WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Ефективність реалізації функції контролю (на прикладі ВАТ “Сільгоспхімія”) - Курсова робота

Ефективність реалізації функції контролю (на прикладі ВАТ “Сільгоспхімія”) - Курсова робота

підхід до аналізу собівартості передбачає:
- установлення місця і ролі показника собівартості в оцінці досягнутої ефективності виробництва;
- розробку принципової схеми аналізу на основі класифікації факторів і резервів зниження собівартості;
- визначення методів вимірювання факторів і резервів зниження собівартості;
- встановлення основних напрямків використання виявлених резервів раціонального використання виробничих ресурсів у поточному і перспективному плануванні і собівартості.
Комплексний підхід означає вивчення об'єктів як системи з точки зору формування інформації для прийняття управлінських рішень. Комплексний підхід збігається з системним підходом лише щодо вивчення окремих сторін, окремих показників. Їх динаміка і прогноз на перспективу не збігаються, коли мова йде про аналізований об'єкт у цілому. Тоді комплексний підхід виступає як принцип системного підходу. Він означає узгодження й одночасне дослідження у взаємозв'язку різних сторін господарської діяльності на основі вивчення системи показників з метою отримання кінцевих результатів, визначення і вимірювання факторів, що їх обумовлюють, виявлення резервів підвищення ефективності виробництва, отримання інформації для обгрунтування управлінських рішень.
Комплексність економічного аналізу проявляється у трьох напрямках:
- у процесі аналізу враховуються не лише економічні, а й технічні, соціальні, технологічні та інші фактори;
- у більш тісній ув'язці цого цілей і завдань з цілями управління і планування;
- у багаторівневому аспекті аналізу.
Кібернетичний підхід передбачає розгляд об'єктів як системи, що складається з елементарних перетворювачів інформації. При кібернетичному підході аналіз підпорядкований цілям синтезу економічної системи та її вдосконалення, економіко-математичні методи аналізу збігаються із системним дослідженням економіки й управління об'єктом.
Аналітична база проведення аналітичних досліджень собівартості продукції формується за вхідною інформацією про кошториси (нормативи) витрат, за даними бухгалтерського і статистичного обліку, за матеріалами ревізій і спеціальних обстежень та ін. Ураховуючи управлінський аспект аналізу собівартості продукції, виділяємо його аналітичні оцінки, пов'язані з пошуком резервів затрат і можливостями їх мобілізації. Для цього виділимо таку послідовність аналізу. На першому етапі проводиться загальна оцінка виконання кошторису витрат в розрізі економічних елементів. На другому етапі проводиться оцінка відхилень від стандартів прямих витрат. На третьому етапі проводиться аналіз виконання бюджету (кошторису) накладних витрат. На четвертому етапі проводиться аналіз собівартості калькуляції окремих виробів. На п'ятому етапі необхідно дати оцінку впливу зміни собівартості продукції на кінцеві виробничо-фінансові результати діяльності підприємства.
Аналіз виконання кошторису затрат на виробництво
Затрати на виробництво продукції ВАТ "Сільгоспхімія" включають у себе всі матеріальні, трудові і грошові витрати, пов'язані з виробничо-господарською діяльністю. При складанні кошторису й обліку затрат вони групуються за економічними елементами, тобто незалежно від місця виникнення затрат і їх виробничого призначення.
Поелементне відображення затрат дозволяє вивчити зміну рівня собівартості продукції під впливом раціонального використання трудових ресурсів, основних фондів і оборотних засобів.
Вивчення структури затрат дозволяє зробити висновок про характер матеріаломісткості, трудомісткості, фондомісткості виробництва, і в результаті розробляються заходи щодо виявлення і реалізації резервів зниження собівартості продукції. Розглянемо дані ВАТ "Сільгоспхімія" за затратами на виробництво і за їх структурою (таблиця 3.2).
Таблиця 3.2 - Характеристика виконання кошторису витрат на виробництво продукції на ВАТ "Сільгоспхімія" за 2004 р.
Елементи затрат Очікуваний результат Фізичний результат Відхилення (+,-)
Сума, тис. грн. Пито-ма вага, % Сума, тис. грн. Пито-ма вага, % Сума, тис. грн. Пито-ма вага, %
А 1 2 3 4 5 6
Матеріальні затрати (за винятком вартості зворотних відходів)
Сировини і матеріалів
Покупних комплектуючих виробів і напівфабрикатів
Палива
А
10200
6000
2000
1000
1
86,44
50,85
16,95
8,48
2
10100
5800
1800
1200
3
87,7
50,00
15,52
10,34
4
-100
-200
-200
+200
5
+0,63
-0,85
-1,43
+1,86
6
Енергії
Інших матеріальних затрат 900
300 7,63
2,53 1000
300 9,62
2,58 +100
- +1,99
+0,05
2. Витрати на оплату праці 780 6,60 790 6,81 +10 +0,21
3. Відрахування на соціальні заходи 120 1,02 120 1,03 - +0,01
4. Амортизаційні відрахування 360 3,06 375 3,23 +15 +0,17
5. Інші витрати 340 2,88 215 2,86 -125 -0,02
Разом 11800 100 11600 100 -200 -
При загальному зниженні затрат проти очікуваного результату (200 тис. грн.) відбулися зміни у структурі елементів затрат. Зростання частини витрат на оплату праці (+0,21) є свідченням підвищення трудомісткості продукції чи зростання ставок оплати праці. Підвищення питомої ваги амортизаційних відрахувань пов'язане із зростанням фондомісткості продукції і застосуванням прискореної амортизації і т. п. Це передбачає оцінку ефективності проведення організаційно-технічних заходів щодо зниження затрат на виробництво.
В умовах ринкової економіки аналіз виробничих затрат пов'язаний не стільки з оцінкою комерційної собівартості, яка фактично склалася за аналізований період, скільки з обгрунтуванням стандартів цих затрат. Стандарти витрат виробничих ресурсів визначаються програмою і метою діяльності підприємства. Порівняння фактичних витрат ресурсів з їх стандартами на певний обсяг продукції чи виконаних робіт і послуг дозволяє визначити область аналітичних досліджень для забезпечення управління затратами. Аналіз відхилень має практичну цінність і включає три етапи:
- визначення відхилень і встановлення їх розмірів у натуральних і вартісних вимірниках;
- встановлення причин, які спричинили ці відхилення;
- розподіл відповідальності.
Відхилення за затратами матеріальних ресурсів досліджуються за факторами зміни цін на матеріали і раціонального їх використання. Відхилення за рахунок цін необхідно виявляти за всією номенклатурою заготовлених матеріалів, тобто основних матеріалів, які обробляються у процесі виготовлення продукції, і допоміжних, витрата яких пов'язана з обслуговуванням виробництва. Виявлені відхилення за рахунок цін розподіляється між витраченими матеріалами, що становлять перехідні залишки на кінець звітного періоду.
За рахунок раціонального використання матеріалів у натуральних вимірниках з витратою матеріалів, передбачених стандартом на весь фактичний випуск продукції. Отримані результати перераховуються у грошову оцінку шляхом множення на стандартні ціни. Розрахунок зміни прямих матеріальних затрат за відхилення подаємо в аналітичних таблицях 3.2, 3.3:
Таблиця 3.2 - Розрахунок відхилень за матеріальними витратами у результаті незбігу фактичних і стандартних цін, тис. грн.
Вид матеріалів К-ть закуплених матеріалів, од. Ціна за

 
 

Цікаве

Загрузка...