WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Фінансове забезпечення відтворення основних засобів - Курсова робота

Фінансове забезпечення відтворення основних засобів - Курсова робота

3.1.
3 1 18414х3,75%=691 7277 18414
2 17723х3,75%=665 7942 17723
3 17058х3,75%=640 8582 17058
4 16378х3,75%=614 9196 16378
Разом 2610 9196
4 1 15764х3,75%=591 9787 15764
2 15173x3,75=569 10356 15173
3 14604х3,75%=548 10904 14604
4 14056х3,75%=527 11431 14056
Разом 2235 11431
5 1 13529х3,75%=507 11938 13529
2 13022х3,75%=488 12426 13022
3 12534х3,75%=470 12896 12534
4 12064х3,75%=452 13348 12064
Разом 1917 13348
6 1 11612х3,75%=435 13783 11612
2 11177х3,75%=419 14202 11177
3 10758х3,75%=403 14605 10758
4 10355х3,75%=388 14993 10355
Разом 1645 14993
Як бачимо, накопичена амортизація (знос) за шість років незначно перевищила половину первісної вартості об'єкта (59,9 %). Для ліквідаційної вартості це забагато. Тобто амортизаційна політика підприємства потребує вдосконалення.
Вище ми відзначили, що метод нарахування амортизації на підприємстві не відповідає його потребам. Нижче розглянемо варіант, якби на підприємстві використовувався податковий метод прискореної амортизації .Підприємство може самостійно прийняти рішення про застосування прискореної амортизації основних засобів третьої групи, придбаних після набуття чинності Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" за такими річними нормами: 1 рік -15%, 2 рік - 30%, 3 рік - 20%, 4 рік -15%, 5 рік - 10%, 6 рік -5%, 7 рік - 5%. Амортизація нараховується від первісної вартості об'єктів основних засобів (табл. 3.2.)
Таблиця 3.2
Нарахування амортизації прискореним методом за податковим законодавством (грн.)
Рік Амортизаційні відрахування за рік Накопичена амортизація (знос) на кінець року Залишкова вартість на кінець року
0 - - 25000
1 25000x15%=3750 3750 21250
2 25000х30%=7500 11250 13750
3 25000х20%=5000 16250 8750
4 25000x15%=3750 20000 5000
5 25000х10%=2500 22500 2500
6 25000х5%=1250 23750 1500
Як бачимо, накопичена амортизація (знос) за шість років дорівнює ліквідаційній вартості.
?
ВИСНОВКИ
В результаті проведеного дослідження автором були зроблені наступні висновки:
Основні засоби - це матеріальні цінності, що використовуються у виробничій діяльності підприємства понад один календарний рік з початку введення їх в експлуатацію, а також предмети вартістю за одиницю понад 500 гривень (за ціною придбання). Основні засоби підприємства включають основні виробничі засоби й невиробничі основні засоби. Необоротні активи важко реалізувати.
Політика управління необоротними активами підприємства передбачає: забезпечення своєчасного відновлення необоротних активів у процесі їхнього використання.
В даній курсовій роботі проведений аналіз розміру, структури та динаміки основних засобів ТОВ "Фіалка".
В результаті аналізу було показано, що підприємству не вистачає оборотних активів, наявний знос основних засобів (відновлення не відбувається), але все ж таки спостерігається підвищення ефективності управління активами підприємства, про це свідчать показники рентабельності активів та їх динаміка.
Підприємству необхідно розробити виважену політику комплексного оперативного управління поточними активами і поточними пасивами. Сутність цієї політики складається, з одного боку, з визначення достатнього рівня і раціональної структури поточних активів, а з іншого боку - з визначення величини і структури джерел фінансування поточних активів.
Були запропоновані заходи, спрямовані удосконалення амортизаційної політики ТОВ "Фіалка".
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". //В редакції закону N 1829-ІІІ від 22.06.2000, ВВР, 2000, N 46, ст.391.
2. Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 9 "Запаси"" від 20 жовтня 1999 року №246.
3. Наказ Міністрерства фінансів "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби"" від 27.04.2000 №92.
4. Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи"" від 18 жовтня 1999 р. №242.
5. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. - Киев, МП "ИТЕМ лтд", "Юнайтед Лондон Трейд Лимитед", 1995. - 448 с.
6. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. Киев, МП "ИТЕМ лтд", СП "АДЕФ-Украина", 1996. - 534 с.
7. Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Орлова Е.Р., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проек. Сер. "Оценочная деятельность": Учебно-практическое пособие. - М.: Дело, 1998.
8. Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. - Х.:ВД "ІНЖЕК", 2003 р. - 240 с.
9. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. - 378 с.
10. Непомнящий Е.Г. Методические указания по выполнению курсового проекта на тему "Технико-экономическое обоснование предпринимательского проекта". Таганрог: изд-во ТРТУ, 1998. 85с.
11. Річні звіти ТОВ "Фіалка" за 2001-2004 роки.
12. Савчук В.П. Управление финансами предприятия. М:"Бином" - 2003 г., 480 стр.
13. Савчук В.П. Финансовое планирование и разработка бюджета предприятия. - М: "Бином", 2003. - 97 с.
14. Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні проблеми формуваннябухгалтерського фінансового обліку. - К:"А.С.К.", 2001. - 348 с.
15. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. - К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002. - 360 с.
16. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 460 с., іл.
17. Фінансовий менеджмент / За ред. Проф. Г.Г.Кірейцева. - Київ:ЦУЛ, 2002. -496 с.
18. Чебанова Н.В. Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. К:"Академія", 2002. - 672 с.
Додаток 1
Баланс ТОВ "Фіалка" на 31 грудня 2004 р.
Форма №1 Код за ДКУД 1801002
Одиниця виміру: тис.грн.
A К Т И В Код рядка 31 Грудня, 2003 р. 31 Грудня, 2004 р.
1 2 3 4
A К Т И В
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010
первісна вартість 011
знос 012
Незавершене будівництво 020
Основні засоби:
залишкова вартість 030 4577 4513,4
первісна вартість 031 6384 6465,8
знос 032 1807 1952,4
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040
інші фінансові інвестиції 045
Довгострокова дебіторська заборгованість 050
Відстрочені податкові активи 060
Інші необоротні активи 070
Усього за розділом І 080 4577 4513,4
ІІ. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси 100 145 203,4
тварини на вирощуванні та відгодівлі 110
незавершене виробництво 120
Готова продукція 130
товари 140 71 34,4
Векселі одержані 150
Дебіторська заборгованість за ари, роботи послуги:
чиста реалізаційна вартість 160

 
 

Цікаве

Загрузка...