WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Фрмуванням механізму зниження собівартості продукції в умовах розширення ЗЕД ТзОВ „Брокер" - Дипломна робота

Фрмуванням механізму зниження собівартості продукції в умовах розширення ЗЕД ТзОВ „Брокер" - Дипломна робота

предприятия: Учебник для вузов / Под. ред. проф. В.Я.Горфинкеля, проф. В.А.Швандара. - 3-є изд., перераб. й доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. -718с.
5. Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства: Навч. посібник. - К.: ЦУЛ, 2002. -656с.
6. Грузинов В.П. й др. Зкономика предприятия: Учеб. для вузов / под ред. проф. В.П.Грузинова. - М.: ЮНИТИ, 1998.
7. Економіка підприємства: Навч. посібник / А.В.Шегда, Т.М. Литвиненко, М.П.Нахаба та ін.; за ред. А.В.Шегди. - К.: Знання-Прес, 2001.
8. Економіка підприємства: опорний конспект лекцій / Н.М.Ушакова, Л.О.Лігоненко, М.М.Скотнікова, І.О.Чаюн. - К.: КНТЕУ, 2002.
9. Зайцев Н.Л. Зкономика организации: Учебн. - М.: "Зкзамен", 2000.
10.Зубовський В.М. Економіка підприємства. - К.: Українсько-фінський ін-т менеджменту і бізнесу, 1999.
И.Раицкий К.А. Зкономика предприятия: Учебн. для вузов. - М.: Информационно-внедренческий центр "Маркетинг", 1999.
12.Зкономика предприятия: Учебник / Под ред. проф. О.И.Волкова. - М.: ИНФРА, 2000.
13.Швиданенко Г.О., Покропивний С.Ф., Клименко С.М. та ін. Економіка підприємства: Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисц.. - К.: КНЕУ, 2000. - 248 с.
14.Миротин Т.Б., Ташбаев ЬІ.З. Логистика для предпринимателя: основньїе понятия, положення й процедурьі: Учебное пособие. - М: ИНФРА-М, 2002.-252с.
15.Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. ОсновьІ менеджмента: Пер. с англ.-М.: Дело, 1992.-702с.
16.Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту. Підручник. К.:
"Академвидав", 2003. -414с.
17.Большаков А.С. Моделирование в менеджменте. Учебное пособие. - М.: Информационно-издательский дом "Филинь", Рилант, 2000. - 464 с.
18.Кузин Б.И., Юрьев Г.М., Шахдинаров Г.М. МетодьІ й модели управлення фирмой. - СПб: Питер, 2001. - 432 с.
19.Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Підручник для вузів / І.В.Багрова, Н.І.Редіна, В.С.Власюк, О.О.Гетьман; За ред.д-ра екон.наук, проф. І.В.Багрової. - Київ, Цент навчальної літератури, 2004. - 580 с.
20.3ахаров К.В., Бочарников В.II., Липовский В.В., Захаров А.К., ЦьІґанок А.В. Логистика, зффективность й риски внешнезкономических операций. - 2-е изд., доп. - К.: Зльга, Ника-Центр, 2004. - 260 с.
21.Козик В.В., Ланкова Л.А., Карп'як Я.С., Григор'єв О.Ю., Босак А.О. Зовнішньоекономічні операції і контракти. Навч. посіб. -2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 608 с.
22.Румянцев А.П., Румянцева Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. -377 с.
23.Дубиніна А.А., Сорокіна С.В. Основи митної справи в Україні: Навчальний посібник. - К.: ВД "Професіонал", 2004. - 360 с.
24.Закон України "Про підприємництво" від 7.02.1991 р. N 698-ХІ1 зі змінами N 1280-ІУ від 18.11.2003 р., ВВР, 2004, N 12, ст.155 (втратив чинність з 01.01.2004 р., крім статті 4, на підставі Господарського Кодексу).
25.Закон України "Про підприсмстна в Україні" від 27.03.1991 р. N 887-ХІІ зі змінами N 1096-1V від 10.07.2003 р., ВВР, 2004, N 6, ст.38 (втратив чинність з 01.01.2004 р. на підставі Господарського Кодексу).
26.Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. N 436-ІУ, ВВР, 2003, N 18,К 19-20, Н21-22,ст. 144.
27.Закон України "Про господарські товариства" від 19.09.1991 р. N 1576-XII зі змінами N 1519-ІУ від 19.02.2004 р.
28.Закон України "Про оплату праці" від 24.03.1995 р. N 108/95-ВР зі змінами N 1096-1V від 10.07.2003 р., ВВР, 2004, N 6, ст.38.
29.Закон України "Про відпустки" від 15.11.1996 р. N 504/96-ВР зі змінами N 1114-ІУ від 10.07.2003 р., ВВР, 2004, N 7, ст.55.
30.Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28.12.1994 р. N 334/94-ВР зі змінами N 1344-ІУ від 27.11.2003 р., ВВР, 2004, N 17-18, ст.250.
31.Закон України "Про податок на додану вартість" від 3.04.1997 р. N 168/97-ВРзі змінами N 1352-1V від 28.11.2003 р., ВВР, 2004, N 15, ст.219.
32.Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. N 996-ХІУ зі змінами N 1829-111 від 22.06.2000 р., ВВР, 2000, N46,07.391.
33.Закон України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21.12.2000 р. N 2181-ІИ зі змінами N 1344-1V від 27.11.2003 р., ВВР, 2004, N 17-18, ст.250.
34.Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" N 318 від 31.12.99 р. зі змінами N 989 від 10.12.2002 р.
35.Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток" N 353 від 28.12.2000р. зі змінами N363 від 23.05.2003 р.
36.Наказ Міністерства економіки та з питань Європейської інтеграції України "Про затвердження Методичних рекомендацій з формування складу витрат та порядку їх планування в торговельній діяльності" від 22.05.2002р. №145.
37.Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження норм та розміру відшкодування витрат в іноземній валюті на місяць працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження" від 4.03.2004р. N261.
38.Постанова Кабінету Міністрів України "Про перелік та граничні обсяги витрат, пов'язаних виключно з організацією та проведенням благодійного гастрольного заходу" від 15 січня 2004 р. N 34.
39.Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету, які виділяються для часткової компенсації витрат сільськогосподарських підприємств з посіву ярих зернових культур" від 30.01.2004 р. N 96.
40.Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про виділення коштів на компенсацію виробникам - суб'єктам підприємницької діяльності додаткових витрат, пов'язаних з підвищенням з 1 січня 2004 р. ставки акцизного збору на спирт етиловий, що використовується ними для виготовлення лікарських засобів" від 14.04.2004 р. N 219-р.
41.Постанова Кабінету Міністрів України "Про збільшення норм грошових витрат на обслуговування ветеранів війни у лікувально-профілактичних закладах" від 14 квітня 2004 р. N 477.
42.Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16.04.1991 р. N 959-ХІІ із змінами N 1315-1V від 20.11.2003 р., ВВР, 2004, N 14, ст. 197.
43.Закон України "Про суіиний митний гарне))1' від 5.02.1992 р. N 2097-ХІІ із змінами N 1637-1V від 18.03.2004 р.
44.Митний кодекс України від 1 1.07.2002 р. N 92-1V зі змінами N 1495-1V від 17.02.2004р.
45.Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" від 23.09.1994 р. N 185/94-ВР зі змінами N 1454-1V від 05.02.2004 р.
46.Постанова Кабінету Міністрів України, Національного банку України "Про заходи щодо забезпечення контролю за зовнішньоекономічною діяльністю та валютного контролю "' від 26.12.95 р. N 1044.

 
 

Цікаве

Загрузка...