WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Шляхи підвищення якості та конкурентоспроможності продукції та послуг - Курсова робота

Шляхи підвищення якості та конкурентоспроможності продукції та послуг - Курсова робота

2004р. порівняно з 2003р. - підвищились за рахунок збільшення обсягів реалізації продукції .
Таблиця 3.2
Використання трудових ресурсів підприємства
Показники минулий рік 2003 Звітний рік 2004 Відхилення (±)
планове завдання Фактич-но Від минулого року Від планового завдання
1 . Середньооблікова чисельність робітників, осіб. 27 27 25 -2 -2
2. Відпрацьовано за рік одним робітником
днів 221 222 221 - -1
годин 1730 1738 1730 - -8
3. Середня тривалість робочого дня, год. 7,8 7,9 7,86 +0,06 -0,04
4. Відпрацьовано людиногодин за рік. 46710 46926 43250 -3460 -3676
в тому числі: позарочно. - - - - -
Таблиця 3.3
Динаміка продуктивності праці
Показники Роки
Відхилення (±) звітноговід минулого
позами-нулий рік 2002 минулий рік 2003 звітний рік 2004
1 . Обсяг реалізованої продукції, тис.грн. 160,8 235,1 272,8 +37,7
2. Середньооблікова чисельність промислово-виробничого персоналу, осіб. 21 34 35 +1
в тому числі робітників 16 27 25 -2
3. Питома вага робітників в загальній чисельності промислового персоналу, % 76,2 79,4 71,4 -8
4. Відпрацьовано днів одним робітником за рік, дні 220 221 221 -
5. Середня тривалість робочого дня, год. 7,8 7,8 7,86 +0,06
6. Загальна кількість відпрацьованого часу:
- за рік робітниками, людино-днів 3520 5967 5526 -442
- за рік робітниками, людино-годин 27456 46543 43427 -3116
7. Середньорічний виробіток, тис.грн.
- одного працюючого 7,657 6,915 7,794 +0,879
- одного робітника 10,050 8,707 10,912 +2,205
8. Середньоденний виробіток робітника, грн. 45,7 39,4 49,4 +10,0
9. Середньогодинний виробіток робітника, грн. 5,9 5,1 6,3 +1,2
В таблиці 3.4 проаналізовано зміну структури основних фондів за 2003р. і 2004р. В 2004р. активна частина основних фондів зросла на 2,5% , а пасивна знизилась , що є позитивним і ця зміна позитивно вплинула на зміну (підвищення) показника фондовіддачі .
Таблиця 3.4
Структура основних виробничих фондів основного виду діяльності
Найменування показника Наявність на кінець року, тис.грн. Відхилення, тис.грн.(±), Структура фондів, %
основних
Минулий рік Звітний рік
Мину-лий рік Звіт-ний рік Від-хилення
Основні фонди, всього 45,2 52,0 +6,8 100 100 -
1. Будівлі, споруди та передавальні пристрої
9,6 9,6 - 21,1 18,4 -2,7
2. Автомобільний транспорт, меблі, прилади та інструменти 5,7 6,7 +1,0 12,7 12,9 +0,2
3. Інші основні фонди 29,9 35,7 +5,8 66,2 68,7 +2,5
з них - машини та обладнання 26,1 33,4 +7,3 87,3 93,6 +6,3
Таблиця 3.5.
Показники фондовіддачі , технічної озброєності праці за аналізований період зростають , а показник фондомісткості знижується , що свідчить про позитивний стан цих показників використання основних фондів .
Показник фондоозброєності в 2003р. порівняно з 2002р. знизився (-307грн.) але в 2004р. порівняно з 2003р. було досягнуто його підвищення (+406грн.)
Таблиця 3.5
Показники використання основних виробничих фондів
Показники Роки Відхилення (±)
позамину-лий рік 2002 минулий рік 2003 звітний рік 2004 Минулого від позамину-лого Звітного від мину-лого
1. Вартість товарної продукції, гис.грн. 160,8 235,1 272,8 +74,3 +37,7
2.Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис.грн. 31,7 45,2 52,0 +13,5 +6,8
3. Вартість устаткування, тис.грн. 15,2 26,1 33,4 +10,9 +7,3
4. Балансовий прибуток, тис.грн. 12,9 25,9 35,5 +13,0 +9,6
5. Фондовіддача, грн. 5,08 5,20 5,25 +0,12 +0,05
б. Фондомісткість, грн. 0,20 0,19 0,19 -0,01 -
7. Фондоозброєність, грн. 1981 1674 2080 -307 +406
8. Технічна озброєність праці, грн. 950 966 1336 +16 +370
9. Рентабельність вироб-ництва, %. 8,7 12,4 15,0 +3,7 +2,6
Таблиця 3.6, 3.7.
Показники використання матеріальних витрат на підприємстві проаналізовано в таблиці 3.6 і 3.7 . Питома вага матеріальних витрат в собівартості продукції а високою (82%, 81%). Що свідчить про те, що продукція підприємства а матеріаломісткостю . Показник матеріаловіддачі за аналізований період зростає , а показник матеріаломісткості знижується , що є позитивним .
Таблиця 3.6
Динаміка питомої ваги матеріальних витрат в собівартості продукції
Показники Роки Темпи зростання, % 2004/2003
Позаминулий 2002 Минулий 2003 Звітний 2004
1 . Матеріальні затрати, гис.грн. 121,3 169,5 192,2 116,4
2. Затрати на виробництво реалізованої продукції (робіт, послуг), тис.грн. 147,9 209,2 237,3 113,4
3 . Питома вага матеріальних затрат до виробничої собівартості продукції, % 82 81 81 100
Таблиця 3.7
Динаміка матеріаловіддачі та матеріаломісткості за три роки
Показники Роки 2004 в % до 2002 р.
2002 2003 2004
1. Фактичні обсяги виробництва продукції (робіт, послуг), тис. грн. 160,8 235,1 242,8 169,7
2. Матеріальні затрати, тис.грн. 121,3 169,5 192,2 158,5
3. Матеріаловіддачі, грн. 1,33 1,39 1,42 106,8
4. Матеріаломісткість, грн. 0,75 0,73 0,70 93,3
Як видно з даних таблиці 3.8 показники товарної продукції , собівартості товарної продукції зростають , а показник витрат на 1 грн. товарної продукції зменшується і це є джерелом збільшення прибутку підприємства .
Таблиця 3.8
Аналіз витрат на 1 грн. товарної продукції
Показники Рік Відхилення, +,-
1-й 2-й 3-й 2-1 3-2 3-1
Товарна продукція, тис. грн. 160,8 235,1 272,8 +74,3 +37,7 +112
Собівартість товарної продукції, тис. грн. 147,9 209,2 237,3 +61,3 +28,1 +89,4
Витрати на 1 грн. товарної продукції, грн. (витратомісткість) 0,92 0,89 0,87 -0,03 -0,02 -0,05
Таблиця 3.9.
Валовий прибуток визначається як різниця між чистим доходом від реалізації продукції і собівартістю реалізованої продукції . В 2004р. він становив 12,9 тис.грн. , в 2003р. - 25,9 тис.грн. , в 2004р. - 35,5 тис.грн. Фінансовою діяльністю підприємства не займається , надзвичайних подій не було , тому фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування сформований тільки за рахунок основної (операційної) діяльності .
Таблиця 3.9
Аналіз формування прибутку підприємства
Показники Темпи зростання, %
Позамину-лий рік, т.грн. Минулий рік, т.грн. Звітний рік, т.грн. Минулий/ позами-нулий Звітний/ минулий
1 . Чистий дохід від реалізації продукції 160,8 235,1 272,8 146,2 116,0
2. Собівартість реалізованої продукції
147,9 209,2 237,3 141,4 113,4
3. Валовий прибуток 12,9 25,9 35,5 200,8 137,1
4. Інші операційні доходи - - -
5. Інші операційні витрати - - -
6. Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування 12,9 25,9 35,5 200,8 137,1
Таблиця 3.10.
Вартість капіталу на підприємстві

 
 

Цікаве

Загрузка...