WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Планування заходів зі зниження собівартості продукції на ВАТ «Жидачівський сирзавод - Дипломна робота

Планування заходів зі зниження собівартості продукції на ВАТ «Жидачівський сирзавод - Дипломна робота

науково-технічного прогресу.
Дослідженню відносного рівня витрат за кордоном надають великого значення. Аналіз відносного рівня витрат закордонні економісти вважають одним із наріжних каменів аналізу конкуренції.
Відносний рівень витрат звичайно виражається індексом, який обчислюють як частку від ділення витрат даного підприємства на середні витрати кожного з його конкурентів. Таким чином, якщо індекс дорівнює одиниці, то це означає, що витрати даного підприємства збігаються з втратами його конкурентів. Якщо індекс менший від одиниці - витрати нижчі, якщо більший, то конкуренти мають переваги.
Для того, щоб домогтися успіхів у майбутньому і не витрачати зайвого часу на виявлення резервів збільшення обсягу продукції (послуг) і зниження собівартості за минулі періоди, необхідно систематично вести оперативний, внутрігосподарський, порівняльний аналіз.
Одночасно повинна враховуватися і перехідна економія по тим заходам, що здійснені в попередньому році. Її можна визначити як різницю між річною економією і її частиною, врахованої в планових розрахунках попереднього року. По заходах, що плануються протягом ряду років, економія обчислюється виходячи з обсягу роботи, виконуваної за допомогою нової техніки, тільки в звітному році, без обліку масштабів упроваджених до початку року.
Розрахунки планової собівартості окремих видів товарної, реалізованої продукції використовуються для визначення потреби в оборотних коштах, планування прибутку, визначення економічної ефективності організаційно-технічних заходів та виробництва в цілому, внутрішньовиробничого планування, формування цін і стратегії розвитку підприємства.
Витрати підприємства класифікуються за такими ознаками (рис.2.1.2):
Групування витрат за кваліфікаційними ознаками
Рис. 2.1.2
Ознака кваліфікації Групування витрат
За способом перенесення вартості на продукцію ў Прямі витрати;
ў Непрямі витрати
За видами продукції ў Витрати на вироби;
ў Витрати на групи виробів;
ў Витрати на замовлення
З економічним змістом (елементами витрат) ў Матеріальні витрати ;
ў Витрати на оплату праці;
ў Відрахування на соціальні заходи;
ў Амортизація;
ў Інші витрати
З цільовим призначенням (статтями калькуляції) ў Прямі виробничі витрати;
ў Витрати на утримання й експлуатацію машин і механізмів;
ў Загально виробничі витрати;
ў Адміністративні витрати;
ў Витрати на збут
За ступенем впливу обсягу виробництва на рівень витрат ў Умовно-змінні витрати;
ў Умовно-постійні витрати;
ў Інші (змішані, незворотні, альтернативні)
За місцем виникнення витрат ў Витрати виробництва;
ў Витрати цеху;
ў Витрати дільниць;
ў Витрати функціональних служб
За календарними періодами ў Поточні витрати;
ў Одноразові витрати
За функціями управління ў Виробничі витрати;
ў Невиробничі витрати
За рівнем планування і контрольованості ў Регульовані (нерегульовані) витрати;
ў Нерегульовані (неконтрольовані) витрати
За звітними періодами ў Капітальні витрати;
ў Фінансові витрати
В залежності від доцільності їх здійснення ў Продуктивні витрати;
ў Непродуктивні витрати
За ступенем залежності від прийняття рішень ў Релевантні витрати;
ў Не релевантні витрати
За порядком обчислення ў Фактичні витрати;
ў Планові (бюджетні) або прогнозовані;
ў Нормативні витрати
За ознакою переносу вартості в часі ў Операційні витрати;
ў Витрати на амортизацію
1. за центрами відповідальності (місцем виникнення витрат):
" витрати виробництва;
" цеху;
" дільниці;
" технологічного переділу.
2. за видами продукції:
" витрати на вироби;
" типові представники виробів;
" групи однорідних виробів;
" одноразові замовлення;
" напівфабрикати, валову, товарну, реалізовану продукцію.
3. за єдністю складу (однорідністю) витрат:
" одноелементні;
" комплексні.
4. за способом віднесення на собівартість включаються:
" прямі витрати;
" непрямі витрати.
5. за видами витрат:
I. витрати за економічними елементами;
II. витрати за статтями калькуляції.
За економічними елементами (однорідні витрати):
o матеріальні витрати;
o витрати на оплату праці;
o відрахування на соціальні заходи;
o амортизаційні відрахування;
o інші витрати.
Групування витрат за статтями калькуляції:
Виробничі витрати:
" прямі матеріальні витрати (сировина та основні матеріали, куповані напівфабрикати та комплектуючі вироби, допоміжні та інші матеріали), які безпосередньо відносяться до конкретного об'єкту витрат;
" прямі витрати на оплату праці (заробітна плата та інші витрати робітникам, що зайняті у виробництві), які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкту витрат;
" інші прямі витрати;
" загально виробничі витрати (витрати на управління виробництвом, амортизація основних засобів та нематеріальних активів загально виробничого призначення, витрати на управління та експлуатацію устаткування, витрати а обслуговування виробничого процесу, витрати на опалення, водопостачання виробничих приміщень, витрати по охороні праці, техніці безпеки та захист навколишнього середовища, інші витрати);
Витрати періоду:
" втрати періоду операційної діяльності (адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати);
" фінансові витрати (витрати на процентні та інші витрати підприємства, пов'язані із залученням позичкового капіталу);
" інвестиційні витрати (втрати від участі в капіталі, витрати на ліквідацію необоротних активів та інше).
6. за відношенням до обсягу виробництва входять:
" змінні витрати;
" умовно ? постійні витрати.
7. за відношенням до процесів виробництва і реалізації розрізняють:
" виробничі витрати;
" поза виробничі витрати.
8. за календарними періодами:
" витрати поточні;
" одноразові.
Поточні витрати, які є необхідними для отримання готової продукції, поділяються на:
==> циклічні;
==> безперервні.
Циклічні повторюються з кожним циклом виготовлення продукту (витрати на основні і допоміжні матеріали, інструмент, заробітну плату виробників, технологічні, енергетичні витрати та інше.)
Безперервні витрати - це постійні витрати незалежно від виробництва продукції (утримання приміщень, споруд, устаткування, апарату управління тощо.)
Найбільшу частку у всіх витратах підприємства займають витрати на виробництво продукції. Сукупність виробничих витрат показує, в яку вартість обходиться підприємству виробництво виготовленої продукції, тобто вони становлять виробничу собівартість продукції.
Отже, собівартість продукції це вартісна (грошова) оцінка витрат на підготовку виробництва, виготовлення та збут продукції.
Собівартість продукції належить до числа найважливіших показників роботи підприємства. Вона характеризує ефективність всього процесу виробництва на підприємстві, оскільки в

 
 

Цікаве

Загрузка...