WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Фрмуванням механізму зниження собівартості продукції в умовах розширення ЗЕД ТзОВ „Брокер" - Дипломна робота

Фрмуванням механізму зниження собівартості продукції в умовах розширення ЗЕД ТзОВ „Брокер" - Дипломна робота

послуг зв'язку - 288 грн.
5. Комунальні витрати(витрати на електроенергію) - 374,33 грн.
Всього - 8531,33 грн.
IV Модернізація інформаційної системи
1. Підключення додаткових модулів ІС (пакетне обладнання за потребою
банку) - 1960 грн.
Всього - 1960 грн.
Разом-24112,29
6 СА- Suрег Ргojесt for Windows, Місгоsоft Project Version 4.0 fог Windows, Тіmе Line 6.0 for Windows тощо
Економічні результати проектних рішень ТзОВ "Брокер"
Показники економічного зростання
Фактична величина показників
Впровадження інформаційної системи управління витратами
1 Валовий дохід, тис. гри. 7283.00 715.83
2 Балансовий прибуток, тис. гри. -255.80 203,35
3 Активи, тис. грн. 14149,10 12,10
4 Власний капітал, тис. грн. 21792,00 152,51
Кредиторська заборгованість, тис.
5 грн. 1257,10 50,84
6 Рентабельність власного капіталу, % -1,17
0,93
7 Рентабельність активів, % -1,81
1.44
8 Рентабельність виготовленої продукції, % -3.393
2,678
9 Капіталовіддача реалізованої продукції, % 33,42 3,03
10 Повна собівартість продукції, тис. грн. 7538,8С -203,35
11 Умовно-постійні витрати в структурі повної собівартості, % 28,02
12. Економія (втрата) коштів за елементами витрат з урахуванням зміни обсягів реалізації продукції, тис. грн. -203,35
12.1 Економія (втрата) коштів на собівартості виробництва:
А) Матеріальні витрати
сировина і основні матеріали
купівельні напівфабрикати і комплектуючі вироби
паливо та енергія
будівельні матеріали
запасні частини
тара і тарні матеріали
допоміжні та Інші матеріали
Б) Витрати на оплату праці
заробітна плата за окладами і тарифами
премії і заохочення
компенсаційні виплати
виплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу
інші витрати на оплату праці
В) Відрахування на соціальні заходи
відрахування на пенсійне забезпечення
відрахування на соціальне страхування
страхові внески на випадок безробіття
відрахування на індивідуальне врахування персоналу підприємства га інші соціальні захострахові внески в фонд нещасних випадків та професійних захворювань на випадок безробіття
Г) амортизація
основних засобів
нематеріальних активів
Інших необоротних нематеріальних
активів
Д) Інші операційні витрати
а відрядження
на послуги зв'язку
на виплату матеріальної допомоги
плата розрахунково-касове обслуговування
інші витрати
12.2 економія (втрата) коштів на адміністративних витратах, тис. гри. 4,27
загальні та корпоративні виграти 2.42
витрати на утримання адміністративно-у правлінського персоналу -6,68
інші витрати 8,53
12.3 Економія (втрата) коштів на збутових витратах
витрати на пакувальні матеріали та ремонт тари
оплата праці та комісійні продавцям
витрати на маркетинг
12.4 Економія (втрата) коштів на інших операційних витратах
витрати на дослідження і розробки
собівартість реалізованої валюти
визначені штрафи та пені
безнадійні борги тощо
13 інші показники
Висновки
В умовах зростаючої конкуренції кожне підприємство повинно приділяти значну увагу управлінню витратами з метою економії матеріальних, фінансових та трудових ресурсів. На ринку виживають ті суб'єкти господарювання, які зуміли за відносно менших витрат створити якісний кінцевий продукт.
Проведені теоретичні дослідження показали, що проблеми управління витратами висвітлені дуже широко, вітчизняні та закордонні автори здійснили величезну роботу з класифікації витрат, створення моделей та систем управління ними, виявлення шляхів їх зменшення без шкоди для товарів (послуг), які виготовляються (надаються).
Проведений огляд правової бази свідчить про те, що питання витрат виробництва та їх класифікації доволі жорстко регламентуються державою. Це пояснюється тим, що від розміру витрат залежить обсяг податкових платежів, а отже і наповнення бюджету.
Аналіз діяльності ТзОВ "Брокер " засвідчив не стійкий фінансовий стан підприємства та наявні можливості економії певних статей витрат. Зокрема, надмірними є адміністративні витрати, надто багато часу іноді витрачається на елементарні операції з обслуговування кліпі ті в, через недостатнє використання обчислювальної техніки трапляються помилки при оформленні документації різного характеру тощо.
Загалом виявлено, що ефективне управління витратами спирається на певні основні правила:
1.У довгостроковій перспективі кожен виробник повинен знижувати витрати до рівня, нижчого від середнього по галузі. Слід порівнювати не тільки виробничі (операційні) витрати, а й загальні витрати і при гримуватися диференційованого підходу до продуктів і клієнтів. Зниження витрат за будь-яку ціну не завжди виправданий, оскільки витрати не розподіляються рівномірно по всіх продуктах, клієнтах чи регіонах.
2. Насамперед слід знижувати звільнені від інфляції виробничі і збутові витрати. Зростання цін діє як амортизатор і неминуче приводить до зниження дисципліни використання ресурсів.
3. Керівники всіх рівнів управління повинні мати достовірну інформацію про витрати і доходи по кожному продукту чи споживачу. При цьому важливо знати: який обсяг витрат по кожній групі продукції; який поріг рентабельності; який рівень додаткових витрат і прибутку для кожної одиниці продукції, яка виробляється і продається понад критичний рівень; як розвивається структура витрат; як справи у конкурентів.
4. Постійні витрати слід розглядати не як щось незмінне, а як сукупність стійких постійних витрат, якими треба управляти.
5. Інтереси керівництва підприємства повинні концентруватися як на прибутку, так і на потоках готівки. Ліквідність має вищий пріоритет у періоди більшого ризику.
З метою вдосконалення управління витратами ТзОВ "Брокер" пропонуються такі заходи: покращити систему аналізу витрат підприємства, виявити напрями скорочення непродуктивних витрат та запровадити інформаційну систему управління витратами. Для того, щоб реалізувати ці заходи не потрібно значних капіталовкладень, оскільки більша частина організаційної техніки та програмного забезпечення вже існує. Більшою проблемою може стати прохолодне ставлення персоналу, а можливо й керівників банківського відділення до запровадження жорсткого контролю за всіма видами витрат у всіх місцях їх виникнення.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Лебедев В.Г., Дроздова Т.Г., Кустарев В.П., Асаул А.Н., Осорьева Й.Б. "Управление затратами на предприятии". - СПб.: "Издательский дом "Бизнес-пресса", 2000. - 277 с.
2. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф.Покропивного. -Вид. 2-ге, перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2001. - 528 с.
3. Сідун В.А., Пономарьова Ю.В. Економіка підприємства: Навч. пос. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 436 с.
4. Зкономика

 
 

Цікаве

Загрузка...