WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Ефективність реалізації функції контролю (на прикладі ВАТ “Сільгоспхімія”) - Курсова робота

Ефективність реалізації функції контролю (на прикладі ВАТ “Сільгоспхімія”) - Курсова робота

грн., збільшилися затрати і запаси на 73,1 тис. грн., короткострокові зобов'язання збільшилися на 25830,1 тис. грн., що привело до зменшення коефіцієнта абсолютної ліквідності, загального коефіцієнта покриття питомої ваги засобів і затрат в сумі короткострокових зобов'язань і збільшення проміжного коефіцієнта покриття.
Таблиця 2.4 - Розрахунок показників ділової активності
Назва показника Значення показника Відхиле-
ння (+,-)
2002 р. 2003 р. 2004 р.
Виручка від реалізації 42,30 4130,3 3488,2 -741,8
Собівартість реалізованої продукції 5235,0 5051,5 4735,7 -499,3
Запаси і затрати 1834,9 3565,9 1908,0 +73,1
Вартість майна 44309,4 55004,5 57685,1 +13375,7
Власні засоби 40266,4 34485,1 27812,0 -12454,4
Загальний коефіцієнт оновлення (р1: р4) 0,09 0,12 0,06 -0,03
Обіговість запасів (р2: р3) 2,85 1,42 2,48 -0,37
(365: р7) днів 128,07 257,04 147,18 +19,11
Обіговість власних засобів 0,11 0,12 0,13 +0,02
З аналітичної таблиці 2.4 видно, що виручка від реалізації зменшилася на 741,8 тис. грн., відповідно зменшилася собівартість реалізованої продукції на 499,3 тис. грн., а запаси і затрати збільшилися на 73,1 тис. грн., вартість майна збільшилася на 3375,7 тис. грн., що привело до зменшення загального коефіцієнта оновлення та обіговості запасів.
Таблиця 2.5 - Розрахунок показників рентабельності
Назва показника Значення показника Відхилен-ня (+,-)
2002 р. 2003 р. 2004 р.
А 1 2 3 4
Балансовий прибуток -8684 -7984,9 -5925,6 -14509,6
Платежі у бюджет 80,0 87,9 - -80,0
Чистий прибуток -8504 -7897 -5925,6 -14429,6
Виручка від реалізації 4230,0 4130,3 3488,2 -741,8
Власні засоби 40266,4 34485,1 27812,0 -12454,4
Довгострокові кредити - - - -
А 1 2 3 4
Основні засоби 40909,2 44715,2 23396,4 -17512,1
Запаси і затрати 1834,9 3561,9 1908,0 +73,1
Вартість майна 44309,4 56004,5 57685,1 +13375,7
Доходи по цінним паперам від пайової участі - - -
Фінансові вкладення 190,7 225,5 25236,2 +25045,5
Загальний коефіцієнт рентабельності капіталу (р1: р9) -0,19 -0,15 -0,10 -0,29
Коефіцієнт рентабельності виробничих фондів (р1: р(7+8)) -0,2 -0,16 -0,23 -0,43
Коефіцієнт рентабельності фінансових вкладень (р1: р11) -45,01 -35,41 -0,23 -45,24
Коефіцієнт рентабельності продукції (р1: р4) -2,02 -1,93 -1,69 -3,71
Коефіцієнт перманентного капіталу (р3: р5) -0,21 -0,23 -0,21 -0,42
Коефіцієнт рентабельності власних засобів (р1: р5) -0,21 -0,23 -0,21 -0,42
З проведених розрахунків показників рентабельності, які узагальнені в аналітичній таблиці 2.5 видно, що при зменшенні балансового прибутку в 2004році порівняно з 2002 роком на 14509,6 тис. грн. зменшилися платежі у бюджет на 80 тис. грн. і зменшився чистий прибуток. Ці зміни привели до зменшення дольового коефіцієнта рентабельності капіталу, рентабельності виробничих фондів, рентабельності фінансових вкладень та рентабельності продукції власних засобів.
З проведеного дослідження кадрового потенціалу по ВАТ "Сільгоспхімія" за 2002 - 2004 роки видно з аналітичної таблиці 2.1, що при зменшенні середньоспискової чисельності працюючих у 2004 році порівняно з 2002 і 2003 роками помічається збільшення середньомісячної зарплати виробничому персоналу і апарату управління, а це, в свою чергу, веде до збільшення продуктивності праці у 2004 році порівняно з 2002 і 2003 роками. Рівень продуктивності праці відіграє важливу роль в діяльності підприємства і суттєво впливає на показники фінансово-господарської діяльності.
З проведених обчислень видно, що дане підприємство не є рентабельним та прибутковим том, що незважаючи на зміну власника балансовий прибуток зменшився на 14509,6 грн. Це відбулося за рахунок збільшення залучених засобів, питома вага залучених засобів зросла на 0,43, і, відповідно, співвідношення залучених засобів до власних зросло на 0,97. Зросла питома вага дебіторської заборгованості на 0,8 у 2004 році порівняно з 2003 роком. Це все привело до зменшення питомої ваги власних засобів до довгострокових позичкових коштів на 0,43. Ці дані по вищенаведеним показникам привели до зменшення коефіцієнта покриття на 0,26 та питомої ваги засобів і затрат в сумі короткострокових зобов'язань на 0,39. Внаслідок чого проміжний коефіцієнт покриття збільшився на 0,13 внаслідок зменшення виручки від реалізації та собівартості реалізованої продукції у 2004 році порівняно з 2002 роком. Відбулося зменшення загального коефіцієнта обіговості на 0,03 і обіговості запасів на 0,37. Провівши обчислення показників господарсько-фінансової діяльності підприємства, можна зробити висновок, що загальний коефіцієнт рентабельності капіталу зменшився на 0,29, коефіцієнт рентабельності виробничих фондів - на 0,43, коефіцієнт рентабельності фінансових вкладень - на 45,24, коефіцієнт рентабельності власних засобів зменшився на 0,42, а коефіцієнт рентабельності продажу - на 3,71. Підприємство є нестійколіквідним, фінансово нестійким, неприбутковим, та нерентабельним.
Це є дуже суттєвим негативним моментом у фінансово-господарській діяльності підприємства. Тому виплата дивідендів і не проводилась на даному підприємстві із-за відсутності прибутку.
Фінансова діяльність підприємства відбиває виробничу діяльність через рух грошових коштів. Основними об'єктами аналізу фінансової діяльності є фінансовий стан, платоспроможність, ліквідність, ділова активність і рентабельність. Фінансовий стан підприємства характеризується сукупністю параметрів, які виражають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. Він є синтетичним виразником виробничо-господарської діяльності підприємства. Водночас правильне використання фінансових результатів може привести до активізації виробничо-господарської діяльності.
У ринковій економіці аналіз фінансового стану, спираючись переважно на бухгалтерський баланс, виходить за рамки відомостей, якімістяться в балансі та інших формах обов'язкової звітності. Він втручається у питання оцінки якості продукції, її конкурентоспроможності на зовнішньому та внутрішньому ринках, стану технічної бази підприємства і перспектив її вдосконалення, забезпеченості необхідними матеріалами, а також компетентності, ініціативності господарських керівників, кваліфікації робітників і в ряд інших аспектів інвестиційної, постачальницької і збутової діяльності, які впливають на доходність і фінансову сталість підприємства .
3. Аналіз форм та видів контролю в управлінні ВАТ "Сільгоспхімія".
Аналітичний облік на ВАТ "Сільгоспхімія" ведеться виробництво, за статтями витрат і видами або групами продукції, що виробляється . Основними виробничими підрозділами на ВАТ "Сільгоспхімія" ведеться є цехи.
Цехом називається відокремлена в адміністративно-господарському розумінні виробнича частина підприємства, яка складається з декількох ділянок, що спеціалізуються на випуску певної продукції, або на виконанні однорідних технологічних процесів.
Розглянемо наступні види цехів:
- основні, де здійснюється основний виробничий процес з випуску продукції, що поділяється на три стадії: заготівельну, обробну та збирально-оздоблювальну. До основних цехів відносяться цехи, що виготовляють продукцію, яка за своїм призначенням не

 
 

Цікаве

Загрузка...