WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → “Види та джерела формування фінансових засобів на підприємстві” - Контрольна робота

“Види та джерела формування фінансових засобів на підприємстві” - Контрольна робота

розподілом, розміром і рівнем дивідендів. Потрібно вивчати динаміку таких коефіцієнтів, як норма прибутку на акціонерний капітал, рівень рентабельності обороту авансових коштів, співвідношення власних і позикових коштів. Стан справ на підприємстві варто порівняти із загальною ситуацією у відповідній галузі економіки.
5. Не рекомендується відмовлятися від придбання цінних паперів тільки у зв'язку невисокими дивідендами (відсотками). Іноді краще вибрати порівняно невисокі дивіденди, якщо підтверджується стабільність і довгостроковий характер їх одержання. У країнах з розвинутою ринковою економікою найбільш популярні для інвесторів цінні папери з твердо фіксованим прибутком. Інвестування коштів вважається доцільним, якщо норма прибутковості від інвестицій перевищує відсоток, який виплачується кредитною системою за користування тимчасово вільними коштами.
Виходячи зі структури бізнесу, джерела фінансування коштів поділяють на внутрішні і зовнішні, тобто, відповідно, власні і залучені.
Внутрішні фонди. Після продажу продукції(робіт, послуг) фірма отримує гроші, які вона використовує на покриття витрат. Фонди, що залишаються на підприємстві, утворюються за рахунок прибутку фірм. Власники або акціонери можуть повністю використовувати прибуток підприємства. Як правило, у власника залишається частина прибутку як нерозподілений прибуток, що разом з амортизацією і становить внутрішні фонди.
Зовнішні фонди. Обсяг продажу змінюється протягом року або іншого періоду часу (місяця,тижня, дня і т.д.). бувають випадки, коли фірма одержує більше коштів, ніж їй необхідно, але трапляються і випадки, коли не вистачає коштів на покриття поточних витрат. У цьому випадку фірма може: 1) взяти кредит, позику і т.ін.; 2) продати цінні папери (акції, облігації - для акціонерного товариства) або шукати додатковий капітал серед власників (якщо це товариство або приватна фірма); 3) зменшити витрати фірми. Якщо фірма бере в борг, то вона може скористатися коротко-, середньо- або довгостроковими кредитами
До джерел фінансових ресурсів відносять також надходження грошових ресурсів за рахунок благодійних внесків (меценатство), страхових внесків, від продажу закладеного майна боржника, спонсорських внесків. Спонсор -це юридична або фізична особа, яка фінансує якийсь захід. Спонсорство - це двосторонній процес. Підприємство отримує необхідні йому фінансові ресурси, а спонсор - деяку вигоду у вигляді підвищення його іміджу і престижу, рекламу, підготовку кваліфікованих спеціалістів, а також у формі прямого прибутку від профінансованого ним заходу.
Задача
Підприємство здійснює прискорену амортизацію активної частини основних фондів, зокрема нових фрезерних верстатів з ЧПУ. Визначте, яким методом краще нараховувати цю амортизацію, якщо початкова вартість верстата 38 тис. грн., а нормативний строк служби - 5 років.
а) метод подвійно-залишкової амортизації
б) метод кумулятивний або суми чисел
Метод подвійно-залишкової амортизації базується на використанні подвійних норм лінійно-рівномірної амортизації, які застосовуються до залишкової вартості основних фондів.
Залишкова вартість - це вартість без урахування сум амортизації.
Вп - Вл 1
Na = ----------- * 100% = -- * 100 = 20%
Вп * Тн 5
Вп - початкова вартість
Вл - ліквідаційна вартість
Na - норма амортизації
Тн - нормативний термін амортизації
Для першого року
t-1
Взt = Вп - Аі = Взt - Аt-1
і=1
Вз - залишкова вартість
Аі - амортизаційні відрахування
1) В3 = 38 - 0 = 38 тис. грн..
А = 38 * 2 * 0.2 = 15.2 тис. грн..
2) В = 38 - 15.2 = 22.8 тис. грн..
А = 22.8 * 2 * 0.2 = 9.1 тис. грн..
3) В = 22.8 - 9.1 = 13.7 тис. грн..
А = 13.7 * 0.4 = 5.5 тис. грн..
Метод кумулятивний або суми чисел - суми методом норми амортизації для кожного року обчислюється, як відношення кількості років, яку ще залишилося експлуатувати обладнання до суми чисел порядкових чисел номерів років експлуатації.
5 1
1) Na = --------------- = --- = 0.33
1+2+3+4+5 5
А = 38 * 0.33 = 12.7 тис. грн..
1
2) Na2 = --- = 0.27
15
А = 38 * 0.27 = 10.37 тис. грн..
3
3) Na = --- = 0.20
15
А = 38 * 0.2 = 7.6 тис. грн..
Висновок
Фінанси займають особливе місце в економічних відносинах. Їхня специфіка виявляється в тому, що вони завжди виступають у грошовій формі, мають розподільний характер і відбивають формування і використання різноманітних видів прибутків і нагромаджень суб'єктів господарської діяльності сфери матеріального виробництва, держави й учасників невиробничої сфери.
Фінанси підприємств, будучи частиною загальної системи фінансових відносин, відбивають процес утворення, розподілу і використання прибутків на підприємствах різноманітних галузей народного господарства і тісно пов'язані з підприємництвом, оскільки підприємство є формою підприємницької діяльності.
Вони займають одне з головних місць у відтворювальному процесі, формуванні власних грошових фондів і централізованих фінансових ресурсів держави, тому вимагають постійного контролю і належної уваги з боку керуючих органів.
Відповідно до Закону України "Про підприємство", фінансові ресурси підприємств - це переважно прибуток і амортизаційні відрахування, прибутки від реалізації цінних паперів, пайові внески, ресурси спонсорів.
Формування фінансових ресурсів з різних джерел дає можливість підприємству своєчасно інвестувати кошти в нове виробництво, забезпечувати у разі необхідності розширення і технічне переозброєння діючого, фінансувати наукові дослідження, розробки та їх впровадження.
Список літератури
1. Закон України "Про підприємництво" від 25 листопада 1998 року.
2. Гринькова В.М., Коюда В.О.
Фінанси підприємств: Навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Знання - Прес, 2004. - 424 с. - (Вища освіта ХХІ століття)
3. Климко Г.Н.
Основи економічної теорії, Київ "Знання" - 1997 р.
4. Фінансова діяльність підприємства: Підручник /Бандурака О.М., Коробов М.Я, Орлов П.І., Петров К.Я. - 2-ге вид., перероб і доп. - К.: Либідь, 2002. - 384 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...