WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Стратегія управління доходами торговельного підприємства: зміст, - Курсова робота

Стратегія управління доходами торговельного підприємства: зміст, - Курсова робота

укладених договорів для закупівлі товарів;
3. формування гнучкої цінової політики під час закупівлі та продажу товару;
4. обґрунтоване використання системи цінових знижок, своєчасність їх впровадження, що дозволяє забезпечити розширення обсягів реалізації товарів;
5. встановлення економічно обґрунтованого розміру торговельних надбавок (знижок).
Торговельне підприємство може застосовувати єдиний розмір торговельної надбавки чи диференціювати його за товарними групами з врахуванням витратомісткості їх реалізації. У цьому разі асортиментна структура обороту справляє суттєвий вплив на обсяги формування доходу.
Управління доходами як і іншими економічними показниками передбачає:
- створення інформаційної бази для прийняття управлінських рішень;
- проведення аналізу обсягу та складу отриманих доходів; показників, які визначають їх розмір та рівень; ступеня достатності отримання доходів для забезпечення самофінансування розвитку підприємства;
- формування політики отримання доходів та вибір інструментів та важелів її реалізації;
- розробка прогнозу можливих варіантів отримання доходів за видами діяльності та їх експертиза щодо можливості реалізації;
- формування оптимального варіанту плану доходів підприємства.
Загальна модель управління доходами торговельного підприємства зображена в додатку № 4 Стр 28.
V. Вихідні передумови та методичний інструментарій
аналізу доходів торговельного підприємства.
Розробка стратегії управління доходами торговельного підприємства передбачає попереднє дослідження процесу формування доходів, визначення основних тенденцій та закономірностей, виявлення та кількісну оцінку факторів, що обумовлюють обсяг та рівень доходів.
Інформаційною основою аналізу доходів торговельного підприємства є матеріали бухгалтерської звітності: Ф №2 "Звіт про фінансові результати діяльності", Ф №1 "Баланс", оборотна відомість по рахунках, на яких ведеться аналітичний облік отриманих доходів; статистичної звітності - Ф №3 - торг. "Звіт про надходження, реалізацію та залишки товарів", Ф №1 - кр. "Звіт про товарообіг", матеріали оперативного та управлінського обліку, що пов'язані з цінами закупівлі та продажу товарів, договори оренди торговельних приміщень та обладнання, програми реальних та фінансових інвестицій тощо.
Аналіз доходів торговельного підприємства передбачає проведення такої аналітичної роботи (рис № 6.).
Рис.№6. Послідовність проведення аналізу доходів
торговельного підприємства.
1 етап - аналіз загального обсягу та складу доходів торговельного підприємства.
На цьому етапі аналітичної роботи визначається загальний обсяг доходів підприємства, його абсолютна та відносна зміна порівняно з попереднім періодом, аналізується склад доходів, тобто питома вага окремих джерел формування доходів в їх загальному обсязі (від реалізації, іншої реалізації, позареалізаційних операцій тощо).
2 етап - аналіз обсягу та джерел формування валового доходу торговельного підприємства.
Цей етап аналітичної роботи передбачає вивчення основних джерел формування доходу (реалізація товарів, дрібний опт, операції з тарою, операції з переміщенням тканин, платні послуги тощо), обсяг формування доходів від кожного джерела, питому вагу в загальному обсязі доходів.
3 етап - аналіз зміни рівня валового доходу.
На цьому етапі визначається рівень валового доходу та розраховується його зміна порівняно з попереднім періодом.
Об'єктом аналізу може бути також рівень торговельної надбавки в відсотках до ціни закупівлі товарів.
4 етап - оцінка рівня доходності інших видів діяльності підприємства.
На цьому етапі аналітичної роботи розраховуються та аналізуються в динаміці відносні показники отримання доходів від інших видів діяльності підприємства: інвестиційної, посередницької, кредитної, орендної тощо.
Рівень доходності інших виді діяльності порівнюється з рівнем валового доходу для визначення пріоритетних напрямків розвитку підприємства, його диверсифікації. Порівняння та оцінка здійснюється за допомогою розрахунків доходності витрат (співвідношення між сумами доходів та витрат) та доходності активів (обсягів формування доходів на одиницю активів, що використовуються) різні види діяльності підприємства.
5 етап - кількісна оцінка факторів, що обумовлюють зміну обсягу формування валового доходу.
Цей етап дослідження передбачає:
1. Вивчення впливу на обсяг валового доходу таких факторів, як обсягу товарообороту (в фактичних та співставних цінах) та середній рівень доходу шляхом застосування методу ланцюгових підстановок або індесного методу.
2. Кількісну оцінку впливу на середній рівень валового доходу структурних зрушень, а саме: асортиментної структури товарообігу; складу товарообігу за формою продажу; складу постачальників (каналів отримання товарів) шляхом застосування методу процентних чисел.
Залежність між обсягом та рівнем доходів торговельного підприємства та факторами, що їх обумовлюють, може бути встановлена також на базі проведення кореляційно-регресивного аналізу.
На завершення факторного аналізу результати окремих розрахунків узагальнюють.
6 етап - оцінка використання можливостей з отримання доходів.
Для виконання цього етапу аналітичної роботи необхідна наявність інформації стосовно ціни продажу окремих видів та різновидностей товарів на підприємствах-аналогах та конкурентах, або інформація стосовно ціни придбання по альтернативних каналах товаропостачання.
При наявності означеної інформації розраховуються невикористані можливості зростання доходів підприємства за рахунок удосконалення політики товаропостачання (зменшення ціни закупівлі) або цінової політики (використання можливостей збільшення цін реалізації).
Оцінка невикористаних можливостей затримання доходів проводиться вибірково, по товарних групах, що мають для підприємства найбільш вагоме значення.
7 етап - аналіз достатності формуваннядоходів.
Достатність формування доходів оцінюється в цілому по підприємству на основі аналізу напрямків використання отриманих доходів (на сплату податків, покриття постійних та змінних витрат, формування чистого прибутку). Для цього визначаються обсяги, динаміка та питома вага кожного напрямку використання доходів в загальному обсязі їх формування, аналізуючи показники доходності витрат та прибутковості доходів.
Оцінка достатності формування доходів дозволяє зробити висновок стосовно виконання вимог самоокупності та самофінансування розвитку торговельного підприємства.
VI. Методи обґрунтування плану-прогнозу доходів
торговельного підприємства.
Розробка плану доходів підприємства здійснюється за основними джерелами їх утворення, з наступним узагальненням.
Доход від реалізації товарів (валовий доход) планується залежно від наявності (на момент розробки плану) необхідної інформації за допомогою методу прямих техніко-економічних розрахунків або факторно-аналітичного методу.
При застосуванні факторно-аналітичного методу визначення планового розміру доходів відбувається так:
1. Проводиться оцінка тенденцій зміни рівня валового доходу на основі

 
 

Цікаве

Загрузка...