WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Ефективність реалізації функції контролю (на прикладі ВАТ “Сільгоспхімія”) - Курсова робота

Ефективність реалізації функції контролю (на прикладі ВАТ “Сільгоспхімія”) - Курсова робота


Курсова робота
на тему:
Ефективність реалізації функції контролю (на прикладі ВАТ "Сільгоспхімія")
?
З М І С Т
ВСТУП 2
1. ВИМОГИ ДО КОНТРОЛЮ В РИНКОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 2
2. ОРГАНІЗАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУБ"ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ 11
3. АНАЛІЗ ФОРМ ТА ВИДІВ КОНТРОЛЮ В УПРАВЛІННІ ВАТ "СІЛЬГОСПХІМІЯ" 18
4. ШЛЯХИ ТА НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОНТРОЛЮ НА ВАТ "СІЛЬГОСПХІМІЯ" 27
ВИСНОВКИ 29
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 32
Вступ
Для нормального функціонування будь-якої ланки ринкової економіки потрібно, щоб учасники, приймаючи рішення, мали правдиву та об'єктивну інформацію про майно, грошовий та фінансовий стан, результати роботи - прибутки, доходи чи збитки, а також про особливості їх досягнення, як на своєму підприємстві, так і партнерів. Таку інформацію надає лише система бухгалтерського обліку та ефективного контролю.
Випуск продукції, яка буде реалізована і одержання прибутку є головною метою виробничої діяльності підприємства. Виробничі процеси - це другий етап виробництва. Характерною особливістю цього етапу, як центрального у виробничій системі є формування витрат на виробництво продукції.
Стан виробництва характеризується його ефективністю, психологічними параметрами, ступенем використання досягнень науково-технічного прогресу, місцем і роллю працівника у виробничих процесах. В умовах обмеженості ресурсів і досягнення планової ефективності, виникає потреба постійного зіставлення витрат і отриманих результатів. Ця проблема посилюється під впливом інфляції. Коли дані про виробничі витрати необхідно повсякденно звіряти з даними майбутніх витрат, що великою мірою залежить від впливу зовнішнього середовища. Можливість усунення або передбачення впливу багатьох негативних внутрішніх та зовнішніх факторів з'являється завдяки раціонального організованому обліку витрат на виробництво. Все це обумовило актуальність теми і вибір випускного дослідження.
Предметом дослідження є організація і методологія обліку та контролю витрат виробництва на підприємствах і організація незалежно від форм власності в сучасних умовах господарювання.
Об'єктом дослідження є фінансово-господарська діяльність ВАТ "Сільгоспхімія" та обліку і аналізу витрат виробництва та відображення їх у системі бухгалтерського обліку і звітності з метою поліпшення управління витратами виробництва. Методологічною основою дослідження є загальнонаукові методичні прийоми економічних досліджень та емпіричні прийоми бухгалтерського обліку, аналізу ВАТ "Сільгоспхімія".
В процесі дослідження використовувалися законодавчі та нормативні акти, методики з питань витрат виробництва, дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених з питань бухгалтерського обліку та аналізу. Інформаційною базою проведеного дослідження є офіційні матеріали Міністерства фінансів України, дані бухгалтерського обліку і звітності ВАТ "Сільгоспхімія".
Метою і завданням випускного дослідження є удосконалення організації та методології ефективності контролю і аналізу витрат виробництва і умовах формування ринкових відносин.
Для реалізації цієї мети в дослідженні розв'язуються такі завдання:
- розкривається економічна суть витрат виробництва;
- дається оцінка та проводиться класифікація витрат виробництва в сучасних умовах господарювання;
- визначаються загальні підходи до формування та обліку витрат діяльності підприємств незалежно від форм власності;
- досліджується організація обліку витрат виробництва;
- проводиться аналіз виробництва на конкретному підприємстві в сучасних умовах господарювання;
- визначаються шляхи вдосконалення обліку, аналізу витрат виробництва;
- обгрунтовується необхідність удосконалення методики аналізу витрат виробництва.
1.Вимоги до контролю в ринкових умовах господарювання.
Випуск продукції, яка буде реалізована, і одержання прибутку є головною метою виробничої діяльності підприємства. Виробничі процеси - це другий етап виробництва. Характерною особливістю цього етапу, як центрального у виробничій системі є формування витрат на виробництво продукції.
За масштабами підприємницька діяльність може бути малою, середньою, великою та асоціативною. Суб'єктами підприємницької діяльності (підприємцями) можуть бути як громадяни (які не обмежені у правоздатності або дієздатності), так і юридичні особи, що мають власність будь-якої форми, встановленої законом. Для побудови бухгалтерського обліку та всебічна класифікація.
Виробнича діяльність широко розгалужена. Це виробництво товарів, виробів, виконання робіт, надання послуг, інформації, створення духовних цінностей тощо, навіть виробництво товарів, продуктів має широке розгалуження: промисловість, сільське господарство, будівництво тощо.
В процесі обліку затрат виробництва за основу слід приймати змістовну характеристику виробництва як суспільного явища.
Виробництво, як об'єкт обліку має двоїстий характер: з одного боку - це процес використання речовини та сил природи, з іншого - виготовлення (створення) нового продукту праці. Ця двоїстість (подвійність) набуває єдності у характері перетворення (трансформації) речовини і сил природи у новий продукт праці, тобто у тому, як відбувається процес перетворення (трансформації).
Дві сторони і їхня єдність визначають три аспекти виробництва, які вивчаються бухгалтерським обліком. Перший аспект - що було використано (затрачено), які речовини або сили природи, другий - що було виготовлено (який новий продукт праці); третій - як відбувався процес перетворення речовин та сил природи у новий продукт праці (рис. 1.1). Усі три аспекти цього процесу мають техніко-технологічні (натурально-речові) та економічні (вартісні) характеристики. Перші визначають фізико-хімічні, біологічні та інші властивості використаних речовин, сил природи і виготовленого нового продукту, а другий - вартісні (грошову їх форму як форму загального еквіваленту, який уможливлює об'єднання різноманітних за натуральними ознаками елементів виробництва).
Рис. 1.1 - Характеристика процесу виробництва.
Використані у процесі виробництва різні речовини та сили природи на виготовлення нового продукту праці формують поняття затрати. Грошовий вираз суми затрат на виробництво конкретного продукту визначає поняття собівартість. Зміст термінів затрати і собівартість поєднується в понятті затрати виробництва. В умовах ринкових відносин затрати виробництва дорівнюють вартості виготовленого продукту. Вони є сумою вартості витрачених на виробництво продукту засобів виробництва та заново утвореної вартості.
Від суспільних затрат виробництва собівартість продукції відрізняється. У вартісному вираженні виражені відображає лише ті затрати, які робить конкретна господарська система: підприємство, цех, ферма, бригада тощо.
Ринкові відносини визначають важливе значення показникасобівартості як економічної категорії. Собівартість тісно пов'язана з усіма іншими економічними категоріями. Це один з найбільш важливих інструментів ведення господарства. Собівартість притаманна всім сторонам виробничої діяльності господарської ланки.

 
 

Цікаве

Загрузка...