WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Джерела формування капіталу підприємства - Реферат

Джерела формування капіталу підприємства - Реферат

ресурсів основне місце належить залученню підприємством додаткового пайового (шляхом додаткових внесків у статутний фонд) або акціонерного (шляхом додаткової емісії та реалізації акцій) капіталу. Для окремих підприємств одним із зовнішніх джерел формування власних фінансових ресурсів може бути надана їм безплатна фінансова допомога, яка надається, як правило, лише окремим державним підприємствам. До числа інших зовнішніх джерел входять безплатно передані підприємству матеріальні та нематеріальні активи, що включаються до складу його балансу.
Формування фінансових ресурсів підприємства здійснюється за рахунок власних та запозичених коштів. Загальна сума фінансових ресурсів складається у кожного окремого підприємства з таких елементів:
· Власний капітал: статутний (пайовий) капітал, додатково вкладений капітал, додатковий капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток тощо;
· Забезпечення наступних витрат та платежів;
· Довгострокові зобов'язання;
· Поточні зобов'язання.
Так, власний капітал - це частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань.. Величина власного капіталу визначається як алгебраїчна сума його складових елементів:
- статутного капіталу, який відображає зафіксовану в установчих документах загальну вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства, або пайового капіталу, який відображає суму пайових внесків членів спілок та інших підприємств, що передбачена установчими документами.
- додаткового капіталу, який відображає суму, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість.
- іншого додаткового капіталу, що представляє суму дооцінки необоротних активів, вартість активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших юридичних або фізичних осіб та інші види додаткового капіталу.
- резервного капіталу, який відображає сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства або установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства.
- нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) - суми прибутку, яка реінвестована у підприємство, або сума непокритого збитку.
- неоплаченого капіталу, який відображає суму заборгованості власників (учасників) за внесками до капіталу.
- вилученого капіталу, який показує фактичну собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених товариством у його учасників.
Внутрішнім називається фінансування, якщо воно здійснюється за рахунок коштів, одержаних від діяльності підприємства (прибуток, амортизаційні суми, грошові кошти, одержані від продажу майна, стійкі пасиви). Початкове формування фінансових ресурсів відбувається в момент створення підприємства за рахунок статутного капіталу. Статутний капітал - це майно підприємства, створене за рахунок внесків засновників і величина якого регулюється законодавством.
Зовнішнє фінансування - це кошти, не пов'язані з діяльністю підприємства. До них належать:
1) кошти, які мобілізуються на фінансовому ринку:
· продаж акцій, облігацій;
· кредит;
· операції з валютою та дорогоцінними металами;
· проценти і дивіденди за цінними паперами інших емітентів.
2) кошти, які підприємство одержує в порядку перерозподілу:
· державні бюджетні субсидії;
· страхові відшкодування;
· фінансові ресурси, що поступають від галузевих структур, асоціацій, концернів.
Кредит - це надання відповідних грошових сум в борг на певний час за відповідну плату (проценти).
Майновий кредит - передача в борг нерухомості або інших матеріальних цінностей. Тому такі форми фінансування як оренда і лізинг є спільними формами довгострокового фінансування.
Оренда - засноване на договорі строкове і відшкодоване володіння та користування майном.
В оренду можуть бути передані:
· земля та інші природні ресурси;
· структурні підрозділи або підприємство в цілому;
· окремі будівлі, транспортні засоби, обладнання;
· інші матеріальні цінності.
Розрізняють оперативний і фінансовий лізинг.
Оперативний лізинг передбачає надання лізеру права користування матеріальними цінностями лессора на термін їх повної амортизації з обов'язковим збереженням права власності лессора на арендоване майно та його обов'язкове повернення.
Фінансовий лізинг передбачає придбання лессором майна на замовлення лізера і передачу його лізеру в користування на термін, не менший, ніж термін повної амортизації, з обов 'язковою наступною передачею права власності на майно лізеру.
Амортизаційні відрахування в разі оперативного лізингу нараховуються ліссером, а в разі фінансового лізингу - лізером і використовуються ними на повне відновлення наданих в аренду основних фондів.
Важливою формою фінансування підприємства є випуск цінних паперів - акцій та облігацій.
Акція - це цінний папір, який засвідчує право його власника на частку майна і прибутку акціонерного товариства.
Облігація - кредитний цінний папір, який підтверджує внесення грошової суми і забов'язання повернути номінальну вартість цього паперу в передбачений термін з виплатою фіксованого проценту. Виручка від продажу облігацій не належить до власного капіталу підприємства.
У деяких випадках в момент виникнення зобов'язання його сума визначається із застосуванням попередніх аналітичних чи експертних оцінок. Такі зобов'язання називають забезпеченнями наступних витрат та платежів. Наприклад, підприємство, яке реалізує продукцію з гарантією, бере на себе зобов'язання забезпечувати її ремонт або заміну протягом гарантійного терміну. Оскільки конкретна сума витрат та час їх виникнення залежать від майбутніх подій, у звітному періоді, коли була реалізована продукція, підприємство змушене створити відповідний резерв, виходячи з попереднього досвіду та прогнозних оцінок фахівців.
Довгострокові зобов'язання включають до свого складу: довгострокові кредити банків; інші довгострокові фінансові зобов'язання; відстрочені податкові зобов'язання; інші довгострокові зобов'язання.
До поточних зобов'язань звичайно належать:
? заборгованість по розрахунках з бюджетом по податках та інших платежах;
? кредиторська заборгованість постачальникам і підрядчикам за отримані від них товари, роботи, послуги;
? заборгованість з оплати праці;
? заборгованість зі страхування;
? авансові платежі замовників;
? короткострокові кредити банку;
? нараховані до сплати дивіденди, відсотки тощо.
3. Основні засади управління
та політика формування капіталу підприємства
Основою управління власним капіталом підприємства є управління формуванням його власних фінансових ресурсів. З метою забезпечення ефективності управління даним процесом на підприємстві розробляється спеціальна фінансова політика.
Політика формування власних фінансових ресурсів є частиною загальної фінансової стратегіїпідприємства, що полягає в забезпеченні необхідного рівня самофінансування його виробничого розвитку.
Розробка політики формування власних фінансових

 
 

Цікаве

Загрузка...