WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Фінансове забезпечення відтворення основних засобів - Курсова робота

Фінансове забезпечення відтворення основних засобів - Курсова робота

основних фондів у цілому та окремих їхніх видів.
На підставі звітних даних (Додатки 2-3) та методики, наведеної в Додатку 3 проаналізуємо ефективність використання необоротних активів підприємства (таблиця 2.5).
Таблиця 2.5
Ефективність використання необоротних активів підприємства
Показники Нормативне значення 2002 2003 2004
Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача) збільшення 0,61 0,86 1
Коефіцієнт оборотності власного капіталу збільшення 2,96 4,19 3,99
Коефіцієнт рентабельності активів >0 збільшення 0,07 0,09 0,12
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу >0 збільшення 0,28 0,36 0,39
Коефіцієнт рентабельності діяльності >0 збільшення 0,1 0,09 0,1
Загалом, підводячи підсумок в проведеному аналізі активів підприємства, відзначимо, що підприємству не вистачає оборотних активів, спостерігається знос основних засобів (відновлення не відбувається), але все ж таки спостерігається підвищення ефективності управління активами підприємства, про це свідчать показники рентабельності активів та їх динаміка (рис. 2.5).
Рис. 2.5. Динаміка рентабельності активів ТОВ "Фіалка" в 2002-2004 рр.
Політика управління основними засобами представляє собою частину загальної фінансової стратегії підприємства, що полягає в забезпеченні своєчасного їхнього відновлення і високої ефективності використання.
Підприємству, насамперед, необхідно приділити увагу саме забезпеченню своєчасного відновлення основних засобів в процесі їхнього використання. Характер і періодичність відновлення основних засобів пов'язані з процесом руху їхньої вартості.
Ефективність використання основних засобів крім показника рентабельності характеризується показником фондовіддачі (відношення обсягу виробленої або реалізованої продукції до середньої вартості основних засобів).
Використовуючи в процесі управління ефективністю основних засобів показники рентабельності і фондовіддачі, варто враховувати два важливих моменти, що забезпечують об'єктивність оцінки. Перший з них полягає в тому, що при оцінці завжди повинна використовуватися відбудовна вартість основних засобів на момент проведення оцінки (у цьому випадку буде врахований фактор інфляції, який в прибутку й обсязі продукції відбивається автоматично). Другий з них полягає в тому, що при оцінці варто використовувати залишкову вартість основних засобів, тому що в процесі зносу вони втрачають, як правило, частину своєї продуктивності.
Зростання ефективності використання основних засобів дозволяє скоротити потреба в них, тому що між цими двома показниками існує зворотна залежність. Отже, заходи щодо забезпечення підвищення ефективності використання основних засобів можна розглядати одночасно як заходи щодо зниження потреби в позиковому капіталі і підвищення темпів економічного розвитку підприємства за рахунок більш раціонального використання власних фінансових ресурсів.
Підходи до фінансування необоротних активів не настільки багатоваріантні, як до фінансування оборотних активів. Можна затверджувати, що в процесі фінансування необоротних активів переважає в основному консервативний підхід, який полягає в тому, що весь обсяг формованих необоротних активів фінансується винятково за рахунок власного і довгострокового позикового капіталу. Виключення з цього правила, тобто фінансування необоротних активів за рахунок короткострокового позикового капіталу, на практиці зустрічається дуже рідко і може розглядатися як вкрай агресивний підхід до фінансування, коли рівень ризику фінансової стійкості і платоспроможності значно переважає над рівнем ефективності використання капіталу.
Підходи до формування оптимальної структури джерел фінансування власних основних засобів зводяться до двох варіантів. Перший з них ґрунтується на тому, що весь обсяг формованих основних засобів фінансується винятково за рахунок власного капіталу (представляючи собою вкрай консервативний підхід до фінансування, він забезпечує зростання фінансової стійкості і платоспроможності підприємства, хоча і знижує до деякої міри ефект фінансового левериджу). Другий з них заснований на змішаному фінансуванні основних засобів за рахунок власного і довгострокового позикового капіталу.
При плануванні використання основних фондів підприємству необхідно приділяти значну увагу до планування амортизаційної політики.
ТОВ "Фіалка" при нарахуванні амортизації основних засобів - застосовує податковий метод нарахування зносу по групах основних засобів.
Активи підприємства відображені у балансі (див. Додаток 1) по фактичній (історичній) собівартості.
Розглянемо особливості нарахування амортизації основних засобів на підприємстві. Підприємство придбало основні засоби:
- первісна вартість - 25000 грн.;
- очікуваний строк корисного використання - 6 років;
- ліквідаційна вартість - 1500 грн.
- очікуваний обсяг виручки, яку буде отримано з використанням даного обладнання - 36800 т.
Первісна вартість - історична (фактична) собівартість необоротних активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення)необоротних активів.
Ліквідаційна вартість - сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов'язаних із продажем (ліквідацією).
Строк корисного використання (експлуатації) - очікуваний період часу, протягом якого необоротні активи будуть використовуватися підприємством, або з їх використанням буде виголено (виконано) очікуваний підприємством обсяг продукції (робіт, послуг).
На підприємстві застосовується податковий метод зменшення залишкової вартості.
Відповідно до п.8.3. Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" суми амортизаційних відрахувань звітного періоду розраховують застосуванням норм амортизації, визначених п.8.6. цього Закону до балансової вартості груп основних засобів на початок звітного періоду. В нашому прикладі основні засоби належить до третьої групи. Тоді квартальна норма амортизації дорівнює 3,75 % (табл. 3.1).
Таблиця 3.1
Нарахування амортизації методом зменшення залишкової вартості за податковим законодавством (грн.)
Рік Квартал Амортизаційні відрахування за квартал Накопичена амортизація (знос) на кінець кварталу Залишкова вартість на початок звітного кварталу
1 1 25000х3,75%=938 938 25000
2 24062х3,75%=902 1840 24062
3 23160х3,75%=869 2709 23160
4 22291х3,75%=836 3545 2291
Разом 3545 3545
2 1 21455х3,75%=805 4350 21455
2 20650х3,75%=774 5124 20650
3 19876х3,75%=745 5869 19876
4 19131х3,75%=717 6586 19131
Разом 3041 6586
Продовження таблиці

 
 

Цікаве

Загрузка...