WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Інвестиційно-інноваційна діяльність промислових підприємств - Реферат

Інвестиційно-інноваційна діяльність промислових підприємств - Реферат

проекту є те, що він поєднує характерні риси як інвестиційних, так і інноваційних проектів, однак з різною значимістю параметрів. Тому при складанні бізнес-плану такого проекту необхідні удосконалені підходи. У результаті використання більш досконалої методики складання бізнес-плану інвестиційно-інноваційного проекту вирішуються такі завдання:
- надання обґрунтованої інформації про проект, що дозволяє залучити зовнішні джерела фінансування, розширити перспективи розвитку підприємства;
- демонстрація зовнішнім інвесторам рівня надійності підприємства;
- створення інформаційної бази для оперативного аналізу ефективності виконання проекту;
- програмування можливості коректування параметрів проекту у випадку виникнення ризикових ситуацій.
Бізнес-план інвестиційно-інноваційного проекту має містити інформацію про інвестиційно-інноваційний потенціал підприємства і систему управління інвестиційно-інноваційною діяльністю. Для підтвердження відповідності методів управління поставленим цілям необхідно представити результати аналізу фінансового стану підприємства, тим самим оцінивши можливості вкладення власних коштів і залучення позикових. Необхідно показати можливості роботи підприємства в сформованих умовах інвестиційно-інноваційної інфраструктури.
Особливу увагу слід приділити визначенню поточних витрат на виробництво удосконаленої продукції, модель розрахунку яких має наступний вигляд:
, (1)
де Зт' - поточні витрати на випуск запланованого обсягу удосконаленої продукції; Ме1- матеріалоємність одиниці продукції; Зе1 - зарплатоємність одиниці продукції; СтНФОТ - агрегована ставка податків на фонд оплати праці; Ап - норма амортизації розрахована виробничим методом; Зн1 - накладні витрати на виробництво одиниці продукції; П - потреба ринку в удосконаленій продукції; рi - імовірність настання ризикової події виду i; ?зi - зміна витрат у зв'язку з настанням ризикової події.
Розмір максимальних і мінімальних витрат, так само як і імовірність настання ризикової події, оцінюється методом експертних оцінок для кожного конкретного проекту.
Найбільш складною в сучасних умовах задачею керівника проекту є забезпечення усіх витрат по проекту джерелами фінансування. Її рішенню сприяє використання балансової моделі:
, (2)
де ЗC - загальна сума витрат по проекту; Пр - прибуток від здійснення діяльності підприємства за період здійснення проекту; Квит - капітал, планований до витягу з обороту підприємства ; Кз - капітал залучений.
Для рішення задачі планування фінансового забезпечення проекту складається матриця фінансових ресурсів по конкретних напрямках їхнього використання (табл. 2).
Таблиця 2. - Схема матричного балансу фінансових ресурсів для здійснення інвестиційно-інноваційного проекту
Об'єкти фінансування Джерела фінансування Підсумкова потреба у фінансуванні
1.Капітал, вилучений із операційної діяльності 2. Залучений капітал 3. Прибуток
1. Капітальні вкладення К11 К12 К13 КВ
2.Приріст оборотного капіталу К21 К22 К23 ?ОС
Підсумок за джерелом фінансування Квит Кп Пр IC
На заключному етапі створення бізнес-плану інвестиційно-інноваційного проекту оцінюється його ефективність. Основою оцінки ефективності інвестиційно-інноваційного проекту є його цільова функція, що залежить від чотирьох основних параметрів: обсягу реалізації удосконаленої продукції, наявних ресурсів, часу реалізації проекту і якості удосконаленого продукту. Як основні критерії оцінки ефективності інвестиційно-інноваційного проекту запропоновано використовувати модифіковані показники чистої приведеної вартості, дисконтованого періоду окупності і прибутковості інвестицій.
Особливість запропонованої методики розрахунку полягає в тому, що інвестиційно-інноваційний проект здійснюється на вже діючому підприємстві, що раніше виготовляло аналогічний продукт, але з іншими технічними характеристиками. Тому підприємство має інформацію про купівельний попит на даний вид продукції, що може задовольнити цілком чи частково. Таким чином, потреба в удосконаленій продукції визначає обсяг її реалізації і виробництва. Сформована на підприємстві цінова політика є основою для визначення прибутковості реалізації даного продукту. За вихідну базу приймається прибуток від реалізації одиниці продукції, виробленої до здійснення інвестиційно-інноваційного проекту. Вона коректується на величину інноваційного рівня продукції, що кількісно відбиває ступінь її удосконалення. Оскільки в умовах ринкової економіки ціна на продукцію - величина, що змінюється і залежить від умов постачання продукції, порядку розрахунків, репутації покупця, то виникла необхідності ввести коректувальне значення суми прибутку, обумовлене ціновою політикою підприємства.
Таким чином, виконана робота дозволяє зробити наступні висновки.
1. Інвестиційно-інноваційна діяльність промислових підприємств - це дії, спрямовані на здійснення капітальних вкладень з метоюнезначної зміни основних виробничих фондів і технології для випуску продукції з поліпшеними властивостями. Основним мотивом здійснення інвестиційної діяльності промисловими підприємствами є необхідність модернізації зношених основних фондів, у той час як рентабельність виробництва є чинником, що визначає можливість підприємства мати власні ресурси для інвестування.
2. Інвестиційно-інноваційна діяльність є однією з форм реальних інвестицій, займає проміжне становище між інноваційною діяльністю й інвестиціями екстенсивного розвитку. Метою її є реакція підприємства на вимоги ринку, і здійснюється вона переважно у виробничій сфері. Одиничним циклом інвестиційно-інноваційної діяльності промислового підприємства є здійснення інвестиційно-інноваційного проекту.
3. Здійснення інвестиційно-інноваційної діяльності починається з установлення необхідних характеристик поліпшеної продукції, що визначають вимоги до устаткування для її виробництва. Потім аналізується наявне устаткування і розробляється план його модернізації. На підставі цих даних оцінюється необхідний обсяг фінансування, його джерела й інші економічні характеристики проекту. Характер розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності залежить від інвестиційно-інноваційного потенціалу, що являє собою сукупність виробничого й інноваційного потенціалу, який залежить від фінансових і трудових ресурсів, рівня розвитку науки, техніки, технологій, наявність необхідних матеріальних ресурсів.
4. Основними проблемами, що стримують розвиток інвестиційно-інноваційної діяльності на сучасному етапі, є: непогодженість законодавчих актів, відсутність взаємозв'язку між грошово-кредитною, бюджетно-фінансовою політикою і політикою економічного росту, нерозв'язаність проблем технологічного обміну, відсутність тісних зв'язків між наукою і виробництвом, недосконалість системи права інтелектуальної власності.
Література:
1. Шумпетер Й. Теория экономического развития: (Исслед. предпринимат. прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры) / Пер. с нем. В.С. Автономова и др.; Вступ. ст. А.Г. Милейковского, В.И. Болекина; Общ. ред. А.Г. Милейковского. - М., 1982.
2. Портер М.Е. Стратегія конкуренції: Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів: Пер. з англ. - К.: Основи, 1998. - 392с.
3. Кастельс М. Глобальный капитализм // Экономические стратегии. - 2000. - №3.
4. Геєць В. Характер перехідних процесів до економіки знань // Економіка України. - 2004. - № 4. - С. 4-14.
4.Нехаев С.А. Основные тенденции развития инвестиционного рынка в эпоху глобализации.// www.delovoy.spb.ru, 2000.
5. Амоша А.И. Стратегия совершенствования хозяйственного механизма в промышленности Украины // Экономическая наука современной России. -2001. - Экспресс-выпуск №2. - С. 112-118.
6. Шарп У., Александер Г., Бейли Д. Инвестиции. М.: Инфра-М, 1997
7. Инновационная модель развития: теория и практика нововведений /Под ред. Кравцовой В.И. - М.: Инфра-печать, 1998. - 192с. - К-2 [33С].

 
 

Цікаве

Загрузка...