WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Фінансове забезпечення відтворення основних засобів - Курсова робота

Фінансове забезпечення відтворення основних засобів - Курсова робота

267,3
первісна вартість 161 267,3
резерв сумнівніх боргів 162
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170
за виданими авансами 180 11
з нарахованих доходів 190
із внутрішніх розрахунків 200
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 49 192,9
Поточні фінансові інвестиції 220
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 49 29
в іноземній валюті 240 71 43,9
Інші оборотні активи 250
Усього за розділом ІІ 260 396 770,9
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270
Баланс 280 4973 5284,3
П А С И В Код рядка 31 Грудня, 2002 р. 31 Грудня, 2003 р.
1 2 3 4
І. Власний капітал
Статутний капітал 300 1210,9 1210,9
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320
Інший додатковий капітал 330
Резервний капітал 340 207,1 316,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 78 206,9
Неоплачений капітал 360
Вилучений капітал 370
Усього за розділом І 380 1496 1734,4
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400
Інші забезпечення 410
Цільове фінансування 420
Усього за розділом ІІ 430
ІІІ. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 2835 2480
Відстрочені податкові зобов'язання 460 19 18,6
Інші довгострокові зобов'язання 470
Усього за розділом ІІІ 480 2854 2498,6
ІV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510
Векселі видатні 520
Кредиторська заборгованість за ари, роботи, послуги 530 113
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 5 205,5
з бюджетом 550 120 113,1
з позабюджетних платежів 560
зі страхування 570 4 116,3
з оплати праці 580 84 168,4
з учасниками 590 297 311,5
із внутрішніх розрахунків 600 136,5
Інші поточні зобов'язання 610
Усього за розділом ІV 620 623 1051,3
V. Доходи майбутніх періодів 630
Баланс 640 4973 5284,3
Примiтки до балансу:
Дебіторська заборгованість на кінець року становить 460.2 тис.грн.: за ари та послуги - 267.3 та інша.
Кредиторська - 3549.9: рз бюджетом - 113.1, з ОП - 168.4, аванси - 205.5, рр з учасниками - 311.5 та інш.
Додаток 2
Звіт про фінансові результати ТОВ "Фіалка" за 2004 рік
Форма№2 Код за ДКУД 1801003
Одиниця виміру: тис.грн.
I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ
Найменування показника Код рядка 2004 р. 2003 р.
прибуток збиток прибуток збиток
1 2 3 4 5 6
Доход (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг) 010 7724,2 6542
Податок на додану вартiсть 015 1287,4 1090
Акцизний збiр 020
025
Інші вирахування з доходу 030
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції: (арів, робіт, послуг) 035 6436,8 5452
Собівартість реалізованої продукції : (арів,робiт, послуг) 040 3767,3 3248
Валовий: прибуток 050 2669,5 2204
Валовий: збиток 055
Iншi операцiйнi доходи 060
Адміністративні витрати 070 1157,9 999
Витрати на збут 080 171,2 135
Інші операційні витрати 090 436,3 422
Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток 100 904,1 648
Фінансові результати від операційної діяльності: збиток 105
Доход від участі в капіталі 110
Інші фінансові доходи 120
Інші доходи 130
Фінансові витрати 140
Втрати від участі в капіталі 150
Інші витрати 160
Фінансові результати від звичайної діяльності: до оподаткування: прибуток 170 904,1 648
Фінансові результати від звичайної діяльності: до оподаткування: збиток 175
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 281,1 176
Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток 190 623 472
Фінансові результати від звичайної діяльності: збиток 195
Надзвичайні: доходи 200
Надзвичайні: витрати 205
Податки з надзвичайного прибутку 210
Чистий: прибуток 220 623 472
Чистий: збиток 225
ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка 2003 р. 2002 р.
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 2079,6 1824
Витрати наоплату праці 240 1736,8 1460
Відрахування на соціальні заходи 250 674 512
Амортизація 260 312,1 314
Інші операційні витрати 270 730,2 694
Разом 280 5532,7 4804
Додаток 3
Методика розрахунку основних фінансових показників діяльності підприємства
Показники Формула розрахунку Нормативне значення
1. Аналіз ліквідності підприємства
Коефіцієнт покриття ф.1 ряд. 260/ф.1 ряд 620 >1
Коефіцієнт швидкої ліквідності ф.1 (ряд, 260-ряд.100 - ряд. 110 -ряд, 120 - ряд.130-ряд.140)/ ф.1 ряд. 620 0,6-0,8
Коефіцієнт абсолютної ліквідності ф.1 (ряд, 220 + ряд.230 + ряд.240)/ ф.1 ряд.620 >0 збільшення
Чистий оборотний капітал (тис. грн.) ф.1 (ряд.260 - ряд.620) >0 збільшення
2. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості підприємства)
Коефіцієнт платоспроможності (автономії) ф.1 ряд 380 / ф.1 ряд. 640 >0,5
Коефіцієнт фінансування ф.1 (ряд. 430 + ряд. 480 + ряд. 620 + ряд. 630)/ф.1 ряд. 380 0,1
Коефіцієнт маневреності власного капіталу ф. 1 (ряд. 260 - ряд, 620) / ф. 1 ряд. 380 > 0 збільшення
3. Аналіз ділової активності підприємства
Коефіцієнт оборотності активів ф. 2 ряд 035 / ф.1 (ряд. 280 (гр. 3) + ряд. 280(гр. 4)/2 збільшення
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості ф. 2 ряд. 035 / ф. 1 (? (ряд. 520/ряд. 600) гр. 3 + ?(ряд. 520/ряд. 600) гр. 4 / 2 збільшення
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості ф. 2 ряд 035 / ф. 1 (? ряд. 150 / ряд. 210) гр. 3 + ?(ряд. 150ряд. 210)гр.4)/2 збільшення
Строк погашення дебіторської заборгованості (днів) Тривалість періоду / коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості зменшення
Строк погашення кредиторської заборгованості (днів) Тривалість періоду / коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості зменшення
Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів ф. 2 ряд. 040 / ф. 1 (? (ряд. 100/ряд. 140) гр. 3 + ? (ряд. 100/ряд. 140] гр. 4)/2 збільшення
Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача) ф. 2 ряд. 035 / ф. 1 (ряд. 031 (гр. 3) + ряд. 031 (гр..4)/2 збільшення
Коефіцієнт оборотності власного капіталу ф. 2 ряд. 035 / ф. 1 (ряд. 380 (гр 3.)+ряд 380 (гр.4))/2 збільшення
4. Аналіз рентабельності підприємства
Коефіцієнт

 
 

Цікаве

Загрузка...