WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Шпаргалки - Реферат

Шпаргалки - Реферат

особи, яка видала вексель, у відповідний строк і у відповідному місці.
Правовою основою вексельного обігу в Україні є законодавчі, нормативні акти,
Той, хто дає кредит в обмін на вексель, за необхідності може обернути його на гроші, переказуючи вексель як іншим особам, так і банку з умовою надання знижки з номіналу. Один вексель у процесі свого обігу здатний погасити цілу низку грошових зобов'язань.
Види векселів:
1) Векселі казначейські - один із видів державних цінних паперів, які випускаються для покриття видатків державного бюджету
2) Приватні векселі емітуються корпораціями, фінансовими групами, комерційними банками. Спеціального забезпечення ці папери не мають. Як гарантія їхньої надійності виступає рейтинг векселедавця, стабільність його фінансового стану та авторитет на ринку цінних паперів.
3) Фінансовий вексель має в своїй основі депозитну природу. Якщо класичний вексель видається за реальної товарної угоди, то фінансовий в основному використовується для мобілізації грошових ресурсів.
4) Товарний (комерційний) вексель використовується для кредитування торговельних операцій. Він визначає умови погашення вексе-ледавцем-боржником своїх обов'язків перед постачальником-кредитором за поставлену продукцію, надані послуги, виконані роботи.
5) Простий (соло-вексель) виписується і підписується покупцем (векселедавцем) і є його борговим зобов'язанням оплатити кредитору вказану суму в установлений час. Тобто, оформляючи простий вексель, векселедавець є платником. Підписавши простий вексель, він стає на певний строк боржником особи, указаної у векселі. Векселедавець бере на себе зобов'язання особисто сплатити за векселем певну суму грошей у точно зафіксований час у майбутньому або в час, визначений власником векселя.
6) Переказний вексель (тратта) - це документ, який регулює вексельні відносини трьох сторін: кредитора (трасанта), боржника (трасата) і отримувача платежу (ремітента). Такий вексель виписує та підписує кредитор (трасант).
Трасант - особа, що видає тратту, тобто переказує свій платіж на іншу особу. Переказний вексель означає наказ трасату - особі-боржнику векселедавця - сплатити в установлений термін визначену у векселі суму третій особі (ремітенту) або пред'явнику тратти.
Ремітент - власник переказного векселя. Ним може бути підприємство або банк.
Суть цих відносин полягає в такому: трасант виписує (трасирує) вексель на трасата з вимогою сплатити відповідну суму ремітенту у відповідному місці у відповідний строк.
7) Забезпечений вексель - це вексель, гарантований заставою, яка надається кредиторові, банку або продавцю доти, доки борг не буде сплачено. Заставою може бути дебіторська заборгованість, товарні запаси, цінні папери, основні виробничі засоби, обладнання. 8) Векселі на пред'явника - це такі векселі, що оплачуються негайно після прийняття їх дебітором. Вексель, що оплачується в термін, указаний у документі, називається строковим. 9) Доміцильований вексель - це такий, у якому застережено, що даний вексель підлягає сплаті третьою особою - доміцилянтом за місцем проживання платника (або в іншому місці). Конкретне місце платежу вказується на векселі векселедавцем і пред'являється до оплати доміцилянту.
Вексель може існувати в паперовій або безпаперовій формі - як записи на електронних р.
18. РОЗРАХУНКОВО-ПЛАТІЖНА ДИСЦИПЛІНА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ.
Ефективне функціонування підприємства забезпечує розрахункова дисципліна, передбачає зобов'язання підприємством дотримуватись встановлених правил проведення розрахункових операцій.
Платіжна дисципліна - передбачає здіснення підприємствами платежів за фінансовими зобов'язаннями в повному обсязі в встановлений, інакше санкції.
Санкції:
-договірні, у %, у сумі невиконаного зобов'язання
- банківські (кредитні) застосовуються до порушників кредитної системи
- за нецільове використання кредиту
- фінансові - за порушення дисципліни (застосовуються директивними органами податковими організаціями.
Застосування санкцій позитивно впливає зміцнення розрахункової та платіжної дисципліни . Крім санкцій можуть бути застосовані :адм. штраф, адм. стягнення (конфіскація , адм. арешт, виплатні роботи).
ТЕМА №3: ГРОШОВІ НАДХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА
19. ХАРАКТЕРИСТИКА І СКЛАД ГРОШОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ПІДПРИЄМСТВА
В процесі роботи підприємства постійно здійснюється кругообіг коштів. Структурно-логічну модель формування і використання доходів під-ва відповідно до національних положень (стандартів) обігу НП(с)БО .
Аналізуючи схему необхідно відмітити що :
- доходи від основної (операційної ) діяльності - виручка від реалізації
- доходи від іншої діяльності - реалізація активів, ін. валюти, доходи від операційної курсової різниці, оренда, пені, штрафи, неустойки, субсидії тощо.
- доходи від фінансових операцій - від спільної діяльності, інвестицій, одержані дивіденди, відсотки за облігаціями тощо
- доходи від іншої звичайної діяльності - реалізація фінансових інвестицій, основних засобів, нематеріальних активів (патентів), ліквідації необоротних активів, безоплатно-отриманих оборотних активів тощо
- доходи від надзвичайних подій - відшкодовані збитки (стихійне лихо, катастрофа),інші надзвичайні доходи
НАДХОДЖЕННЯ ГРОШ. ВІД ДІЯЛЬНОСТІ ПІД-ВА
Доходи від основної опер. діяльності Доходи від іншої опер. діяльності Доходи від фін. діяльності Доходи від іншої звичайної діяльності Доходи віднадзвичайних подій
Грошові надходження від основної діяльності
МИТО Акцизний збір ПДВ Грошові доходи
Матеріальні витрати Амортизаційні відрахування Інші операційні, фінансові і надзвичайні події Валовий дохід
Оплата праці Відрахування на соц. заходи Чистий дохід
Загальний прибуток
Податки та інші платежі до бюджету Податок Чистий прибуток
УСЬОГО ВИТРАТ Створення резервного фонду Виплата дивідендів Поповнення статутного фонду Інші напрямки витрат
20. Доходи (виручка ) від реалізації продукції, робіт, послуг.
Процес виробництва завершується доведенням продукції до споживача, її реалізації. Використовують 2 метода реалізації продукції:
- продукція відвантажена або відпущенні послуги(відбулась передача, право власника) - метод нарахування
- касовий метод - надійшли кошти на рахунок виробника за реалізацію
В обох випадках усі розрахунково-платіжні документи повинні бути оформлені згідно чинних положень. Реалізація продукції завжди передбачає зміну форми власності, а також вартості. Тому бартер та прямий товарообмін не можна вважати реалізацією продукції.
Планову виручку від реалізації продукції визначають по кожній номенклатурі виробів:
Виручка = Кількість виробів * Ціна виробу
Цей метод називають методом прямого рахунку
Обсяг реалізації можна розрахувати також:
Обсяг реалізації = залишок готової продукції на поч. періоду + Т (випуск готової продукції в плановому періоді) - Залишок готової продукції на кінець періоду
Реалізаційні ціни в плановому періоді визначаються на основі цін базового періоду, шляхом корегування, з урахуванням попиту і пропозиції. Коли асортимент виробів великий, обсяг реалізації розраховується комбінованим

 
 

Цікаве

Загрузка...