WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Управління оборотними активами на вуглевидобувних підприємствах Донбасу з метою відновлення фінансової стійкості і платоспроможності - Реферат

Управління оборотними активами на вуглевидобувних підприємствах Донбасу з метою відновлення фінансової стійкості і платоспроможності - Реферат


РЕФЕРАТ
НА ТЕМУ:
Управління оборотними активами на вуглевидобувних підприємствах Донбасу з метою відновлення фінансової стійкості і платоспроможності
В умовах переходу економіки України до ринкових умов господарювання значна частина вітчизняних промислових підприємств, а особливо підприємств вуглевидобувної галузі, зіштовхнулась зі значними проблемами як виробничого, так і фінансового характеру і знаходиться в кризовому стані. Типовим наслідком трансформації цих процесів і супроводжуючих їх кризових явищ стала гостра нестача необхідного обсягу оборотних активів та значні диспропорції в їхніх джерелах фінансування, що істотно позначається на ефективності господарювання. Разом із цим низька забезпеченість промислових підприємств оборотними активами супроводжується низьким рівнем їх використання. Все це потребує змін у підходах до управління оборотними активами з метою вирішення як фінансових проблем, так і підвищення загальної ефективності функціонування підприємств.
Різним аспектам управління оборотними активами та джерелами їхнього фінансування присвячено роботи таких вітчизняних і зарубіжних учених-економістів, як Бланк І.О., Ван Хорн Дж. К., Брігхем Є., Ковальов В.В., Павлова Л.Н., Поддєрьогін А.М., Стоянова Є.С. та ін.
Управління оборотними активами в більшості робіт зводиться, з одного боку, до визначення достатнього рівня і раціональної структури оборотних активів (підходи до формування оборотних активів) [2, 4, 5], а з іншого боку - до визначення величини і структури джерел їхнього фінансування (стратегії управління оборотним капіталом) [3, 6, 10].
Оптимізація оборотних активів може здійснюватись з застосуванням розробленої на підприємстві системи нормативів [2] з метою вдосконалення управління кожним елементом оборотних активів у відповідності зі стратегічними та оперативними планами [11] або згідно з вибором оптимальної позиції за кожним елементом оборотних активів за співвідношенням "прибуток-ризик" [6].
Оптимізація джерел фінансування оборотних активів визначається раціональним співвідношенням між власними та позиковими джерелами. Існують різні підходи до висвітлення цього питання. Оптимальне співвідношення власних та позикових джерел фінансування може розглядатись через їхнє розмежування відносно сукупного нормативу оборотних активів [8, 9], згідно з яким мінімальна потреба в оборотних активах повинна покриватись власними джерелами, а тимчасова - за рахунок короткострокових кредитів. Єдиним джерелом фінансування всіх оборотних активів підприємства може розглядатись банківський кредит, причому оборотні активи повинні фінансуватись на ? за рахунок довгострокових позикових коштів і на ? за рахунок короткострокових позикових джерел [12]. Залучення позикових джерел може розглядатись економічно доцільним лише за умови, що воно забезпечує зростання рентабельності власного капіталу [1].
Разом з наявністю підходів щодо управління оборотними активами існує ряд теоретичних і практичних проблем, які все ще залишаються невирішеними як на рівні промисловості в цілому, так і на рівні її окремих галузей, зокрема підприємств вуглевидобувної галузі. До одної з цих проблем можна віднести відсутність науково обґрунтованих підходів щодо процесу оптимізації обсягу і структури оборотних активів вуглевидобувних підприємств та джерел їхнього фінансування, адекватних сучасним умовам переходу до ринкових відносин.
Метою даного дослідження є розробка механізму управління оборотними активами на вуглевидобувних підприємствах Донбасу. Для цього необхідно відновити фінансову стійкість та платоспроможність підприємств за рахунок оптимізації обсягу і структури оборотних активів і джерел їхнього формування.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:
- проаналізувати фінансову стійкість та платоспроможність вуглевидобувних підприємств;
- реалізувати положення економіко-математичної моделі в умовах підприємств вуглевидобувної промисловості Донбасу;
- розробити критерій оцінки відновлення фінансової стійкості і платоспроможності вуглевидобувних підприємств, за допомогою якого можна проаналізувати основні положення моделі та зробити порівняльний аналіз змін оптимізації по різних шахтах.
Предметом дослідження є управління оборотними активами і джерелами їхнього формування для відновлення фінансової стійкості і платоспроможності.
Об'єктом дослідження виступають оборотні активи вуглевидобувних підприємств Донбасу та джерела їхнього фінансування.
Економіко-математичну модель управління оборотними активами з метою відновлення фінансової стійкості та платоспроможності було застосовано при оптимізації обсягу і складу оборотних активів та джерел їхнього фінансування на прикладі 10 шахт, котрі входять в ДП "Донецьквугілля", і 3 самостійних шахт.
Для реалізації моделі використовувались дані фінансової звітності вказаних підприємств на 1.01.2005 р. (за винятком ДВАТ "Шахта імені 60-річчя Радянської України" та ДВАТ "Шахтоуправління Донбас", дані фінансової звітності за якими використовувались на 1.01.2003 р., оскільки у 2003 р. ці шахти вийшли зі складу ДП "Донецьквугілля").
Розглянемо спочатку фактичний обсяг активів та пасивів по шахтах, котрі входять в ДП "Донецьквугілля", і самостійних шахт (табл. 1).
Таблиця 1. - Фактичний обсяг елементів активів і пасивів вуглевидобувних підприємств
№ з/п Найменування
підприємства Річний видобуток, т Актив Пасив
НА ОА частка ОА у ВБ ВК ДПК ПП частка ПП у ВБ
ДП "ДОНЕЦЬКВУГІЛЛЯ"
1. ДВАТ "Шахта Жовтневий рудник" 143152 273257 18061 6,20% 187176 2470 101672 34,90%
2. ДВАТ "Шахта ім. Є.Т. Абакумова" 162535 210918 7727 3,53% 179434 809 38402 17,56%
3. ДВАТ "Шахта ім. М.І. Калініна" 454141 90720 12892 12,44% 40982 145 62485 60,31%
4. ДВАТ "Шахта ім. О.О. Скочинського" 501162 471726 29094 5,81% 433338 385 67097 13,40%
5. ДВАТ "Шахта імені 60-річчя Радянської України" 119572 96148 5524 5,43% 67876 231 33565 33,01%
6. ДВАТ "Шахта ім. Челюскінців" 163205 95430 10630 10,02% 31705 658 73697 69,49%
7. ДВАТ "Шахта Моспинська" 58880 14539 2234 13,32% 2106 572 14095 84,03%
8. ДВАТ "Шахта Трудівська" 595748 231717 36279 13,54% 222626 71 45299 16,90%
9. ДВАТ "Шахтоуправління Донбас" 935378 222954 41482 15,69% 233370 376 30690 11,61%
10. Шахта Південнодонбаська №3 1192089 446301 53365 10,68% 423225 0 76441 15,30%
Середні значення по групі 432586 215371 21729 9,67% 182184 572 54344 35,65%
САМОСТІЙНІ ШАХТИ
1. ДВАТ "Шахта Комсомолець Донбасу" 2424700 382581 90510 19,13% 175169 208 297714 62,93%
2. ДХК "ВК "Краснолиманська" 1448200 338806 103827 23,46% 378124 16 64493 14,57%
3. ОП "Шахта імені О.Ф. Засядька" 3413459 1112746 423932 27,59% 1071045 10308 455325 29,63%
Середні значення по групі 2428786 611378 206090 23,39% 541446 3511 272511 35,71%
Примітка: НА - необоротні активи, тис.грн; ОА - оборотні активи, тис.грн; ВК - джерела власних і прирівняних до нихкоштів, тис.грн.; ДПК - довгострокові позикові кошти, тис.грн; ПП - поточні пасиви, тис.грн; ВБ - валюта балансу, тис.грн.
Дані табл. 1 по шахтах, що входять в ДП "Донецьквугілля", свідчать про низьку забезпеченість цих підприємств оборотними активами, істотне перевищення (у середньому в 4 рази) поточних пасивів над оборотними активами, недостатність на деяких шахтах власного капіталу як основного джерела фінансування та про незначні суми довгострокових позик. Питома вага оборотних активів у валюті балансу для цих підприємств коливається в діапазоні від 3,53% (ДВАТ "Шахта ім. Є.Т. Абакумова") до 15,69% (ДВАТ "Шахтоуправління Донбас") і в середньому по групі складає 9,67%; частка поточних пасивів коливається в діапазоні від 11,61% (ДВАТ "Шахтоуправління Донбас") до 84,03% (ДВАТ "Шахта Моспинська") і в середньому по групі складає 35,65%.
З 10 шахт ДП "Донецьквугілля" лише у ДВАТ

 
 

Цікаве

Загрузка...