WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Ефективність реалізації функції контролю (на прикладі ВАТ “Сільгоспхімія”) - Курсова робота

Ефективність реалізації функції контролю (на прикладі ВАТ “Сільгоспхімія”) - Курсова робота

благодійних внесків, пожертвувань організацій, підприємств і громадян;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством.
ВАТ "Сільгоспхімія" має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках, печатку зі своєю назвою.
ВАТ "Сільгоспхімія" має право:
- продавати і передавати іншим організаціям, підприємствам, громадянам, обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове використання або в позику будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби та інше майно, використовувати та відчужувати їх іншими способами, якщо це не суперечить чинному законодавству України та даному Статуту;
- купувати, продавати і обмінювати товари, сировину, матеріали та інвентар;
- укладати будь-які угоди, крім заборонених законодавством;
- вступати в товариства, об'єднання;
- створювати дочірні підприємства, структурні підрозділи, філії, представництва;
- організовувати та утворювати автогосподарства;
- реалізовувати товари, роботи, послуги за цінами і тарифами, що встановлюються самостійно або на договірних засадах, а у випадках, передбачених законодавством - за регульованими цінами;
- надавати безпроцентні позики працівникам підприємства;
- самостійно здійснювати експортні та імпортні операції на зовнішньому ринку;
- користуватися кредитами в іноземній та національній валюті у державних та комерційних банках або в організаціях та підприємствах, а також у формах облігаційних позик на умовах передбачених чинним законодавством України та Статутом;
- здійснювати інші дії, що не суперечать Статуту і не заборонені законодавством.
Статутний фонд ВАТ "Сільгоспхімія" становить 357160,65 грн. Статутний фонд поділено на 7143213 штук простих іменних акцій номінальною вартістю по 0,05 грн. кожна.
Прибуток ВАТ "Сільгоспхімія" утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються відсотки по кредитах банків та облігацій, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету.
Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається в повному розпорядженні ВАТ "Сільгоспхімія".
Органами управління Товариства є:
- загальні збори акціонерів;
- спостережна Рада;
- правління;
- ревізійна комісія.
ВАТ "Сільгоспхімія" створює цільові фонди, пов'язані з його діяльністю.
Резервний фонд Товариства створюється у розмірі 25% Статутного фонду за рахунок щорічних відрахувань у розмірі 5% суми чистого прибутку Товариства.
Рішення про використання коштів фонду приймається Спостережною Радою Товариства. Фонди сплати дивідендів створюються за рахунок чистого прибутку Товариства. Розмір планової та нарахованої за рік суми цього фонду затверджується загальними зборами акціонерів. Кошти з фонду сплачуються акціонерам пропорційно до загальної вартості належних їм акцій. Сплата дивідендів здійснюється один раз на рік після проведення підсумків фінансово-економічної діяльності. Дивіденди виплачуються у строк з 01.05 по 01.06.
За рішенням Загальних зборів можуть бути створені інші фонди.
При ВАТ "Сільгоспхімія" створено три спільних українсько-словацьких підприємства:
СП ЗАТ "Коломияхім";
СП ЗАТ "Теріхем-Кол";
СП ТзОВ "Лігумпласт".
Основні власники - АТ "Хемосвіт" Словаччина, які володіють 5881617 простих іменних акцій, що складає 82,34% від Статутного фонду.
Кадровий потенціал підприємства ВАТ "Сільгоспхімія" відіграє провідну роль у вирішенні науково-технічних, організаційних та економічних завдань для досягнення накреслених, організаційних та економічних завдань для досягнення накреслених результатів господарювання. Ступінь забезпечення підприємства робочою силою та раціональне їх використання значною мірою визначають організаційно-технічний рівень виробництва, характеризують ступінь використання техніки та технології предметів праці, створюють умови високої конкурентоспроможності та фінансової стабільності.
Таблиця 2.1 - Динаміка продуктивності праці на ВАТ "Сільгоспхімія" за 2002 - 2004 р.
Назва показника Фактичне значення Темпи приросту, %
2002 р. 2003 р. 2004 р. 2004 р. до 1998 р. 2004 р. до
1999 р.
Середньоспискова чисельність всього персоналу, чол. 896 886 338 -1,1 -61,9
В тому числі ПВП, чол. 861 851 241 -1,2 -71,1
Фонд оплати праці
всього тис. грн. 1419,3 1457,0 1161,0 +2,7 -20,3
Середньомісячна заробітна плата (грн.) виробничому персоналу
Апарату управління
112,4
175,4
121,2
198,4
174,2
344,1
+7,8
+13,1
+43,7
78,4
Продуктивність праці, тис. грн./ чол. 4,08 4,4 7,7 +7,8 +75,8
Основними показниками, які характеризують діяльність підприємства є показники фінансової стійкості, ділової активності.
Таблиця 2.2 - Розрахунок показників фінансової стійкості
Назва показника Значення показника Відхиле-ння (+,-)
2002 р. 2003 р. 2004 р.
А 1 2 3 4
Власні засоби, тис. грн. 40266,4 34485,1 27812,0 -12454,4
Сума заборгованості 4043,0 20519,4 29873,1 +25830,1
Дебіторська заборгованість 315,20 772,90 6505,8 +6190,6
Довгострокові позичкові кошти - - -
Вартість майна 44309,4 55004,5 5705,8 -38624,3
Коефіцієнт незалежності (р1: р5) 0,91 0,63 0,48 -0,43
Питома вага залучених засобів
(р2: р5) 0,09 0,37 0,52 +0,43
Співвідношення залучених і власних засобів (р2: р1) 0,1 0,6 1,07 +0,97
А 1 2 3 4
Питома вага дебіторської заборгованості (р3: р5) 0,01 0,02 0,11 +0,1
Питома вага власних і довгострокових позичкових коштів в ((р1+р4): р5) 0,91 0,63 0,48 -0,43
З аналітичної таблиці 2.1 видно, що власні засоби у 2004 році збільшилися порівняно з 2002 роком на 12454,4 тис. грн., відповідно і вартість майна зменшилася на 38624,3 тис. грн. Сума заборгованості зросла на 25830,1 тис. грн., також зросла дебіторська заборгованість на 6190,6 тис. грн. Це все привело до збільшення питомої ваги залучених засобів, і питомої ваги дебіторської заборгованості на 0,1. Зменшилось співвідношення питомої ваги власних ідовгострокових позичкових коштів і коефіцієнта незалежності.
Таблиця 2.3 - Розрахунок показників платоспроможності
Назва показника Значення показника Відхиле-ння (+,-)
2002 р. 2003 р. 2004 р.
Грошові кошти, тис. грн. 31,1 0,7 2,8 -28,3
Короткострокові фінансові вкладення - - -
Дебіторська заборгованість 315,20 772,90 6505,80 +6190,6
Запаси і затрати 1834,9 3565,9 1908,0 +73,1
Короткострокові зобов'язання 4043,0 20519,4 29873,1 +25830,1
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (р1: р5) 0,008 0,00003 0,00009 -0,008
Проміжний коефіцієнт покриття (р(1+2+3): р5) 0,09 0,04 0,22 +0,13
Загальний коефіцієнт покриття (р(1+2+3+4): р5) 0,54 0,21 0,28 -0,26
Питома вага засобів і затрат в сумі короткострокових зобов'язань
(р4: р5) 0,45 0,17 0,06 -0,39
З проведених розрахунків показників платоспроможності з аналітичної таблиці 2.3 видно, що зменшилися грошові кошти на 28,3 тис. грн. у 2004 році порівняно з 2003 роком. Збільшилася дебіторська заборгованість у 2004 році порівняно з 2003 роком на 6190,6 тис.

 
 

Цікаве

Загрузка...