WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Фрмуванням механізму зниження собівартості продукції в умовах розширення ЗЕД ТзОВ „Брокер" - Дипломна робота

Фрмуванням механізму зниження собівартості продукції в умовах розширення ЗЕД ТзОВ „Брокер" - Дипломна робота

підвищення продуктивності праці, що грунтується на порівнянніінформації, одержаної в ході вимірювання і оцінки досягнутого рівня продуктивності на підприємстві і приховані не лише в процесі безпосереднього виробництва, але і у процесі його організації і управління. Також слід забезпечити узгодження цілей та завдань програми: коротко і чітко сформулювати цілі, проранжувати їх залежно від значення і черговості в часі. План повинен також включати конкретні заходи, скеровані на реалізацію поставлених цілей, передбачати фінансування витрат на ці заходи. А також необхідно розробити систему мотивації працівників до досягнення запланованого рівня продуктивності, слід намагатися зблизити цілі і завдання організації з особистими цілями і бажаннями працівників.
Таблиця 2.2
Елементи операційних витрат ТзОВ "Брокер"
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередні й період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 6755,7 3766,8
Витрати на оплату праці 240 954,0 208,8
Відрахування на соціальні заходи 250 360,8 79,0
Амортизація 260 709,2 751,2
Інші оперативні витрати 270 946,9 374,
Разом 280 9726,6 5 1 80,5
В 2004 році підприємство витратило значні кошти на реконструкцію з метою концентрації виробничих потужностей, освоєння ком'ютерної техніки, пошуку нових ринків збуту.
На роботи пов'язані з реструктуризацією та модернізацією виробничих потужностей і покращення основних фондів витрачених 958,7 тис. гри. в 2003 році і 820 тис. грн. в 2004 році.
Високі виробничі затрати, пов'язані з даними роботами, зумовили необхідність працювати на межі збитковості, але завдяки збільшенню обсягів виробництва і реалізації, була створена можливість витримувати достатньо високий рівень фінансово-економічного і виробничо-технічного потенціалу підприємства.
Товариство за звітний період не мало боргів по платежам до державного та місцевого бюджетів. Заборгованість по заробітній платі не перевищувала 2-ох місяців і була з часом погашена.
Аналізуючи облікову політику ТзОВ "Брокер" шляхом трансформації бухгалтерських звітів відображено основні засоби в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, спорудження і виготовлення, з урахуванням деяких сум декількох обов'язкових до оцінок, які було проведено за рішенням КМ України у зв'язку з інфляцією починаючи з 1992 року. Індексації балансової вартості основних фондів проводились згідно з механізмом та індексами встановленими держорганами.
Нарахування амортизації основних засобів проводяться у відповідності з українським податковим законодавством. Короткострокові інвестиції в активах підприємства відображені за нижчою з двох оцінок - собівартістю або ринковою вартістю.
Запаси включають сировину та матеріали, придбані напівфабрикати, паливо, запасні частини, незавершене будівництво, готову продукцію, МШП на складі.
Запаси обліковуються за собівартістю. Собівартість запасів включає витрати на придбання, доставку та переробку. Вартість незавершеного
виробництва включає прямі витрати та виробничі накладні витрати. Готова продукція відображається за виробничою собівартістю.
Грошові кошти включають суму грошей в касі і депозитів до запитання. Суми в іноземних валютах перераховані по курсу НБУ. Дебіторська заборгованість відображається за реальною вартістю, тобто з врахуванням оцінених сумнівних боргів. Дебіторська заборгованість за товари, роботи чи послуги включає заборгованість за реалізовану в кредит продукцію, товари чи надані послуги.
За минулі роки покращилися умови праці, створено кращі побутові і соціальні умови на виробництві. Це обов'язково забезпечується фінансуванням згідно з розробленими кошторисами. На підприємстві розроблені плани щодо соціального розвитку колективів, наукової організації праці, механізації важких і ручних робіт, підготовки підприємства до робіт в осінньо-зимовий період, підвищення культури виробництва та ін. Розрахунок витрат на виробництво продукції за 2003 рік наведений в табл. 2.3.
Таблиця 2.3
Розрахунок витрат на виробництво продукції ТзОВ "Брокер" за 2003 рік
Назва показника Одиниці виміру Величина
1. Кількість комп'ютерної техніки шт. 480
2. Запчастини тис. грн. 2186,3
3, Обсяг товарної продукції тис. грн. 26895,8
в т.ч. оргтехніка тис. грн. 24709,5
запасні частини тис. грн. 2186,3
4. Витрати виробництва тис. грн. 26184,4
в т.ч.
4. 1 . Матеріали основні тис. грн. 3053,2
4.2. Матеріали допоміжні тис. грн. 905.2
4.3. Куповані тис. грн. 12385,3
4.4. Транспортні витрати тис. грн. 487,6
4.5. Основна заробітна плата основних робітників тис. гри. 597,8
4.6. Додаткова заробітна плата основних робітників тис. гри. 59,8
4.7. Нарахування на заробітну плату тис. грн. 259,9
Прямі витрати тис. грн. 17748,8
4.8. Накладні тис. грн. 8435,6
Продовження табл.2.3
4.8.1. Матеріали (ремонт., експлуатаційні)
тис. грн.
675,0
4.8.2. МШП, інструмент тис. грн. 1 92,0
4.8.3. Заробітна плата допоміжних робітників, фахівців, керівників тис. грн. 1754,7
4.8.4. Нарахування на заробітну плату (4.8.3.) тис. гри. 687.7
4.8.5. Послуги УК. ДП-УК тис. гри. 998,1
4.8.6. Енергоносії тис. грн. 1 694.3
4.8.7. Амортизація тис. грн. 734,2
4.8.8. Інші витрати тис. грн. 1 224,3
в т.ч плата за землю тис. грн.
плата за кредит тис. гри.
послуги залізниці, митні, сертифікація тис. грн.
інші (телефон, реклама, відрядження) тис. грн.
5. Прибуток + (- збиток) тис. грн. +711,4
6. Рентабельність (р.5/р.4) % +2,7
7. дохід (прибуток + амортизація) тис. грн. + 1445,6
8. Рентабельність (р.7/р.4) % +5,5
На підприємстві складається калькуляція на певний вид і модель продукції. Калькуляція на продукцію наведена в табл. 2.4.
Таблиця 2.4
Калькуляція на складання комп'ютера моделі Pentium IV
Статті затрат Сума, грн.
Матеріали: основні 6100,00
додаткові 2155,00
куплені 26276,00
транспортні затрати 1014,00
Всього матеріальних затрат: 35545,00
Зарплата основних працівників: 259,00
додаткова заробітна плата 96,00
нарахування на заробітну плату 1417,00
Прямі витрати: 36273,00
Загально виробничі витрати: 1 740,00
Адміністративні витрати: 1054,00
Витрати збуту і інші: 693,00
Повна собівартість 40504,00
Прибуток 50,00
Оптова ціна 40554,00
Транспортні витрати на умови ВАР, кордон Україна-Росія, прикордонний пункт Зерново 999,4
На підприємстві існує ряд проблем: недостатнє та несвоєчасне фінансування і підтримка держави; недосконала система оподаткування; недосконала маркетингова система; низька продуктивність праці; недосконала система технологічного процесу; низький рівень кваліфікації працівників.
Шлях вирішення цих проблем довгий і нелегкий. Аналізуючи витрати підприємства, бачимо, що фінансові кошти продовжують концентруватися в

 
 

Цікаве

Загрузка...