механіка), що
засвідчує прибуття Дата Години Станція Підпис ДСП
(шляхового
майстра, ст.
механіка), що
засвідчує прибуття Відмітка про
ненадання
житлового
приміщення
Додано документів на _____________ листках
ППМ Бізнес центр "КІТ" Керівник

 
 

Цікаве

Загрузка...