WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Резерви покращення використання основних засобів на ВАТ «Пресмаш» - Курсова робота

Резерви покращення використання основних засобів на ВАТ «Пресмаш» - Курсова робота

характерними ознаками основних засобів є:
- багаторазова у виробничому процесі;
- довготривалий строк служби;
- збереження своєї натуральної форми на протязі всього часу
використання;
- перенесення своєї вартості частинами на продукцію, що
випускається або виконанні роботи, надані послуги.
Структура основних засобів характеризується питомою вагою різних груп основних засобів в загальній вартості їх в об'єднанні на підприємстві, в цеху. Визначають показники галузевої, технологічної, вікової і т. п. структур основних засобів.
Галузева структура основних виробничих засобів характеризується питомою вагою вартості основних виробничих засобів окремої галузі в сумарній балансовій вартості цих фондів в цілому по об'єднанні, підприємству. Вікову структуру основних засобів характеризується питомою вагою різних вікових груп основних засобів, в їх загальній вартості.
Технічна структура основних засобів характеризується питомою вагою різних видів основних засобів в середині певної їх групи. В залежності від виробничого призначення основні засоби поділяються на виробничі і невиробничі основні засоби, котрі безпосередньо приймають участь у виробничому прцесі (машини,
""
прилади, обладнання) або створюють умови для його здійснення (транспортні споруди, електросітки), або служать для зберігання та переміщення предметів і продуктів праці, вони багаторазово беруть участь в процесі виробництва і зберігають при цьому натуральну форму, переносять свою вартість на продукт по частинах.
Невиробничі основні засоби служать для забезпечення побутових та культурних потреб прауівників, вони не приймають участь у виробничому процесі, а служать йому, не переносячи свою вартість на продукт (вартість їх відшкодовується за рахунок відрахувань з національного доходу).
Основні виробничі засоби промисловості в залежності від їх виробничого призначення і строків служби поділяються на такі групи:
1. Будівлі і будівельні об'єкти, які забезпечують умови праці на підприємстві.
2. Споруди - комплекс інженерно-будівельних об'єктів, включаючи шахти,
нафтові свердловини, магістральні газопроводи, дороги,греблі, огорожі,
мости, труби, що забезпечують функціонування виробничих процесів.
3. Передавальні пристрої - це пристрої, за допомогою яких проводиться
передача електричної і теплової енергії, передача магнітної енергії від
машин двигунів до робочих машин, а також передача рідких і газоподібних
речовин. Це електросітки, теплосітки, лінії зв'язку, трубопроводи для
перекачки води і пари.
4. Машини і обладнання:
- Силові машини і обладнання - об'єкти прзначені для виробництва,
розподілу чи перетворення енергії генератора, двигуна,
перетворювачі, трансформатори, дизелі, електродвигуни, газотурбіни.
- Робочі машини і обладнання - апарати і обладнання, котрі беруть
участь у виробничому процесі обробки предметів праці на основі
застосування технологій, а також транспортні засоби, призначені для
переміщення предметів праці в процесі їх обробки. Сюди входять
металорізальні верстати, ковальсько-пресове обладнання, доменні і
мартенівські печі, підйомно-транспортні механізми, конвейєри,
лабораторне обладнання.
Технологічне обладнання є найбільш активним елементом основних засобів безпосередньо впливаючи на предмети праці, змінюючи їх форму чи властивості ;ировини і матеріалів.
Допоміжне обладнання також відноситься до робочих машин, хоча воно не 5ере безпосередньо участь в технологічному процесі виготовлення продукції, а виконує допоміжні функції по забезпеченню основного виробництва інструментом, :пеціальним оснащенням.
5. Транспортні засоби, призначення котрих - переміщати предмети і засоби праці
в межах підприємства і поза його межами. До них належать в'ючні і механічні
засоби переміщення в т. ч. заводські локомотиви, вагони, автомобілі.
6. Інструмент - спеціальні види інструменти (ключі, свердла, різці, елеватори,
лещата).
7. Виробничий інвентар - канцелярські столи, шафи, штори, друкарські машини.
8. Господарський інвентар - килими, палатки, шафи.
9. Робоча і продуктивна худоба.
10. Інші основні засоби.
Сукупність вищенаведених елементів становлять склад основних засобів
підприємств, а їх величина в загальній вартості основних засобів (%) - структуру
І*.
основних засобів.
Основні засоби обліковуються і оцінюються у натуральному і вартісному виразі. Вартісна оцінка необхідна для планування виробництва, вирахування техніко-економічних показників, для визначення значення і обліку амортизаційних Відрахувань. В практиці роботи підприємств застосовують три види оцінки основних засобів: початкова (первинна), відновлювальна, залишкова.
Початкова вартість основних засобів - це вартість, що рівна фактичній сумі
ат на придбання чи будівництва, величини транспортних витрат на доставку і
іртості будівельно-монтажних робіт на місці експлуатації.
' Вп^В^ + В^+В^ (2.1)
?об" - вартість обладнання в цінах придбання;
Втр - витрати на транспортування;
іВ0-.лг.р. - витрати на будівельно-матеріальні роботи.
Оцінка за початковою вартістю служить базою для обліку та контролю вних засобів, визначення суми амортизаційних відрахувань і стеження
КР.МОз-04.00.000 ПЗ
Лрк.
зношення у грошовому виразі. Початкова вартість за вирахуванням зношенням виражає вартість на величину зношення і її часто називають залишковою вартістю
В, = Вп+Вкрм-А (2.2)
де В, - залишкова вартість основних засобів;
БЧ}Л, - витрати на капітальний ремонт і модернізацію основних засобів за весь
строк служби; А - амортизаційні відрахування.
Для врахування змін вартості основних засобів за тривалий час експлуатацій служить відновлювальна вартість. Відновлювальна - це вартість основних засобів в умовах, що склались на час їх оцінки.
Вартість за якою основні фонди обліковуються на балансі підприємства, називаються балансовою вартістю основних засобів. Вартість основних засобів на початок року - визначається балансовим методом, як алгебраїчна сума вартості основних засобів на початок року, вибулих в зв'язку з ліквідацією на протязі даного рокуі введення засобів в цьому періоді:
в*.г.=Вп.Р+Ввл-Вю& (2.3)
Середньорічна вартість служить основою для обчислення розрахункової рентабельності і плати за засоби та визначається за формулою:
В = (в"п+В^+В(і))/2 (2.4)
де В - середньорічна вартість основних виробничих засобів; Вп.р., Вк.р. - вартість відповідно на початок і кінець року; В(і) - балансова планова чи фактична вартість основних виробничих засобів на
кожне 1-е число решти місяців даного року.
При розрахунку суми річної амортизації на плановий період необхідно визначити середньозважену вартість:
Відповідальність за збереження основних засобів несуть посадові особи, в віддані котрих вони знаходяться.
2.2. Характеристика показників використання технічного стану і

 
 

Цікаве

Загрузка...