WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Шляхи підвищення ефективного використання основних фондів підприємства (ВАТ «Промприлад”) - Курсова робота

Шляхи підвищення ефективного використання основних фондів підприємства (ВАТ «Промприлад”) - Курсова робота

господарстві (у електроенергетиці, машинобудуванні, у хімічній, нафтохімічній і паливній промисловості, у чорній металургії й інших галузях).
1.2. Характеристика показників використання, технічного стану і руху основних фондів.
Показники використання основних виробничих фондів переважно поділяються на дві великі групи:
o натуральні;
o вартісні.
Іноді додатково виокремлюють щеодну групу показників - умовно-натуральні.
До натуральних показників належить продуктивність на одиницю часу роботи устаткування, машини чи механізму. Така продуктивність називається технологічною і .-вимірюється в натуральних одиницях (Інт./год; км/год; т/год). Вона заноситься в технічний паспорт основного фонду. Натуральні показники використання основних виробничих фондів є найбільш вірогідними, але вони не дають змоги реально оцінити ступінь використання основних фондів різних видів. Так, неможливо порівняти продуктивність доменної печі та металорізального верстата. З метою усунення таких незручностей на деяких підприємствах застосовують умовно натуральні показники, їх сутність полягає в тому, що продуктивність устаткування, яке має на підприємстві найбільшу питому вагу, беруть за базову. На її основі спочатку розраховують індекси зведення, а потім, з урахуванням цих індексів - продуктивність іншого устаткування. У результаті отримують продуктивність в умовно-натуральних одиницях.
Натуральні та умовно-натуральні показники використання основних виробничих фондів застосовують для активної їх частини. Проте визначити в натуральних одиницях продуктивність будинків, споруд тощо майже неможливо. З огляду на це для визначення ефективності використання всіх основних фондів застосовують вартісні показники.
Формули, які будуть використовуватись при розрахунках підкреслимо.
Вартісні показники поділяються на три основні групи.
І. Показники, що характеризують технічний стан основних виробничих фондів.
1 . Коефіцієнт зносу Показує, яка частка вартості основних фондів підприємства вже -перенесена на вартість готової продукції, інакше кажучи, характеризує ступінь зносу основних фондів і визначається відношенням вартості зносу до первісної вартості основних фондів на кінець року:
кзн = Cзн / Сперв.к.р. (2.1)
2. Коефіцієнт придатності. Характеризує ступінь придатності основних фондів до експлуатації і визначається відношенням недоамортизованої вартості основних фондів Сзал до їх первісної вартості на кінець року Сперв.к.р.
Кприб = Cзал / Сперв .к .р =( Сперв.п..р - Cзн) / Сперв. к. р (2,2)
Слід пам'ятати, що
Кприб+ Кприб=1 (2,3)
II. Показники, що характеризують рух основних фондів.
1. Коефіцієнт оновлення. Характеризує інтенсивність уведення в дію нових виробничих потужностей і визначається відношенням вартості введених основних фондів до первісної вартості всіх основних фондів на кінець року:
Конов= Cввед / Сперв .к .р (2,4)
2. Коефіцієнт вибуття. Характеризує інтенсивність вибуття основних фондів упродовж розрахункового періоду і визначається відношенням вартості основних фондів, що вибули до первісної вартості основних фондів на початок року:
Квиб= Cвиб / Сперв .п .р (2,5)
III. Показники, що характеризують технічне оснащення підприємства.
1. Фондооснащеність. Показує, яка частина загальної вартості основних фондів припадає на одиницю основного устаткування і визначається за формулою:
Фосн= Cср / А обл (2.6)
де Cср-середньорічна вартість основних виробничих фондів підприємства;
А обл облікова кількість устаткування на підприємстві, що має найбільшу питому вагу.
2. Фондоозброєність. Характеризує ступінь озброєності фондами одного працівника і показує, яка частка загальної вартості основних фондів підприємства припадає на одного середньооблікового працівника:
Фозб= Cср / Ч п (2.7)
де Чп- середньооблікова чисельність працівників,
3. Енергоозброєність. Показує, яка частка виробничих енергетичних потужностей припадає на одного робітника і визначається за формулою
Еозб= Wел / Ч.с..р (2,8)
де Wел - сумарна потужність усіх електродвигунів устаткування на підприємстві;
Ч.с..р - середньооблікова чисельність робітників, які працюють на цьому устаткуванні.
4. Машиноозброєність. Показує, яка частка машин і обладнання припадає на одного робітника і визначається за формулою
Мозб= Cмаш .обл / ССЧ (2,9)
де Cмаш .обл -загальна вартість машин і обладнання
VI. Показники, що характеризують ефективність використання основних виробничих фондів підприємства.
Загальні показники
1. Фондовіддача. Показує, яка частка валового доходу припадає на 1 гри. вартості основних виробничих фондів:
ФВ=ВД/ Cср (2,10)
де ВД - валовий дохід протягом розрахункового періоду,
2. Фондомісткість. Характеризує, яка частка вартості основних виробничих фондів припадає на 1 грн. валового доходу підприємства. Цей показник обернений до фондовіддачі і визначається за формулою:
ФМ=Cср / ВД (2,11)
На збільшення фондовіддачі та зменшення фондомісткості можуть істотно впливати інфляційні процеси або підвищення рівня цін тобто фактори, від яких не залежить ступінь використання фондів. Щоб уникнути необгрунтованого збільшення або зменшення цих показників, їх визначають в умовно-натуральних одиницях за формулою:
ФМ=ЧП/ Cср (2,12)
де ЧП - чиста продукція підприємства.
3. Рентабельність основних виробничих фондів. Визначається відношенням балансового прибутку П б до середньорічної вартості фондів Сср:
Мо .в .ф.= П б / Сср
Часткові показники
1. Коефіцієнт екстенсивного використаніІя (часткове завантаження ОФ)
Кс= Тф / Тп або Кс= Тф / Тк (2.14)
Тп - планово відпрацьований час
Тф - фактично відпрацьований час
Тк - календарний час
3. Коефіцієнт інтенсивного використання обладнання
Кі=Пф/Ппасп= КУф /КУмах (2.16)
Ппасп - паспортна потужність
Пф - фактична потужність
КУмах - максимально можливий об"єм випуску продукції на даному обладнанні
КУф - фактично можливий об"єм випуску продукції на даному обладнанні.
Показує використання потужності обладнання.
4. Інтегральний коефіцієнт використання обладнання.
Кінт=Ке*Кі (2.17)
Показує використання обладнання як в часі так і по

 
 

Цікаве

Загрузка...