WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Сучасні тенденції побудови та розвитку системи внутрішнього контролю промислових підприємств в Україні - Реферат

Сучасні тенденції побудови та розвитку системи внутрішнього контролю промислових підприємств в Україні - Реферат

мати на увазі, що контрольні функції автоматизуються найважче. На нашу думку, основні напрямки побудови і розвитку системи внутрішнього контролю промислових підприємств при застосуванні комп'ютерних інформаційних систем такими як: трансформація елементів методу бухгалтерського обліку при використанні комп'ютерних інформаційних систем; контроль якості електронного документообігу; удосконалення комп'ютерних форм та системи бухгалтерського обліку; розробка методологічного забезпечення внутрішнього контролю підприємств; налагодження комп'ютеризованих процедур внутрішнього контролю; нагляд щодо якості внутрішнього контролю.
Результати проведеного дослідження, дозволяють зробити наступні висновки:
- чільне місце у забезпеченні функціонування господарського механізму промислового підприємства посідає внутрішній контроль, який забезпечує реалізацію місії і мети створення підприємства, збереження власності, суттєво впливає на виявлення та мобілізацію наявних резервів виробництва, сприяє підвищенню ефективності та якості роботи, посиленню економії, виявленню причин та умов, які сприяли виникненню шахрайства, нестач та здійсненню крадіжок.
- універсальний характер розроблених принципів ефективності СВК спрямований на постійне удосконалення господарських процесів, що є необхідним для належного функціонування та розвитку сучасного промисловогопідприємства.
- призначення технології внутрішнього контролю полягає у безперервному спостереженні за керованими процесами і об'єктами, їх вивченні, вимірюванні і порівнянні. Внутрішній контроль забезпечує зворотний зв'язок, який сигналізує про хід і стан реалізації управлінських рішень.
- необхідність посилення сталого розвитку внутрішнього контролю на різних рівнях управління сучасним промисловим підприємством в умовах транзитивної економіки, викликана посиленням конкурентної боротьби та зростанням кількості проблемних підприємств і пов'язана не лише із загальною макроекономічною нестабільністю, а й з дією негативних факторів, що виникають внаслідок ризикованої господарської політики, відсутності стратегічного планування, некваліфікованого управління.
- використання різних форм внутрішнього контролю (внутрішньої ревізії, структурно-функціональної форми контролю, внутрішнього аудиту) створює умови для об'єднання ефективної структури і реалізації контрольного механізму підприємства будь-якого розміру і форми власності.
- об'єднання загальних та специфічних прийомів та методів організації внутрішнього контролю слід реалізувати на практиці в формі наказу про контрольну політику, в якому окремим розділом слід визначити: форму організації та тип організаційної структури апарату внутрішнього контролю; форму ведення внутрішнього контролю; організацію та ступінь деталізації внутрішнього контролю; формування системи захисту конфіденційної інформації в СВК; організацію контролю якості перевірок в СВК.
Таким чином, в сучасних умовах ведення господарської діяльності внутрішній контроль стає центральною ланкою управління промислового підприємства. Особливістю розвитку українського внутрішнього контролю у сучасних умовах є його модифікація у складні системи управління підприємством. СВК - це важлива складова управління сучасним промисловим підприємством, яка є основою безперебійного його функціонування та розвитку.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що основні положення щодо побудови раціонально сконструйованої належної СВК з ретельно визначеними об'єктами контролю, суб'єктами, взаємозв'язками, спрямована на запобігання негативних подій і сприяє ефективності функціонування і сталого розвитку окремого підприємства, а через це - й всієї галузі промисловості.
Врахування при впровадженні в практику діяльності вітчизняних промислових підприємств висловлених пропозицій і рекомендацій дасть змогу набагато оперативніше та з меншими витратами здійснити реальні процеси побудови і розвитку належної СВК, що, безперечно, вплине на підвищення ефективності господарювання. Подальше дослідження має бути зосереджене на проблемі формування концептуальних основ стратегічного планування внутрішнього контролю на промислових підприємствах.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Національні нормативи аудиту. Кодекс професійної етики аудиторів України. - К.: АПУ, 1999. - 274 с.
2. Адаме Р. Основы аудита: Пер. с англ. - М.: ЮНИТИ, 1995. - 398 с.
3. Арене А., Лоббек Дж. Аудит: Пер. с англ. - М.: Финансы и статистика, 1995. - 560 с.
4. Аудит Монтгомери / Ф. Л. Дефлиз, Г.Р. Дженик, В.М. О' Рейлли, М. Б. Хирш: Пер. с англ. / Под ред. Я. В. Соколова. - М.: ЮНИТИ, 1997. - 542 с.
5. Робертсон Дж. Аудит: Пер. с англ. - М.: Контакт, 1993. - 496 с.
6. Роджер А. Основы аудита: Пер. с англ. - М.: ЮНИТИ, 1995. - 398 с.
7. Кармайкл Д. Р., Бенис М. Стандарты и нормы аудита. - М.: Аудит: ЮНИТИ, 1995.-527 с.
8. Пышная Е. Б. Положение об отделе внутреннего контроля на предприятии. - Донецк: ООО "Донбасс", 2004. - 64 с.
9. Пышная Е. Б. Принципы эффективности и основные требования к организации внутреннего контроля на промышленном предприятии в Украине // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Роль регіонів у забезпеченні стійкого розвитку національної економіки України". Випуск І. -Економічні науки. - Чернівці: АНТ Лтд. - 2003. - С. 362-366.
10. Пишна О. Б. Концептуальна модель системи внутрішнього контролю в управлінні фінансово-господарською діяльністю підприємства // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції "Бухгалтерський облік та фінансова звітність як інструменти контролю". Секція IV Система внутрішнього контролю (СВК) та міжнародні стандарти аудиту (МСА). - Дніпропетровськ: Наука і освіта. - 2004. - С. 101-104.
11. Манн Р., Майер Э. Контроллинг для начинающих: Пер. с нем. - М.: Финансы и статистика, 1992. - 208 с.
12. Пышная Е. Б. Некоторые аспекты методологии аудиторских исследований // Труды IV-ой международной научно-практической конференции. "Исследование и оптимизация экономических процессов "Оптимум - 2003". Часть 1. - Харьков: НТУ ХПИ. - 2003. - № 22. - С. 195-197.
13. Пышная Е. Б. Усовершенствование методов документального контроля на предприятии // Економіка промисловості. - 2002. - № 3 (17). - С. 122-28.
14. Романов А. Н., Одинцов Б. Е. Автоматизация аудита: Учебное пособие. - М: Аудит: ЮНИТИ, 1999. - 336 с.
15. Івахненков С. В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту. - К.: Знання-Прес, 2003. - 349 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...