WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз фінансового стану підприемства - Реферат

Аналіз фінансового стану підприемства - Реферат

свідчать про стабільний гарантований попит на про-дукцію фірми. Високі значення призводять до збільшення кількості "зв'я-заних" коштів. Як правило, чим швидший оборот матеріальних ресурсів, тим ефективніше управління фірмою. Але високі значення показника оборотності матеріальних ресурсів можуть свідчити і про те, що фірма не в змозі підтримувати запаси на нормальному рівні, тобто часто спостері гається дефіцит матеріальних ресурсів і незначні обсяги реалізації готової продукції (або є труднощі зі збутом продукції), що є наслідком низького рівня планування та контролю запасів з боку менеджерів фірми.
5. Фінансова незалежність фірми оцінюється також за допомогою кое-фіцієнта маневреності - це відношення поточних активів до власного капіталу фірми, виміряне у відсотках:
Поточні активи
Коефіцієнт маневреності = ------------------------ 100%
Власний капітал
Цей коефіцієнт показує, яка частка власного капіталу знаходиться у такій формі, що дозволяє вільно маневрувати - збільшувати обсяги за-купівлі сировини, матеріалів, комплектуючих, напівфабрикатів; змінювати номенклатуру поставок; купувати додаткове устаткування; здійснювати інвестиції в інші підприємства. Коефіцієнт маневреності характеризує здат-ність фірми не збанкрутувати в період тривалого технічного переозброєння або складнощів із збутом продукції. Тому наявність високого коефіцієнта дає можливість фірмі оновити свій парк устаткування, яке морально старіє в умовах науково-технічного прогресу, при збереженні своєї фінансової незалежності.
2.група. Показники платоспроможності.
Платоспроможність фірми - це здатність виконувати свої зовнішні (короткострокові та довгострокові) зобов'язання, використовуючи власні активи. Цей показник вимірює рівень фінансового ризику фірми, тобто ймовірності її банкрутства. У загальному випадку фірма вважається платоспроможною, якщо її загальні активи перевищують зовнішні зобов'язання. Для вимірювання рівня платоспроможності використовують спеціальний показник, який показує частку власного капіталу в загальних зобов'язаннях, що складаються із зобов'язань власникам (або акціонерам) та зовнішніх короткострокових та довгострокових зобов'язань
Якщо фірма розвивається, коефіцієнт платоспроможності може як збільшуватися, так і зменшуватися - ця зміна залежить від джерел фінансування фондів, які виділяються для розширення власної підприємницької діяльності. Саме співвідношення видів коштів, що використовуються як джерело фондів, показує, як саме фінансуються активи: за рахунок внутрішніх джерел (власного капіталу; прибутку від реалізації, скоригованого на величину амортизаційних відрахувань та інших надходжень, пов'язаних з продажем зайвих активів) чи за рахунок зовнішніх джерел (позичкових коштів, випуску облігацій, вторинної емісії акцій). Тому при визначенні платоспро можності фірми необхідно враховувати фінансове співвідношення, яке характеризує структуру джерел фінансування і обернена величина якого визначається як коефіцієнт заборгованості:
Власний капітал
Коефіціент заборгованості =1 : -------------------------------------
Зовнішні зобов`язання
Нормальним співвідношенням теоретично вважається показник 1:2, при якому коефіцієнт заборгованості становить 0,5, причому 33% від за-гального фінансування здійснюється за рахунок позичкових коштів.
При аналізі платоспроможності фірми використовують також фінансо-ве співвідношення власного капіталу до довгострокових зобов'язань, високе значення якого характеризує низький рівень ризику банкрутства і надійну платоспроможність фірми.
Співвідношення Власний капітал
довгострокових зобов'язань = -------------------------------------
і власного капіталу Довгострокові зобов'язання
Менеджерам фірми важливо знати, якою мірою фірма спроможна спла-тити проценти за своїми довгостроковими кредитами. Для цього викорис-товується коефіцієнт кратності процентів, або рівень повернення дов-гострокових зобов'язань, який показує, чи достатньо у фірми прибутку для покриття процентів за довгостроковими боргами.
Низьке значення коефіцієнта вказує на незабезпечене фінансове ста-новище фірми, оскільки в період спаду ділової активності прибуток від реалізації може бути нижчим за суму процентів до сплати, що призведе до затримки платежів і остаточної неплатоспроможності, тобто банкрутства. Але ця небезпека послаблюється тим, що проценти за борги можуть бути виплачені за рахунок інших надходжень, наприклад, за рахунок амортиза-ційних відрахувань.
Тому для аналізу платоспроможності фірми використовують співвід-ношення грошових потоків та загальної суми заборгованості кредиторам. Якщо фірма прибуткова, то її грошові потоки дорівнюють сумі прибутку після сплати податку та амортизаційних відрахувань.
3.група. Показники прибутковості
Показують, наскільки ефективно використовувались всі ресурси, які забезпечили одержання конкретного валового доходу 'фірми (виручки від реалізації). Для комплексного вимірювання прибутковості виділяють дві групи показників: прибутковість інвестицій (капіталовкладень) та прибутковість продукції.
Коефіцієнт окупності інвестицій (/ТО/) характеризує відношення при-бутку до сплати податків та процентів за довгостроковий кредит до загальної суми інвестованих в активи коштів (це власний капітал плюс довгострокові зобов'язання), виміряне у відсотках/
Коефіцієнт окупності інвестицій (/ТО/) характеризує відношення при-бутку до сплати податків та процентів за довгостроковий кредит до загальної суми інвестованих в активи коштів (це власний капітал плюс довгострокові зобов'язання), виміряне у відсотках.
Цей показник характеризує ефективність управління фірмою з боку менеджерів. Оскільки сума сплачуваних податків встановлюється державою і не залежить від конкретного підприємства, найточнішим показником прибутковості є саме прибуток до сплати податків. Крім того, прибуток має покривати компенсацію за виплати процентів за довгостроковими кредитами у зв'язку з тим, що розміри процентних ставок також встановлюються поза підприємством. Ці обставини враховані чисельником у наведеній формулі.
Якщо використати в чисельнику значення чистого прибутку фірми після сплати податків, то цей показник буде визначати кінцевий результат ефективності використання загальних інвестицій (власний капітал плюс нерозподілений прибуток).
Прибутковість Прибуток після сплати податків 100%
інвестицій у фірму = Загальний обсяг інвестицій
Вважається, що фірма, яка одержує більший прибуток на інвестований капітал, працює краще, ніж та, де цей показник нижчий. Рівень прибутковості інвестицій має бути не меншим, ніж доходність альтернативних ка-піталовкладень з відповідним ступенем ризику (наприклад, купівля облігацій або акцій). Цей показник слід порівнювати з такими стандартами, як проценти за державними облігаціями. Але значно важливіше співставляти його зпоказниками фірми тієї ж галузі.
Одним з важливих інструментів

 
 

Цікаве

Загрузка...